Genelge

T.C.

GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

   Sayı: 55016929.010.06.02-106                                                                                             09.01.2013-000763

   Konu: Hayvan hastalıkları ile mücadele

              ve hayvan hareketleri kontrolü

 

GENELGE

2013/04

     Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişten günümüze önemli ve değişmez sorunlarının başında güvenilir ve yeterli gıdaya erişim gelmektedir. İnsan sağlığı, gıda güvenilirliği ve sürdürülebilir gıda güvenliği ancak hayvan sağlığının güvence altına alındığı bir ortamda temin edilebilir. Dünya nüfusundaki hızlı artış sonucu her geçen gün güvenli ve yeterli gıdanın temini zorlaşmaktadır.

    Hayvan ürünlerinin insan beslenmesindeki tartışılmaz gereksinimi hayvan sağlının önemini arttırmaktadır. Hayvan sağlığı tesis edilemediğinde hayvan hastalıkları nedeni ile hayvancılık sektöründe ciddi verim kayıpları oluşmakta, insan sağlığı olumsuz etkilenmekte, önemli bir potansiyeli olan hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracat imkanları kaybolmaktadır.    

     İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlının küresel sağlık açısından önemli olduğunu söylemek, buradan hareketle insan sağlığının hayvan sağlığına bağlı olduğu sonucunu çıkarmak son derece yerinde olacaktır. İşte bu nedenle bugün Dünyada "Tek Sağlık Konsepti"nin  önemi her zeminde otoritelerce gündeme getirilmektedir. Tek sağlık, sağlıklı insan için sağlıklı hayvanın gerekliliği üzerine şekillenmekte, yüksek kalitedeki hayvan sağlığının insan sağlığı ve refahı üzerine olumlu etkileri vurgulanmaktadır. Tek Sağlık Konsepti'nde başarının elde edilmesi için hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlere önemli sorumluluklar düşmektedir.

    Her yönüyle stratejik bir sektör olan hayvancılığa Bakanlığımızca gereken önem verilerek, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonun sağlanması amacıyla Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrolü projesi Faz II, Oral Aşılama ile Kuduz Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi, Konjuktival Aşı ile Brusellanın Kontrol ve Eradikasyonu Projesi gibi ulusal ve uluslararası birçok proje yürütülmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadele yanında, hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalarda gerçekleştirilmektedir.

    Hayvan hastalıkları ile mücadele amacı ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve söz konusu Kanun çerçevesinde yayımlanmış yönetmeliklerde hayvan hastalıklarının bildirim sistemi ve kontrol tedbirleri,  hastalıkların izlenmesi ve ortadan kaldırılması, hayvanların tanımlanması ve hareketleri ile ilgili kurallar belirlenmiştir.

    Bu çerçevede, hayvan sağlığını ve dolaysı ile halk sağlığını korumak için ihbarı mecburi hastalıklar ve diğer hastalıklarla mücadele kapsamında Bakanlıkça belirlenmiş 2013 yılı mücadele programı aşağıda

 

A-GENEL PRENSİPLER

1. 22 Ocak 2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ihbarı mecburi hayvan hastalıkları ve bildirimine ilişkin yönetmelikte belirlenen İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan hastalıklarla ilgili ihbarlar en hızlı şekilde ve titizlikle değerlendirilecektir.

2. 5996 sayılı Kanun gereği belirlenmesi gereken tazminatlı hayvan hastalıklarına ilişkin hükümler Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Tazminatlı hastalıklara esas Yerel Kıymet Takdir Komisyonu 5996 sayılı Kanun'da belirlendiği gibi oluşturulacaktır. Tazminat ödenecek hayvanların kıymet takdirlerinin belirlenmesine dair esaslar Bakanlıkça belirlenecektir.

3. 5996 sayılı Kanun gereği kurulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonunda görev alacak Bakanlık temsilcisi resmi veteriner hekim olacaktır. Mahallin en büyük mülki amirin belirleyeceği kişinin, hastalık nedeniyle kurulmuş olan hayvan sağlık zabıtası komisyonu üyelerinden birinin olması Bakanlığımızca uygun görülmektedir. Hayvan sahibinin seçeceği bilirkişi ile ilgili olarak, il/ilçe müdürlükleri bölgelerinde kurulu hayvancılıkla ilgili tüm sivil toplum örgütlerinden söz konusu komisyonda görev almak üzere temsilci bildirmelerini isteyecek, üye listesi oluşturacak ve liste hayvan sahibine temsilcisini seçmek üzere tebliğ edilecektir.

Komisyon mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile kurulacaktır.

4. Kurumlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği içerisinde hayvan sağlığını korumak, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkine dair tedbirleri almak ve uygulatmak üzere Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik kapsamında hayvan sağlık zabıtası komisyonları kurulacaktır.

5.Hayvan hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan sağlık taramaları aksatılmadan ve hassasiyetle sürdürülecektir. Şüpheli hayvan ölümlerinin duyulması veya sebebi belirlenemeyen hayvan hastalıklarının çıkması halinde erken uyarı ve erken müdahale prensiplerinin uygulanması için il müdürlüklerince; Bakanlığımız Enstitü Müdürlüklerinden derhal uzman talebinde bulunulacak, durum gecikmeksizin Bakanlığa bildirilecektir.

6.İhbarı zorunlu hastalıkların mihrak takibi ve epidemiyolojik araştırması Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü tarafından koordine edilecektir.

7.Epidemiyolojik değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için hastalık mihraklarında,

Hastalığın bulaşma yolu ve şekli (filyasyon) gerçek anlamda anlaşılıncaya kadar çalışmalar sürdürülerek, bulaş kaynağı tespit edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

8.Hayvan satış yerlerinin denetim ve kontrolleri aksatılmadan bitirilecektir.

9.Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hastalıkların izlenmesi çalışmalarında önemli zincirlerden biride kesim yerleri ve buralarda yapılan kontrollerdir. Kesim yerlerinde mutlak surette resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından, kesim öncesi (antemortem) ve kesim sonrası (postmortem) muayeneler yapılacaktır.

10.Zoonoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gün il sağlık müdürlükleri/ilçe sağlık grup başkanlıklarına bildirimde bulunarak gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Zoonoz hastalıklarla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı ve yerel yönetimlerle değerlendirme ve koordineli çalışma toplantıları yapılacaktır. Alınan müşterek kararlar Bakanlığa bildirilecektir.

11. Hastalık mihraklarında alınacak karantina tedbirlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık, Zabıta, Emniyet  ve Jandarma teşkilatı ile işbirliği yapılacaktır.

12. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4.maddesinin sekizinci fıkrasında "il özel idareleri ve belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür" hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanun hükmü kapsamında hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları için İl Özel İdareleri ve Belediyelerden bütçelerinden bu hususa yer vermeleri yazılı olarak istenecektir.

13.Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları genellikle köy bazında yapıldığından, hizmetler mesaiye bağlı kalınmaksızın uygun olan en erken saatte başlatılarak, o yerleşim merkezindeki tüm yetiştiricilere ulaşması sağlanacak, mükerrer görevlendirmeler azaltılacaktır.

14.Hastalık çıkışlarında ve aşı kampanya dönemlerinde planlanan hedeflere ulaşmak ve hastalıkla mücadeleyi olumsuz etkilememek için, mesai mevhumu gözetmeksizin çalışılacak, görevli personele mesai konusunda İl/İlçe Müdürlüklerince gerekli kolaylık sağlanacaktır.

Mesai öncesi aşılama çalışmalarına gönderilen personelden, görev dönüşü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve İlçe Müdürünün uygun görüşü ile mesaiye devamı beklemeden  idari izin verilebilecektir.

15. İl müdürlükleri çalışma takviminin başlangıcında İl Müdürünün başkanlığında, konu ile ilgili tüm sorumluların katılımlarıyla toplantı düzenleyerek, aşılama programını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı tüm tedbirleri alacaktır.

16. Koyun ve Keçilerde tespit edilen tüm hastalıklar ile ilgili bildirimler Koyun-Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) kayıt edilecektir.

