Görevler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına doğrudan bağlı olan Enstitümüz, faaliyet alanı içerisinde yer Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Sivas İlleri ile oldukça geniş bir bölgeye hizmet götürmektedir. Kurumumuzun başlıca faaliyet ve icraları aşağıda sunulmuştur:


1 - Hayvan hastalıklarının teşhis ve kontrolünü yapmak,
2 - Araştırma hizmetlerini yürütmek,
3 - Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan yıllık Yanıkara aşısını üretmek,
4 - Bakanlığımızca yapılan sınavlarda başarı göstererek uzman adayı statüsünü kazanan ve
atamaları yapılan Veteriner Hekimlere uzmanlık eğitimlerini yaptırmak,
5 - Araştırıcıların Üniversiteler bünyesinde doktora yapmalarına olanak sağlamak,
6 - Kurumumuz Uzmanları ile il ve ilçe Müdürlükleri’nde görev yapan Klinisyen Veteriner
Hekimlere Bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla eğitim seminerleri düzenlemek,
7 - Ülkemiz ve bölgemiz için risk oluşturabilecek salgın ve zoonoz hastalıklara ait
epidemiyolojik veri tabanları oluşturmak,
8 - Klinisyen hekimlerce teşhisi yapılamayan hastalıklara çözüm sağlanması amacıyla,
yapılan “uzman talepleri” ne istinaden Uzman Hekimlerimizce mahallinde saha çalışmaları
yapmak,
9 - Araştırıcıların bilgi ve görgülerini artırmak veya aktarmak ve yeni teşhis metotlarını
öğrenmek ve öğretmek amacıyla diğer Enstitüler, Veteriner – Tıp Fakülteleri ile
işbirliği yapmak,
10 - Ülkesel olarak düzenlenen seminer, kongre, sempozyum ve Bakanlığımızca tertiplenen
“Hayvan Sağlığı Değerlendirme Toplantılarına katılarak, bölgemize ait hayvan sağlığı ile
ilgili veriler ve araştırma projeleri hakkında bilgiler sunmak,
11- Hayvansal ürünlerden güvenilir gıda üertim ve tüketimi ile ihracat potansiyelimizin
artırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından, işletmelerde periyodik olarak
gerekli olan sağlık hijyen ve serfitikasyon kontrollerini yapmak,
12 – Serbest Veteriner Kliniklerini denetlemek,


Bu sayılanların dışında daha birçok görevleri olan kurumumuz kamu alanında kendisine verilen hertürlü görevi yerine getirmektedir. Adaylık sürecinde bulunduğumuz ülke gündemini devamlı olarak meşgul eden ve devlet olarak kriterlerine uymak gayretinde bulunduğumuz Avrupa Birliği Uyum Yasaları’ nın % 25’ i Veteriner Hekimlik hizmetlerine aittir. Bu kriterlere uyumun gerçekleşebilmesi için öncü kurumlar olan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri konularında yetişmiş elemanların sayısını ve bilgi kapasitesini arttırma gayreti içerisindedirler.Bilimsel gerçekler, OIE (Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) standartlarında hizmet vermeyi gerekli kılmaktadır. Makro seviyede bulunan bilgilerin mikro düzeyde oluşturulması, bu bilgi birikiminin hayvancılık sektörüne sunulması bu kurumlarımızın gayretleri ve hizmetleri ile olacaktır. Bölgemizde görev yapan Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü de bünyesinde bulundurduğu uzman personeli ile bu süreçte yer almakta olup, bu gayret ve azim içerisinde tüm bölge hayvancılığımızın hizmetinde olmayı hedeflemektedir.

 

ENSTİTÜLERİN SORUMLU OLDUĞU İLLER

 

ENSTİTÜ ADI

İLLER

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

İSTANBUL

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik

Kocaeli, Sakarya, Düzce.

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

İZMİR

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak

Kütahya.

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

 

Konya, Niğde, Aksaray, Karaman, Antalya

Burdur, Isparta, Afyon.

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

 

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis

Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman

Şanlıurfa

 

Veteriner Kontrol Merkez

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Etlik-ANKARA

 

Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri

Yozgat, Çorum, Çankırı, Karabük, Bartın

Kastamonu, Eskişehir, Bolu, Zonguldak.

ErzurumVeteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

 

Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt

Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır.

ElazığVeteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

 

Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt

Şırnak, Van, Hakkari

Şap enstitüsü

Tüm İller

 

     KARA HAYVANLARININ HASTALIKLARI

 

  (Sığır, Koyun, Keçi, At, Arı, Kedi ve Köpek gibi)

 

 1 - Şap (FMD)

  2 - Sığır brusellozu

  3 - Sığır tüberkülozu

  4 - Kuduz

  5 - Mavidil

  6 - Sığır vebası

  7 - Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

  8 - Koyun keçi brusellozu

  9 - Koyun ve keçi vebası (PPR)

 10- Koyun keçi çiçeği

 11- Şarbon (Antraks)

 12- Scrapie

 13- Tavuk vebası (Avian influenza)

 14- Yalancı tavuk vebası (Newcastle)

 15- Pullorum

 16- Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)

 17- Ruam (Mankafa)

 18- Durin (At frengisi)

 19- Atların infeksiyöz anemisi

 20- Equine encephalomyelitis (tüm tipleri, Venezuela equine encephalomyelitis dahil)

 21- Afrika at vebası

 22- Afrika domuz vebası

 23- Klasik domuz vebası

 24- Domuzların veziküler hastalığı

 25- Küçük kovan kurdu (Aethina tumida)

 26- Arıların Amerikan yavru çürüklüğü

 27- Tropilaelaps akarı (Tropilaelaps mite)

 28- Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)

 29- Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin)

 30- Bulaşıcı stomatitis (Veziküler stomatitis)

 31- Rift Vadisi humması

 32- Bulaşıcı sığır plöropnömonisi(Contagious bovine pleuropneumonia)

 33- Enzootik sığır löykozu

 34- Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)

              

         SU HAYVANLARININ HASTALIKLARI

 

1-Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)

2-Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)

3-Viral hemorajik septisemi (VHS)

4-Beyaz benek hastalığı (White spot disease)

5-Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)

6-Taura sendromu (Taura syndrome)

7-Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)

8-Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)

9-Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)

10-Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)

11-Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)

12-Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)

13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)

14-Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)

15-Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)

16-Kerevit vebası (Crayfish plague)

17-Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)

 

ÖNEMLİ:

  

***YUKARIDAKİ HASTALIKLARDAN ŞÜPHELENDİĞİNİZ YADA TESPİT ETTİĞİNİZ ZAMAN ACİL OLARAK  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKALIĞINI

İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE  BİLDİRİNİZ.

***TÜM ŞÜPHELİ HAYVAN ÖLÜMLERİNİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİNİZ.

 

***Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri  Kontrolü Genelgesi (2013/04)

''