17. Hastalık Çıkış ve Sönüş Bildirimleri İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanarak aynı gün içinde TÜRKVET/KKKS' ye işlenecek ve İl Müdürlüğüne gönderilecektir. İl Müdürlüğünce TÜRKVET/KKKS' de bulunan hastalık verileri kontrol edilip, çıkış ve sönüş bildirimleri İl Müdürlüğü bünyesinde muhafaza edilecektir. Söz konusu raporlar hastalık bazında dosyalanarak Genel Müdürlüğümüze takip eden ayın ilk haftası toplu olarak gönderilecektir. Hastalık çıkışı ile sönüşünün sistem üzerinden yapılmasını takiben mücadele@tarim.gov.tr adresine elektronik posta ile bildirilecektir. Ziyaret kayıtları sürekli kontrol edilecek, boş veya hatalı kayıtlar düzeltilecek ve kayıtların güncel tutulması sağlanacaktır. TÜRKVET/KKKS' ye kaydı yapılmamış olan hastalıklar için sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır. Hastalık çıkış ve sönüş bildirimlerinin düzenlenmesi ile TÜRKVET/KKKS kayıtlarında geçerli olan esaslar (EK-2a) da, hastalık bildirimleri ve TÜRKVET/KKKS kayıtlarında epidemiyolojik tanımlamalar (EK-2B) de verilmektedir. TÜRKVET/KKKS üzerinde hastalık bildirimleri yapılması hakkında detaylı kılavuz (EK-3/1, EK -3/2, EK -3/3, EK -3/4, EK -3/5, EK -3/6,

EK -3/7) de yer almaktadır.

18. Bakanlığımız Enstitü Müdürlükleri tarafından gönderilen laboratuvar sonuç raporunda antikor pozitiflik tespit edilmesi durumunda hastalık çıkışı yapılmayacaktır.

19. Koruma ve Kontrol Uygulamaları Cetveli İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından takip eden ayın ilk haftası TÜRKVET üzerindeki "HBS/KKGM Aylık Aşı Cetveli" bölümünden girilecektir. Her İlçe Müdürlüğü kendi ilçesinin cetvelini ilgili bölüme kaydettikten sonra "Raporlar/Bilgi Raporları/Kor.ve Kont. Uygulamaları Cetveli" çıktısını alacak, imzalayarak ilçe raporları ile birlikte dosyasında muhafaza edecektir. Koruma ve Kontrol Uygulama Cetvelleri evrak olarak Genel Müdürlüğe gönderilmeyecek, Genel Müdürlük tarafından sistem üzerinden kontrol edilecektir.

20. Hayvancılık işletmelerinde görev yapan veteriner hekimlerin aşı uygulaması yapabilmesi için Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ile Veteriner Ecza Depoları, Perakende Satış Yerleri (Veteriner Hekim Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastaneleri) ile Toptan Veteriner Tıbbi Ürün Temin eden Hayvancılık İşletmelerinin İzin ve Denetimleri Talimatına ek olarak aşağıdaki hususları yerine getirmelidir.

a) İşletme veteriner hekimleri uyguladıkları aşılamaları her ayın ilk haftasında Bakanlık İl/İlçe olarak Müdürlüklerine bildirilmelidir.

b) İşletme veteriner hekimleri uyguladıkları büyükbaş aşılamalarını TÜRKVET, küçükbaş aşılamalarını ise KKKS veri tabanına uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde kayıt etmelidir.

21. Bakanlık Enstitü Müdürlükleri, Şap Enstitüsü ve Özel Veteriner Teşhis Laboratuvarlarınca teşhisi yapılan ihbarı mecburi hastalıklar, mücadele@tarim.gov.tradresine elektronik posta ile bildirilecektir. Söz konusu raporların asılları hastalık bazında dosyalanıp Genel Müdürlüğümüze takip eden ayın ilk haftası posta ile gönderilecektir. Hastalığın çıktığı yerin İl/İlçe Müdürlüğüne ve Enstitü Müdürlüğüne elektronik posta veya faks ile bildirimden sonra raporun aslı posta ile gönderilecektir.

22. Hayvanların Tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu ve tutulan defterler İl Müdürlüklerince bastırılacak, Bakanlıktan talep edilmeyecektir.

Hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürün uygulama makbuzlarının serbest veteriner hekimlere kıymetli evrak olarak bedeli mukabilinde verilmesi ve aşılamaların bu makbuza yazılması sağlanacaktır.

23. Hayvan sağlık zabıtası komisyon kararları bakanlığa gönderilmeyecek İl/İlçe müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

24. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadelede kullanılan alet ve malzemeler öncelikle İl ve İlçe Müdürlükleri imkanları ile tedarik edilecektir. Tedarik edilmeyecek ve zorunlu kullanılması gereken alet-malzeme ve veteriner sağlık ürünü talepleri sadece Genel Müdürlüğe yapılacak, istenen malzemelerin kargo ile gönderilmesinin istenip istenmediği bildirilecektir. Genel Müdürlüğün tahsisi dışında Merkez ikmal Müdürlüğünden malzeme talep edilmeyecektir.

25. Hastalıklar ile mücadelede kullanılmak üzere gönderilmiş olan makine, alet ve sarf malzemeleri hastalıkla mücadele amacı dışında kullanılmayacak olup makinelerin bakımları düzenli yapılacaktır. Tüm malzemeler bir depoda düzenli şekilde muhafaza edilecek, depo anahtarı ilgili personellerde bulunacaktır. Makine kullanımları ile ilgili tüm personele öğretilerek acil durumlarda sıkıntı oluşmasına izin verilmeyecektir.

26. İl Müdürlükleri analog deri kalınlığını ölçen kumpasların doğru ölçüm yapabilmesi amacıyla kalibrasyonlarını yılda en az bir kez yaptıracaklardır.

27.Bakanlık Enstitü Müdürlüklerinin sorumlu olduğu iller (EK-4) de belirtilmiştir. Hastalık takibi, aşılamalarda etkinlik kontrolü, sağlık taraması ve epidemiyolojik  çalışma amacıyla enstitüler sorumlu olduğu illerde haberli veya habersiz olarak çalışma yapacaktır.

28. "Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği" ne göre Bakanlıkça ruhsatlandırılmamış Veteriner Fakülteleri laboratuvarlarının hastalık bildirimleri sonrasında hastalık çıkışı yapılmayacak, ancak kordon ve karantina tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler, resmi veteriner hekim tarafınca alınan marazi maddeye istinaden, hastalık ile ilgili Ulusal Referans Laboratuvarca (URL) hastalık hakkında rapor verilinceye kadar sürdürülecektir. Alınan tedbirler URL tarafından hastalığı teyidi durumunda hastalık sönüşüne kadar devam ettirilecek, teyit etmemesi durumunda ise sonlandırılacaktır.

29. TURKVET sistemi içerisinde geliştirilen Numune Takip Sistemi devreye girene kadar İl ve İlçe Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimler enstitülere marazi madde gönderirken Marazi Madde Gönderme Protokolü (EK-5) nü dolduracaktır. Tazminatlı hastalıklarda test materyalleri mutlak surette İl/İlçe Müdürlükleri kanalı ile ilgili Enstitü Müdürlüğünce gönderilecektir.

30. Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından İhbarı Mecburi Hastalıkların tespiti için gönderilen marazi madde ve örneklerden Bakanlık Enstitü Müdürlüklerince ücret alınmayacaktır.

31. Koruyucu aşılama çalışmaları tüm il ve ilçelerde Bakanlık tarafından EK-6a'da belirtilen sürelerde yapılacaktır.

32. Veteriner biyolojik  ürünler ile kulak küpesi, mikroçip gibi tanımlama hizmetleri için alınacak ücretler Bakanlık Makamı' ndan alınan 02.02.2012 tarih ve 230 sayılı "Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri" Olur'u çerçevesinde alınacak ve söz konusu ücretler için uygulama sonunda "Hayvanların tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu (EK-6b)" düzenlenecektir.

33. 2013 yılı için uygulanacak idari para cezaları Ek-35'de belirtilmiştir. Aşılamanın istenen hedeflere ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricilerin farkındalığının artırılması için İl/İlçe Müdürlüklerince eğitim faaliyetleri yanında, yetiştiricilere 5996 sayılı kanunun ceza hükümleri de hatırlatılacaktır.

34. Balık yetiştiricileri ile sıkı işbirliği kurularak; hastalıklar çiftliklerde alınması gereken koruyucu önlemler, aşı, ilaç, antiseptik, ve dezenfektan kullanımı hakkında bilgi verilecektir.

Balık aşıları da diğer aşılar gibi veteriner hekim ve yardımcı sağlık personelince uygulanacaktır.

35. Daha önceden mallein testi yapılmayan hayvanlara test yapılacak ve tek tırnaklı hayvan kimlik belgelerinin düzenlenmesine devam edilecektir. Söz konusu kimlik belgeleri hayvanların satılması veya sahip değiştirmesi durumunda yeni sahibi adına güncellenecektir.

36. "Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre damızlık olarak kullanılacak aygır ve kısraklar için "Damızlık Belgesi" düzenlenmesinde (EK-7a)' da yer alan hususlara dikkat edilecektir. Yurt dışından ithal edilerek damızlıkta kullanılmak istenen aygır ve kısraklar için, damızlık belgesi müracaat tarihinde, uluslararası referans laboratuvarda son  gün içerisinde gerçekleştirilmiş test sonuçlarına göre Equine Viral Arteritis, Ruam Durin ve Salmonella Abortus Equi hastalıklardan menfii olduğu belgelenen hayvanlara sertifika tanzim edilecek, Türkiye'de yeniden test istenmeyecektir.

Söz konusu hastalıkların tamamı yerine bir kısmına ait test sonuçları varsa, onlar kabul edilecek, diğerleri için ulusal laboratuvarda test yaptırılacak ve sonuçları menfii bulunanlara damızlık sertifikası tanzim edilecektir.

37. Yetiştiricilerin isteği üzerine faaliyette bulunan hayvancılık işletmelerine aşağıda belirlenmiş kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı açısından minimum standartları taşımaları halinde EK-25'de yer alan "Hayvancılık İşletmesi Faaliyet Belgesi" düzenlenecektir.

38. Hayvan sağlığı çalışmalarında kullanılan kayıt defterlerinin (Klinik muayene, aşı serum sarf, Kuduz müşahede, Kuduz kayıt, Ruam kayıt gibi) düzenli olarak tutulması sağlanacaktır.

Defterler Bakanlıktan talep edilmeyecek, İl Müdürlükleri tarafından bastırılacaktır.

TÜRKVET/KKKS veri tabanının tüm il/ilçe müdürlüklerimizce aktif olarak kullanılması gerektiğinden, söz konusu sisteme kaydedilen veriler için ayrıca kayıt defteri tutulmayacaktır. TÜRKVET/KKKS veri tabanına kayıt edilmesi gereken tüm veriler zamanında ve eksiksiz olarak işlenecektir. Kayıtların işlenmesinden ilgili personel, kontrolünden İl Müdürlüklerinde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür, İlçe Müdürlüklerinde ise İlçe Müdürü sorumludur.

39.  İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kimliklendirme ve kayıt altına alma faaliyetleri kapsamında, yetki devri yapılan kurum ya da kuruluşlarca küpeleme yapılan işletmeler başta olmak üzere, İl/İlçede bulunan bütün işletmelerin en az %5'ini kapsayacak şekilde risk analizi yöntemiyle işletme denetimleri gerçekleştirilecek, bu denetimlerin sonuçları dosyasında muhafaza edilecektir.

40. TÜRKVET/KKKS veri tabanlarında yer alan Bakanlığımızdan ruhsatlı hayvan pazar ve borsaları ile kesimhanelere ait bilgiler güncellenecektir. Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar alım, satım veya kesim amacıyla söz konusu işletmelere veri tabanından nakil işlemi gerçekleştirildikten sonra sevk edilecektir.

41. Yetiştiricilerimizin sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlarını naklederken, pazara götürürken, kesimhanede kestirirken veya Bakanlığımız desteklemeleri ile diğer hizmetlerinden yararlanırken mağdur olmamaları için hayvanlarını zamanında küpeletmeleri ve hayvanlarına gerekli aşıları zamanında yaptırmaları konusunda mutlaka duyurular yapılmalıdır.

 

B-AŞILARIN TEMİNİ, UYGULAMALARI VE PROGRAMLI AŞILAMALAR

 

1. Bakanlığımız aşılama programı çerçevesinde brusella, şap, PPR ve kuduz hastalığına karşı mücadelede kullanılacak aşılar ücretsiz gönderilecektir.

2. Bakanlıkça ücretsiz gönderilen aşıların dışında İl ve İlçe Müdürlükleri her türlü aşı ihtiyaçlarınıher türlü döner sermayelerince temin edecektir. Döner sermayeler vergi ve harçlar dışında, karları %10 dan fazla olmayacak şekilde aşı fiyatı tespit edilecektir. Ayrıca dernek, vakıf v.b yerler için ilave yapılmayacaktır. Aşıuygulaması esnasında oluşacak zorunlu aşı kayıpları İl Müdürlüğü döner sermayelerince karşılanacaktır.

3. İl Müdürlükleri Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı ve program dışındaki aşıları,doğrudan aşı üretimi yapan Enstitülerle irtibat sağlayarak temin edeceklerdir. Attenüe canlı aşılar ısıya karşı hassas olduğundan, bu aşılar Enstitülerden elden temin edilecek veya İl Müdürlüklerine soğuk zincir şartlarına uygunşekilde ulaştırılması temin edilecektir.

4. Aşılama sırasında kontaminasyon riskinin en az düzeye indirilmesi amacıyla gerek personel gerekse araçlar ile hastalıkların bulaşmasının engellenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Aşı şişesinde bir uç, enjektörde ayrı bir uç kullanılmasına özen gösterilecektir.

Yapabildiği ölçüde her hayvan için tek kullanımlık enjektör veya ayrıuç kullanılacaktır.

5. Çiftlik hayvanlarından sığırlarda şap aşılaması ile kuduz aşılaması, koyun ve keçilere, koyun-keçi vebası aşısı ile şap aşısı hayvanların farklı uygulama bölgelerine, ayrı ayrıenjektör kullanılmak şartı ile aynı anda yapılabilir olduğu yapılan saha çalışmalarında ortaya konmuştur. Aynı anda yapılması durumunda bu aşıların kesinlikle birbirine karıştırılmaması ve aynı bölgeden yapılmamasına dikkat edilecektir.

6. Aşı uygulayan serbest veteriner hekimler uyguladıkları aşılarla ilgili olarak uygulama yapılan yetiştiricinin adı ve soyadı,ili, ilçesi, köyü, işletmesi, aşılama yapılan hayvanların kulak numaraları,yapılan aşının adı, seri no'su, üretim ve son kullanma tarihi ile uygulkama tarihini kapsayan tüm bilgileri kayda geçirerek kaydın bir nüshasını hayvan sahibine, bir nüshasını da her ayın ilk haftasında İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

7. 2013 yılı hayvancılığın desteklenmesi hakkında bakanlar kurulu kararı henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, kararda yer aldığı takdirde programlı aşamalarda uygulayıcıların desteklenmesi işlemleri EK-8 ve EK-9'da yer alan huşular kapsamında gerçekleştirilecektir. Kamuda çalışan veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde görevli sözleşmeleri veteriner hekimler, söz konusu karar ve tebliğ kapsamında değildir.

8. Bakanlıkça programlanan aşılamalar resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/İlçe Müdürlüğünün personel ve iş durumu programlıaşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise Veteriner Hekim Odaları ile EK-8'de belirtilen şartlar dikkate alınarak yapılacak protokol çerçevesinde programlıaşılar yaptırılabilir.

Veteriner hekim odaları tarafından yapılan aşılamalar TURKVET/KKKS kayıt sistemine 10 gün içinde kaydedilecektir. Bu süre içerisinde sisteme kayıt edilmemiş aşı uygulamaları, uygulanmamış kabul edilecek, bu aşı uygulamalarına bağlı destekleme ödemesi ya da sevk raporu tanzimi gerçekleştirilmeyecektir.

 

           C- DENETİM VE KONTROL

 

 1. 1.            Ülkemiz süt sektörünün AB ülkelerine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için, 853/2004 EEC ve 854 EEC sayılı direktifler çerçevesinde hazırlanan 26/07/2012 tarihli 2012/21 sayılı Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesine uygun olduğu belirlenen süt çiftlikleri, genelge kapsamında Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yılda en az 2 (iki) kez denetlenecektir.

 

 1. 2.            Kuluçkahane ve Damızlık işletmeleri hakkında yeni mevzuat çalışmaları sürdürülmekte olup, mevzuat yayımlanıncaya kadar, mevcut Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği ve Uygulama Talimatı hükümlerine göre yeni kurulacak işletmelere sağlık sertifikası  verilmesiyle ilgili işlemler hassasiyetle yürütülecek ve işletmelerin denetimi yapılacaktır.

 

 1. 3.            Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinin sağlık kontrollerinde faal kümes adedi dikkate alınacak ve sağlık sertifikası olmayan kümesten damızlık yumurta çıkışına izin verilmeyecektir.

 

 1. 4.            Ticari etlik ve kanatlı hayvan çiftlikleri, süt çiftlikleri ve arı çiftlikleri 09.12.2005 tarih ve 2005/74 sayılı Genelge çerçevesinde kontrol edilecektir.

 

 1. 5.            Genel Müdürlüğün 14.02.2006 tarih ve 3508-004198 sayılı 2006/10 No'lu Genelgesine göre ticari etlik ve yumurtacı kanatlı kümeslerinin en az  %10'u risk değerlendirmesi ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenecek ve her yıl en az belirlenen sayıda denetlenecektir.

 

 1. 6.            Kümes denetimleri sırasında kuş gribi hastalığına yönelik ticari işletmelerde Kuş Gribi Survey El Kitabı çerçevesinde tarama yapılacaktır.

 

 1. 7.            İl Müdürlükleri programa aldıkları ve denetledikleri kümes sayılarını (EK-10) de yer alan "Kanatlı İşletmeleri Faaliyet Raporu ile her yıl Temmuz ve Ocak aylarının 20'sine kadar faaliyetlerini iki dönem halinde Genel Müdürlüğe bildireceklerdir.

 

 1. 8.            Arı İşletmeleri ve Sığır İşletmeleri 09.12.2005 tarih ve 2005/74 sayılı Genelge çerçevesinde, işletmelerde bulundurulacak olan "Veteriner Hekimin İlaç, Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi, Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi ile Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı kontrol edilecek ve görülen belgeler "Görüldü" yazılarak denetimi yapan veteriner hekim tarafından imzalanacaktır. Denetim yapılan arı işletmeleri ve sığır işletmeleri ile ilgili sonuçlar da "Arı İşletmeleri ve Temel Petek Üretim Yerleri Faaliyet Raporu" (EK-11) ve "Sığır İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri" (EK-12) de yer alan formlar kullanılarak Temmuz ve Ocak aylarının 20'sine kadar Genel Müdürlüğe bildirecektir.

 

          Ç- EĞİTİM, YAYIM VE BİLGİLENDİRME

 

 1. 1.         Hayvan sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için mevzuat ve uygulamalar konusunda, İl Müdürlüklerince; resmi veteriner hekimlere, serbest veteriner hekimlere, belediye ve özel kesimhane veteriner hekimlerine, hayvan satış yeri yetkililerine, hayvan yetiştiricileri, kasap, celep ve hayvan taşımacılığı ile uğraşan kişilere yönelik eğitim çalışması yapılacaktır.

 

 1. 2.         Jandarma ve Emniyet Teşkilatları ile ilgili diğer kuruluşlara belgesiz ve kaçak hayvan hareketleri konusunda eğitim verilecek,  söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

 

 1. Program kitapçığımızda yer alan hizmet içi eğitim programı hassasiyetle takip edilecek, sonuç raporları (EK-13) de yer alan formlar kullanılarak 2013 Temmuz ve 2014 Ocak aylarının ilk haftası Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Yapılan tüm eğitimler kayıt altına alınacak, verilen sertifika kopyaları ile katılımcı listeleri dosyalanarak muhafaza edilecektir. İl Müdürlüklerinin bir sonraki yıl için eğitim talepleri Haziran ayı sonuna kadar eğitim konusu ile ilgili Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

 

 1. 4.         Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak İl/İlçe Müdürlüklerimize yayım amaçlı gönderilen TV ve radyo spotlarının, afiş, broşür ve lifletlerin hedef kitleye ulaşmasında azami gayret sarf edilecektir. Eğitim ve yayım çalışmalarında görsel ve yazılı basından azami ölçüde yararlanılacaktır.

 

 1. 5.         Eğitim ihtiyacı duyulması halinde, İl Müdürlüklerince talep edilmesi durumunda il genelindeki veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerine mahallinde hizmet içi eğitim çalışması yapmak üzere Genel Müdürlükten veya Enstitü Müdürlüklerinden personel görevlendirilmesi yapılacaktır.

 

 1. 6.         Bal arılarının zirai mücadele ilaçlarından en az etkilenmesini sağlamak amacıyla Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüklerinden alacakları bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele dönemlerine ait bilgileri illerinde konaklayan arıcılara aktaracaklardır.

 

 1. 7.         Kanatlı İşletmelerinde yapılacak kontrollerle ilgili kümes işletmecilerine ve kümesten sorumlu veteriner hekimlere yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.

 

 1. 8.         İl Müdürlükleri ve Enstitü Müdürlüklerine gönderilen genelge, kitap, broşür gibi eğitim materyallerinin ilgili tüm personele duyurulması sağlanacak, eğitici filmlerin yerel televizyonlarda yayınlanması için çaba sarf edilecektir.

 

 1. 9.         Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nin uygulanmasına yönelik olarak hayvan yetiştiricileri, kasaplar, celepler, hayvan taşımacılığı ile uğraşan kişiler, kesimhane sahipleri, hayvan satış yeri yetkilileri ve ilgili tüm diğer şahıslara eğitim verilecek, görsel ve yazılı basın yoluyla gerekli duyurular yapılarak konu ile ilgili olarak afiş, broşür, liflet ve yetiştirici mektupları hazırlanıp yetiştiricilere ulaştırılacaktır. Özellikle doğum, ölüm, kesim ile işletmeye giren ve çıkan hayvanlara ilişkin bilgilerin zamanında bildirimi konusunda yetiştiricilere eğitim verilecek, söz konusu bildirimleri yapmadıkları takdirde cezai müeyyide uygulanacağı yazılı olarak bildirilecek, konu ile ilgili afiş ve broşür bastırılacaktır.

 

 1. 10.      TURKVET ve KKKS' nin kullanılmasına yönelik; veteriner hekim odalarına, serbest veteriner hekimlere, birliklere, şifre tahsis edilen işletmelere, kesimhane ve hayvan satış yeri yetkililerine eğitim verilecektir.

 

D- VETERİNER HİZMETLERİ

  

 1. 1.    Veteriner Hekimlerin açmış oldukları muayenehane, poliklinikler, hayvan hastaneleri ile ev ve süs hayvanı üretim, satış yerlerine ait bilgilerle ilgili olarak, İl Müdürlükleri tarafından TURKVET' e veri girişi yapılacaktır.

 

 1. 2.    Ruhsatlandırılmış olan muayenehane, poliklinik, ev ve süs hayvanı üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerine ilişkin denetim ve eğitimleri gösteren "YILLIK DENETİM/EĞİTİM FORMU" her yıl Aralık ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmeye devam edilecektir.

 

 1. 3.    Veteriner hekimlerin muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde kullandıkları röntgen cihazları ile ilgili olarak (cihazın ışın yayma gücüne bakılmaksızın) Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans almalarının zorunlu olduğu, lisans almayanların muayenehane ve polikliniklerinde röntgen cihazı kullanılmasına izin verilmemesi gerektiği 25.12.2008 tarihli ve 2352 sayılı yazımızla bildirilmiş olup, muayenehane/klinik, poliklinik ve hayvan hastanesi denetimlerinde bu konulara dikkat edilecektir.

 

 1. 4.    Ev ve süs hayvanlarının sağlıklı ortamlarda üretilmeleri, alınıp satılmaları, barındırılmaları ve eğitilmelerini temin etmek, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek, hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara mani olmak amacıyla, ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri etkin bir şekilde denetlenecektir.

 

 1. 5.    Ev ve süs hayvanlarına ilişkin Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, Bakanlığımızdan ruhsatlı muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve Hizmet İçi Eğitim belgesine sahip veteriner hekimler çalışacaktır. İşyerlerinde çalışacak veteriner hekimler, Veteriner Hekimler Odası tarafından görevlendirilecek olup, sözleşmeleri odaların bilgisi dahilinde yapıldıktan sonra noterden tasdik edilecektir. Veteriner hekimlerin çalışma saatleri ve alacakları ücretler ile bir veteriner hekimin kaç işyerine bakacağı Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Bölge Veteriner Hekimler Odalarına bildirilmiştir. Sözleşmelerde, veteriner hekimlerin işyerinde bulunacakları gün ve çalışma saatleri belirtilmiş olacak ve denetimlerde, veteriner hekimlerin bu gün ve saatlere uyup uymadıklarına dikkat edilecektir.

 

 1. 6.    639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanarak, mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasından sorumlu resmi veteriner hekimler, öncelikle hayvan hastalıklarına karşı planlanan mücadele hizmetleri ile hastalık ihbarlarının değerlendirilmesini yürütmekle görevlidir. Resmi veteriner hekimler 657 Sayılı Kanun'a tabi olmaları nedeniyle, belirlenen mesai saatleri içinde hizmet vermekle yükümlü olmakla birlikte Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüğüne getirilen hayvanlar ile özellikle ruhsatlı veteriner hekim muayenehanesi veya polikliniği olmayan yerlerde acil vakalarda hayvanların teşhis ve tedavi hizmetlerini, kurum amirlerince verilecek görevlendirme ile yapabilirler.

 

 1. 7.    Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde il müdürlükleri, bölgelerinde kuruluş veya çalışma izni almamış deney hayvanı üretici, kullanıcı, araştırma yetkili veya tedarikçi kuruluşlarla irtibat kurarak izin almaları konusunda uyaracaktır. Uyarıya rağmen izin için başvuru yapmayan kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

 1. 8.    Çalışma izni verilmiş deney hayvanı kuruluşlarının denetimleri yılda en az bir kez bölge enstitü müdürlüğü ile il müdürlüklerinden oluşturulan veteriner hekimler tarafından denetlenecektir.

 

 1. 9.    Deney hayvanı üretici ve tedarikçi kuruluşların bir önceki yıla ait istatistiki verileri il müdürlüklerince Yönetmelik ekindeki formlara uygun olarak toplanacak, İl Müdürlüklerince toplanan bu bilgiler en geç Ocak ayı sonuna kadar elektronik ortamda vetlab@tarim.gov.tr adresine e-posta ile takiben de yazılı teyitleri Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

 

10.İl Müdürlükleri ilin bağlı olduğu Enstitü Müdürlükleri ile koordineli olarak yapılacak program dahilinde yılda en az bir kez Veteriner Teşhis ve Analiz laboratuvarlarını denetleyeceklerdir.

 

11.Bakanlığımızdan izin alan Enstitüler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler üçer aylık periyotlar halinde mart, haziran, eylül ve aralık aylarının sonunda o döneme ait teşhis faaliyetlerini Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği ekindeki forma doldurarak elektronik ortamda vetlab@tarim.gov.tr adresine e-posta ile takiben de yazılı teyitlerini Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir. Özel laboratuvarlar bu bilgileri İl Müdürlükleri vasıtasıyla göndereceklerdir.

 

12.Enstitü müdürlükleri, üçer aylık periyotlar halinde mart, haziran, eylül ve aralık aylarının sonunda o dönemlere ait bilgileri içeren Genelge ekinde yer alan Enstitü Müdürlüğü Üretim Cetvelini doldurarak elektronik ortamda vetlab@tarim.gov.tr adresine e-posta ile takiben de yazılı teyitlerini Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.

 

13.Bakanlıktan muayenehane, poliklinik, hayvan hastanesi ile ev ve süs hayvanı üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri ruhsatı veya çalışma izni almış gerçek veya tüzel kişilerin tutacakları defterlerde, bir örneklik sağlanması amacıyla, söz konusu defterleri veteriner hekim odalarından temin edeceklerdir.

 

E-TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 Temizlik ve Dezenfeksiyon işlemleri İl/İlçe Müdürlüklerinde resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde yapılabileceği gibi Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik kapsamında özelleştirme yapılabilecektir.

 1. Temizlik işlemi için tazyikli su sistemlerinin kurulması ve gerektiğinde belediye itfaiye teşkilatlarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına katılması amacıyla belediye ve borsa yetkilileri ile işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.
 2. Temizlik ve dezenfeksiyon işleminden sonra dezenfeksiyon belgesi (EK-28) düzenlenerek nakil aracı sürücüsüne teslim edilecektir.
 3. Dezenfeksiyon belgesi İl Müdürlüğü Döner Sermayeleri tarafından dip koçanlı, cilt ve seri numaralı olarak bastırılacaktır. Veteriner hekim tarafından 1 (bir) asıl ve 1 (bir) suret olarak doldurulacak, aslı yetiştiricilere verilecek, sureti ise düzenleyenlerce muhafaza edilecektir.
 4. Sorumlu veteriner hekim istihdam eden işletmelerden çıkan araçlar için düzenlenen dezenfeksiyon belgesine itibar edilecek, bu belge resmi veteriner hekim tarafından onaylanacak ve belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonuçları tutanak altına alınarak dosyasında muhafaza edilecektir.
http://www.samsunvet.gov.tr/goruntu/sablon/goruntu/bos.png

F-YURT İÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1.   Muayene yeri ve zamanı

 1.1. Sevk edilecek hayvan ve hayvansal ürünlerin görevli resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından muayene ve kontrolü yapılacaktır. Muayene ve kontroller İl/İlçe Müdürlüğü'nün bünyesinde ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün sorumluluğunda tespit edilen muayene yerlerinde yapılacaktır. Muayene ve kontrol yerlerinin düzenlenmesinden İl/İlçe Müdürlükleri sorumlu olacaktır.

 

1.2. Hayvan ve hayvansal ürün sevklerinin daha sağlıklı olarak yapılması için muayene ve kontrollerin mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde, gün ışığında ve her yılın başında toplanan Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından belirlenen yerlerde yapılması sağlanacak ve aksaklıklara meydan verilmeyecektir.

 

1.3. Hayvan sevklerinin mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde yapılması halinde, bu kontrolleri gerçekleştiren personele, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 35'inci maddesinin (5) inci fıkrasına göre döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenecektir.

 2.  Veteriner Sağlık Raporu düzenleme yetkisi

 

 2.1. Veteriner sağlık raporları illerde, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve bu şubede görevli resmi veteriner hekimler, ilçelerde, veteriner hekim olan İlçe Müdürleri ve İlçe Müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler, 4-B statüsünde İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler, İl/İlçe Müdürlüğünün uygun görmesi, yeterli donanım ve teknik altyapının olması halinde Tar-Gel Projesi kapsamında köy ve beldelere atanan resmi veteriner hekimler ile kesimhanede görevlendirilen resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından düzenlenecektir. Bununla ilgili olarak 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmesi ile ilgili hükümlerine riayet edilecektir.

 

2.2. Resmi veteriner hekim bulunmadığı hallerde;

 

2.2.1. Sığır cinsi hayvanların sevk işlemlerinde; o yerdeki veteriner sağlık teknisyeni veya teknikeri tarafından sığır cinsi hayvanların kulak küpe numaraları ve pasaportları kontrol edilecek, hayvanlara ait kulak küpe numaraları ve yapılan aşıların tarih ve özelliklerinin yazıldığı liste hazırlanıp imzalandıktan sonra, en yakın İl/İlçe Müdürlüğü'nde görevli resmi veteriner hekim tarafından veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

2.2.2. Koyun ve keçi türü hayvanların sevk işlemlerinde; o yerdeki veteriner sağlık teknisyeni veya teknikeri tarafından koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpe numaraları ve nakil belgeleri kontrol edilecek, hayvanlara yapılan aşıların tarih ve özellikleri nakil belgelerinin arkasına yazılıp imzalandıktan sonra, en yakın İl/İlçe Müdürlüğü'nde görevli resmi veteriner hekim tarafından veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

3.  Veteriner Sağlık Raporunun düzenlenmesi ile ilgili genel hükümler

 

3.1. Hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde, muayene ve kontrolden geçirilerek nakli uygun görülen hayvan ve hayvansal ürün için görevli resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından Bakanlıkça bastırılıp dağıtılan soğuk damgalı ve kendinden karbonlu Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (EK-29), Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (EK-30) ve Yurtiçi Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (EK-31) düzenlenecektir.

 

3.2. Sevk raporlarına sevk sahibinin adı, soyadı, T.C. numarası, açık adresi  (hayvanlar için çıkış işletmesinin numarası da yazılacaktır),  sevk edilen hayvan ve hayvansal ürünlerin nevi ve miktarı,  gideceği yerin açık adresi (hayvanlar için varış işletmesinin numarası da yazılacaktır) yazılacak, nakil araçlarının plakaları ve araç sürücüsünün ismi raporlarda belirtilecektir. Muayeneyi yapan resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin adı, soyadı ve memuriyet sicil numarası/diploma numarası yazıldıktan sonra imzalanıp, noksansız ve okunaklı olarak resmi mühürle mühürlenecektir.

 

3.3. Veteriner sağlık raporu düzenleyen resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından hayvan ve hayvansal ürünlerin muayene ve kontrolleri titizlikle yapılacaktır. Canlı hayvan sevklerinde hayvanların sevk edileceği işletmede veya işletmenin bulunduğu il, ilçe, köy veya mahallede hastalık nedeniyle kordon ve karantina tedbiri bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Orijini belli olmayan ve ülkemizin morfolojik ırk özelliklerini taşımayan hayvanlar için rapor düzenlenmeyecektir.

 

3.4. Sevk raporları düzenlenirken köy, ilçe ve il hayvan mevcutları göz önünde bulundurulacaktır. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü/İlçe Müdürleri İl/İlçelerinden yapılan sevklerde; köy ve mahallelerdeki hayvan mevcudu ile sevk yapılan hayvan sayısını kontrol edecek mevcuttan fazla olan sevkler titizlikle incelenecektir.

 

3.5. Aynı tarihte, aynı şahıs veya firmaya ait birden fazla araçla, aynı yere sevk edilecek hayvan ve hayvansal ürünler için tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

3.6. Hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde tanzim edilen veteriner sağlık raporlarının kayıt ve takibi amacıyla, "Yurtiçi Hayvan Sevk Formu'' ve "Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevk Formu'' şeklinde bilgisayar ortamında doldurulan formlar yıl sonunda çıktı alınarak illerde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü, ilçelerde İlçe Müdürü tarafından tasdik edilip, denetim için dosyalarında muhafaza edilecektir.

 

3.7. İl/İlçe Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin tedbirler arttırılacak, yol kontrolleri konusunda ilgili kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanacak, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yasal işlem yapılacaktır.

 

3.8. 22 Ocak 2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik"te belirtilen ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından birine yakalandığı tespit edilen veya resmi veteriner hekiminin onayına istinaden zorunlu kesime sevk edilecek hayvanlar için düzenlenecek Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunun; Sevk Sebebi hanesine "……. nedeniyle mecburi kesim" ibaresi, Hayvanların Gideceği Yer ve Adresi hanesine ise "kesimhanenin açık adresi" yazılacak ve raporun alt bölümünde yer alan "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Yem Kanununun 4. maddesinde belirtilen ihbarı mecburi hastalıklara ait tedbirler bulunmadığından ve yapılan klinik muayenelerinde sağlıklı bulunduklarından…" bölümü çizilerek iptal edilecektir.  Resmi veteriner hekimin onayıyla zorunlu kesime sevk edilecek hayvanlarda aşı şartı aranmayacaktır.

 

3.9. Yurtiçi hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken aşağıdaki birimler kullanılacaktır:

 

Canlı hayvan "Adet" (Büyükbaş, küçükbaş, balık ve arı dışındaki hayvanlar); Canlı büyükbaş, küçükbaş hayvan "Baş"; Balık "Kg"; Arı "Kovan"; Et "Kg", Karkas "Adet" + "Kg" (Her ikisi de belirtilecektir.); Süt "Lt"; Yumurta "Adet" (Paket ve koli kapasitesi belirtilecektir.); Bal "Kg"; Deri "Kg"; Yün "Kg"; Yapağı "Kg"; Tiftik "Kg"; Bağırsak "Kg+Bandil" (Varsa birlikte belirtilecektir.); Sakatat "Kg"; Tırnak "Kg"; Boynuz "Kg"; Kan-sıvı "Lt"; Kan-unu "Kg"; Kemik ve kemik unu "Kg"; Gübre "Kg".

 

3.10. Büyükşehirlerde hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde, Büyükşehir Belediye mücavir alanının tek bir sınır olarak kabul edilerek merkez ilçeler arasındaki sevkler ilçe idari sınırı gibi değerlendirilerek veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.

     

4.  Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların sevki

 

4.1. Küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Kayıt altına alınmış sığır cinsi hayvanlara ait pasaportlar ile koyun ve keçi türü hayvanlara ait nakil belgeleri nakil esnasında bulundurulacaktır. Sığır cinsi hayvanların kulak küpe numaraları veteriner sağlık raporuna yazılacak veya gereği durumunda imzalı ve mühürlü şekilde başka bir kâğıda listelenerek bu rapora eklenecektir. Söz konusu listenin bir sureti de dip koçanda muhafaza edilecektir. Koyun ve keçi türü hayvanların nakil belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Nakil belgesinin aslı resmi veteriner hekim tarafından kaşelenip imzalanarak veteriner sağlık raporuna eklenecek, bir sureti de veteriner sağlık raporunun dip koçanına eklenerek muhafaza edilecektir.

 

4.2. Aynı tarihte, aynı şahıs veya firmaya ait birden fazla araçla aynı yere sevk edilecek hayvanlar için tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Veteriner sağlık raporu, sığır cinsi hayvanların kulak küpe listesi ile koyun ve keçi türü hayvanların nakil belgesi fotokopi ile çoğaltılarak resmi veteriner hekim tarafından "Aslının Aynıdır" ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, onaylanan rapor fotokopileri, küpe listesi ve nakil belgesinin birer adedi hayvanları taşıyan nakil araçlarına verilecektir.

 

Sığır cinsi hayvanların kulak küpe numaraları veteriner sağlık raporuna yazılacak, gereği durumunda imzalı ve mühürlü olarak başka bir kâğıda listelenerek bu rapora eklenecektir. Bu listede hangi hayvanların hangi plakalı araçta olduğu açıkça belirtilecektir.

 

Koyun ve keçi türü hayvanların nakil belgelerinin aslı resmi veteriner hekim tarafından kaşelenip imzalanarak veteriner sağlık raporuna eklenecek, bir sureti de veteriner sağlık raporunun dip koçanına eklenerek muhafaza edilecektir. Nakil belgesinde hangi hayvanların hangi plakalı araçta olduğu açıkça belirtilecektir.

 

Aynı araçla farklı yerlere sevk edilecek sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlara her bir varış yeri için ayrı veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

5.  Arı sevkleri

 

5.1. Arıların nakillerinde veteriner sağlık raporu düzenleyen resmi veteriner hekimlerce Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik kapsamında muayene ve kontroller yapılacak, uygun bulunmaları durumunda veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

5.2. Başka il veya ilçelere yapılacak arı sevklerinde, ekinde vize belgesinin yer aldığı veteriner sağlık raporu düzenlenirken veya vize belgesi onaylanırken işletme tescil belgesi istenecektir.

 

5.3. Gezginci arıcıların aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, ilk çıktıkları yerin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından arıların gerekli sağlık ve muayene kontrolleri yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Ayrıca EK-34'de yer alan "Arı Vize Belgesi" düzenlenerek veteriner sağlık raporuna eklenecektir.

 

5.4. Arıların ilk çıktığı yerin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından arı vize belgesinin "Vize 1" kısmının tamamı, "Vize 2, 3, 4, 5" kısımlarının ise "Arıların çıktığı yer ve adresi" ile "Arıların gideceği yer ve adresi" bölümleri arıcının beyanı esas alınarak doldurulacak ve sadece "Vize 1" kısmı onaylanacaktır.

 

5.5. Arıların, vize belgesinde yer alan sıradaki yere sevk edilmek istenmesi durumunda konakladıkları yerin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrolleri yapılarak veteriner sağlık raporunun ekinde yer alan vize belgesinin ilgili bölümü doldurularak onaylanacak ve arılar sevk edilecek olup, yeni veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Raporun ve vize belgesinin fotokopisi alınarak muhafaza edilecek, raporun aslı ile onaylanan vize belgesi arıcıya imza karşılığı teslim edilecektir.

 

5.6. Arıların, vize belgesinde adı geçmeyen bir yere sevk edilmek istenmesi durumunda bir önceki veteriner sağlık raporuna istinaden arıların son konakladıkları yerin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlükleri tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrolleri yapılarak yeni veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Ayrıca arı vize belgesi düzenlenerek veteriner sağlık raporuna eklenecektir.

 

5.7. Arı sevklerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken aktif arılı kovanların ve arıcıların Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olması koşulu aranacaktır. Arı yetiştiricileri birlik üyesi olmasalar dahi kovanlara Arı Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen plakalar uygulanarak AKS'ye kayıt edilmesi sağlanacaktır.

 

6. Canlı balık ve balıkçılık ürünlerinin sevkleri

 

6.1. Aynı tarihte, aynı şahıs veya firmaya ait birden fazla araçla aynı yere sevk edilecek canlı balık ve balıkçılık ürünleri için tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Veteriner sağlık raporu araç sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak resmi veteriner hekim tarafından "Aslının Aynıdır" ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, her bir araç için çoğaltılan veteriner sağlık raporları nakil esnasında araçlarda bulundurulacak, raporun aslı en son varılan yerdeki ilgiliye teslim edilecektir.

 

6.2. Tek araçla birden fazla yere sevk edilecek canlı balık ve balıkçılık ürünleri için gideceği yerler ve adresleri raporda belirtilmek suretiyle tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Veteriner sağlık raporu gideceği yer sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak resmi veteriner hekim tarafından "Aslının Aynıdır" ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, gideceği her bir yer için çoğaltılan fotokopiler o yerlerdeki ilgililere, raporun aslı ise en son varılan yerdeki ilgiliye teslim edilecektir.

 

7. Tek tırnaklı hayvan sevkleri

 

7.1.       Daha önceden mallein testi yapılmayan hayvanlara test yapılacak ve tek tırnaklı hayvan kimlik belgelerinin düzenlenmesine devam edilecektir. Söz konusu kimlik belgeleri hayvanların satılması veya sahip değiştirmesi durumunda yeni sahibi adına güncellenecektir.

 

7.2. Bakanlık veri tabanına kayıtlı, işletme tescil belgesi bulunan pedigrili/pasaportlu yarış atlarının il/ilçeler arası sevklerinde pedigri/pasaport kontrol edildikten sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

7.3. Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen pedigrili/pasaportlu atların dışındaki at, katır ve eşekler için veteriner sağlık raporu düzenlenirken; ruam taramasından geçirilmiş, söz konusu hastalık yönünden menfi bulunarak "Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi" verilmiş at ve katırlar ile klinik muayeneye tabi tutularak sağlıklı bulunan eşeklerin sevklerine müsaade edilecektir.

 

8. Kanatlı hayvan sevkleri

 

8.1. Tek araçla kuluçkahaneden çıkan ve birden fazla yere sevk edilecek kanatlı hayvanlar için gideceği yerler ve adresleri raporda belirtilmek suretiyle tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Veteriner sağlık raporu, gideceği kümes sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak resmi veteriner hekim tarafından "Aslının Aynıdır" ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, gideceği her bir kümes için çoğaltılan fotokopiler kümesteki ilgililere teslim edilecektir. Raporun aslı ise en son varılan yerin kümesteki ilgililerine teslim edilecektir.

 

9. Deve sevkleri

 

9.1. Deve sevklerinde; nakledilecek her bir devenin yaşı, cinsiyeti, donu ve varsa ayırt edici özel işaretleri veteriner sağlık raporuna yazılacak, gerekirse ek bir liste halinde başka bir kâğıda yazılarak imzalanıp mühürlenerek veteriner sağlık raporuna eklenecektir.

 

9.2.Yol güzergâhı üzerinde, hayvan ve araç plaka kontrolü amacıyla, çıkış ve varış işletmelerinin orta noktasında bulunan bir İl Müdürlüğü belirlenecektir.

 

9.3.Deve sahibinden; öncelikle vize işleminin yapılacağı İl Müdürlüğüne gideceği, burada resmi veteriner hekime vize işlemini yaptıracağı, varış işletmesine gitmeden önce söz konusu işletmenin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne giderek gerekli kontrolleri yaptıracağı yönünde taahhütname alınacaktır.

 

9.4.Alınan taahhütname, veteriner sağlık raporu ve varsa ekleri vize için belirlenen İl Müdürlüğü ile varış İl/İlçe Müdürlüğüne fakslanacaktır. Sevk edilen develer ve ilgili belgelerin kontrolü belirlenen İl Müdürlüğü tarafından yapılarak veteriner sağlık raporu vize edilecektir. Varış işletmesinin bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından, sevk işlemini yapan İl/İlçe Müdürlüğüne, develer ve aracın plaka kontrolleri ile vize işleminin yapıldığına dair faksla bilgi verilecektir.

 

9.5.Aynı araçla farklı yerlere sevk edilecek develere her bir varış yeri için ayrı veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

10.  Göçer ve kurbanlık hayvan sevki

 

10.1. Yaya yapılan sürek-göçer hayvan hareketlerinde İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından belirlenen süre uygulanacaktır. Mera ve yaylalara hareket edecek olan sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yollar İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları ile belirlenecektir.

 

10.2. Kurbanlık için sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için her yıl Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Komisyonunca yayımlanan Kurban Hizmetleri Tebliği doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

11.  Hayvansal ürün sevki

 

11.1. Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış özel ve resmi kesimhanelerden ilçe içi hayvansal ürünlerin sevklerinde resmi/yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından "Hayvansal Ürünlere Ait Kesim Raporu"(EK-32) düzenlenecektir. Kesimhanede görevli resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından başka il veya ilçelere yapılacak olan hayvansal ürün sevklerinde "Hayvansal Ürünlere Ait Kesim Raporu"(EK-32) düzenlenmeyecek, Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (EK-30) ile sevk işlemi gerçekleştirilecektir.

 

Büyükşehirlerde mücavir alan içindeki ilçeler arası hayvansal ürün sevklerinde "Hayvansal Ürünlere Ait Kesim Raporu" bulundurulması yeterli olacaktır. İl/İlçe Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen raporlar titizlikle kontrol edilecektir.

 

11.2. Yurtdışından ithal edildikten sonra yeniden ihraç edilecek hayvansal ürünlerin ilçe içi sevklerinde, resmi/yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından "İthal Edildikten Sonra İhraç Edilecek Hayvansal Ürünler İçin Resmi/Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimce Düzenlenecek Rapor" (EK-33) düzenlenecektir. İşletmede görevli resmi/yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından başka il veya ilçelere yapılacak olan hayvansal ürün sevklerinde "İthal Edildikten Sonra İhraç Edilecek Hayvansal Ürünler İçin Resmi/Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimce Düzenlenecek Rapor" (EK-33) düzenlenmeyecek, Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (EK-30) ile sevk işlemi gerçekleştirilecektir.

 

11.3. Parçalama tesislerinden parçalama yapılarak ambalajlanan et sevklerinde veteriner sağlık raporu aranmayacaktır.

 

11.4. AB'ne ihracat yapan Asorti bağırsak tesislerinde, yurtiçinden temin edilen hammaddenin geriye izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla, kesimhanelerden bağırsaklar sevk edilirken, resmi/yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen "Hayvansal Ürünlere Ait Kesim Raporu"nda (EK-32) ve veteriner sağlık raporlarında bağırsakların ileum kısmının ayrılıp ayrılmadığı mutlaka belirtilecektir.

 

11.5. Tek araçla birden fazla yere sevk edilecek hayvansal ürünler için gideceği yerler ve adresleri raporda belirtilmek suretiyle tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Veteriner sağlık raporu gideceği yer sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak resmi/ yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından "Aslının Aynıdır" ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, gideceği her bir yer için çoğaltılan fotokopiler o yerlerdeki ilgililere, raporun aslı ise en son varılan yerdeki ilgiliye teslim edilecektir.

 

11.6. Mahallinde tüketilmesi ve işlenmesi mümkün olmayan sakatat, deri, bağırsak gibi hayvansal ürünlerin diğer il/ilçelere sevkinde nakil beyannamesine istinaden veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

11.7. Kişisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen bağırsakların ilçe içi nakli nakil beyannamesi ile yapılacaktır. İl veya ilçeler arasında yapılacak nakillerde nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilecektir.

 

11.8. Kesimhanelerden günlük kesim kapasitelerinin üzerinde hayvan kesilmesi halinde burada üretilen et, sakatat ve yan ürünlerinin sevkine izin verilmeyecektir.

 

11.9. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarından ruhsat almamış kesimhanelerden et, sakatat, bağırsak vb. hayvansal ürün nakli için başvuran kişi ve kuruluşlara veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.

 

11.10. Birincil üretim kapsamına giren ve doğal yapısında değişiklik olmayan süzme bal veteriner sağlık raporu ile nakledilecek olup; bu balın 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kayıt ve onayı yapılmış işletmelerde paketlenip etiketlenmesi durumunda ise veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.

 

11.11. Bal sevklerinde nakli yapanın toptancı olması halinde, balın nereden temin edildiğine dair belgelerin ibraz edilmesi şartı aranacaktır.

 

11.12. Salyangoz, kurbağa ve diğer hayvansal ürünlerin ilçe içi nakli, nakil beyannamesi ile yapılacaktır. İl veya ilçeler arasında yapılacak nakillerde nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilecektir.

 

G-HAYVAN SEVKLERİNE GETİRİLEN KISITLAMALAR

 

1.   Trakya'ya sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların sevkleri

 

1.1. Trakya 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Arilik" statüsü kazanmış olup;  Trakya'nın şap hastalığından aşılı arilik statüsünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için Anadolu'dan Şap hastalığından ari bölge olan Trakya'ya Şap hastalığına duyarlı canlı hayvan sevkleri 2010/7 ve 2010/13 No'lu Genelgelere göre yapılacaktır.

 

2.   Çıkma kanatlı hayvan sevki

 

2.1. 60 haftalık ve üzeri çıkma diye tabir edilen tavukların kesimhane veya rendering dışındaki yerlere sevklerine izin verilmeyecektir.             

 

2.2.Çıkma tavukların kesimhaneye sevkinde, hayvan sahibi/firma tarafından ilgili kesimhanede kesileceğine dair onaylı belgenin ibraz edilmesinden sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

2.3. Aynı hayvan sahibi/firmanın daha sonraki bir tarihte yine çıkma tavuklarını kesimhaneye sevk talebinde ise;  önceki sevkte çıkma tavuklarını kesimhanede kestirdiğine dair kesimhane tarafından düzenlenen belgenin ibrazından sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Bu belge veteriner sağlık raporunun dip koçanına eklenecektir.

 

2.4. Kesimhane tarafından düzenlenecek bu belgelerin ibraz edilmemesi halinde ise veteriner sağlık raporu düzenlemeyerek çıkma tavukların kesimhaneye sevklerine izin verilmeyecektir.

 

2.5. Çıkma tavukları sevk eden İl/İlçe Müdürlüğünce kesimhanenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü bilgilendirilecek, söz konusu çıkma tavukların kesilip kesilmediği bilgisi ise sevki yapan İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı ya da elektronik olarak bildirilecektir.

 

Ğ- HAYVAN SEVKLERİNDE AŞILAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

1.  Şap aşısı

 

1.1. Aşılama kampanyası uygulanan illerden sevk edilecek sığır cinsi hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmış olmaları gerekmektedir. Söz konusu illerde kampanya tamamlandıktan sonra sevklerde şap aşısı şartı aranacaktır. Sevk raporunun ilgili bölümüne yapılan son aşının tatbik tarihi, seri numarası ile yapılan aşılamaya ilişkin olarak düzenlenen makbuzların tarih ve  seri numaraları yazılacaktır. İki aylıktan küçük sığır cinsi hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmayacaktır. 

 

1.2. Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların doğrudan kesimhaneye sevkinde, şap aşısı aranmayacak olup, hayvan sahibi/firma tarafından ilgili kesimhanede kesileceğine dair onaylı belgenin (faks) ibraz edilmesinden sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Kesimhane, hayvanların kesiminin yapıldığına dair hayvanların kulak küpelerinin yazılı olduğu bir raporu, kesim sonrasında ve aynı gün içinde veteriner sağlık raporunu düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğüne fakslayacak ve dosyasında muhafaza edecektir. Ayrıca ilgili kesim raporunun onaylı bir suretini hayvan sahibine verecektir. Hayvan sahibi bir sonraki veteriner sağlık raporu talebi öncesinde ilgili kesim raporunu İl/İlçe Müdürlüğüne vermediği sürece yeni veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Bu konuda veteriner sağlık raporu düzenlenirken hayvan sahibinden taahhüt alınacaktır.

 

1.3. Aşılama kampanyası uygulanan illerden kampanya tamamlandıktan sonra sevk edilecek sığır cinsi hayvanlara şap aşısı yapılmamış ise şap aşısı yapıldıktan 15 gün sonra sevkine izin verilecektir.

 

1.4 Resmi veteriner hekimin onayıyla zorunlu kesime sevk edilecek hayvanlarda şap aşısı şartı aranmayacaktır.

    

2.PPR aşısı

 

2.1. Ülkemizde koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde hayatları boyunca en az bir kez PPR aşısı ile aşılanmış olması şartı aranacaktır. Sevk raporunun ilgili bölümüne aşının tatbik tarihi, seri numarası ile yapılan aşılamaya ilişkin olarak düzenlenen makbuzların tarih ve  seri numaraları yazılacaktır. Sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanlara daha önce PPR aşısı yapılmamış ise aşı yapıldıktan 15 gün sonra sevkine izin verilecektir. Aksi halde sevklerine izin verilmeyecektir.

 

2.2. İki aylıktan küçük koyun ve keçi türü hayvanlara PPR aşısı yapılmayacak, bunların iki aylıktan küçük olduğu sevk raporunda belirtilecektir.

 

2.3. Kesimhaneye doğrudan sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanlarda PPR aşısı aranmayacak olup, madde Ğ-1.2. 'deki şartların yerine getirilmesi halinde veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.

 

H-HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN DENETİM VE KONTROLÜ

 

1.  Hayvan satış yerlerine girişte aranacak belgeler

 

1.1. Resmi veteriner hekim kontrolünde sorumlu veteriner hekim tarafından, hayvan pazar ve borsaları ile panayırlara satış amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde sığır cinsi hayvan pasaportu, koyun ve keçi türü hayvanların merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde nakil belgesi, söz konusu hayvanların ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, hayvanlara ait kulak küpeleri ve veri tabanındaki kayıtları kontrol edilecektir. Ayrıca, hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılacak, sadece belgeleri tam olan ve sağlıklı hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilecektir. Hayvanların satılamaması durumunda, görevli resmi veteriner hekim tarafından yeni veteriner sağlık raporu düzenlenerek kayıt sistemi üzerinden geldikleri işletmelere sevki yapılacak ve bir önceki veteriner sağlık raporu hayvan satış yerinde saklanacaktır. 

 

1.2. Hayvan satış yerlerine girişlerine izin verilen hayvanların beraberinde bulunan belgeler sorumlu veteriner hekim tarafından yetiştiricilerden teslim alınacak, çıkış yapan hayvanların veteriner sağlık raporu haricindeki belgeler yetiştiricilere teslim edilecek, bu belgelerin kaybolmaması için gerekli tedbirler alınarak kontrolleri yapılacaktır. Hayvan pazarında alımı ve satımı yapılan sığır cinsi hayvanların pasaportları, sorumlu veteriner hekim tarafından "alıcıda ve satıcıda kalacak kısımları" alıcı ve satıcıya verilecek, "hayvan pazarında kalan kısmı" ise hayvan pazarında 3 yıl süre ile saklanacaktır.

 

1.3. İlçe içinde, sığır cinsi hayvanların pasaportları ve koyun ve keçi türü hayvanların nakil belgeleri ile hayvan satış yerlerine getirilen hayvanların satılamaması durumunda, görevli resmi veteriner hekim tarafından sığır cinsi hayvan pasaportu veya nakil belgesinin arkasına geldikleri yer ve işletme numarası yazılarak kayıt sistemi üzerinden geldikleri işletmelere sevki yapılacaktır.  Nakil belgesi sorumlu veteriner hekim tarafından da düzenlenebilecektir.

 

2.  Dezenfeksiyon uygulanması

 

 Hayvan satış yerlerinin temizlik ve dezenfeksiyonları düzenli bir şekilde yaptırılacak, bu konuda ilgililer bilgilendirilecek; dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.

 

3. Ruhsat işlemleri

 

3.1. Hayvan Pazar ve Borsaları, 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre ruhsatlandırılacaktır.

 

3.2. Hayvan satış yerlerinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp-satılmalarını temin etmek amacıyla ruhsatsız olan hayvan satış yerlerinin ruhsatlandırılması konusunda gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, belediyeler başta olmak üzere resmi kuruluşlarla bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve il/ilçede üst düzey yetkililerle koordinasyon sağlanacaktır.

 

3.3. Hayvan satış yeri ruhsatı ilgili Yönetmelik ekinde yer alan örneğe göre İl müdürlükleri tarafından bastırılacak, Genel Müdürlük' ten ruhsat talep edilmeyecektir.

 

3.4. Ruhsatlandırılan ve ruhsatı iptal edilen hayvan satış yerlerine ait bilgiler hareket@tarim.gov.tr adresine e-posta olarak bildirilecek, Genel Müdürlüğümüze ruhsat örneği gönderilmeyecektir.

 

4.Denetim ve kontrol

 

4.1. Hayvan satış yerlerine resmi veteriner hekim görevlendirilmesi yapılacak ve satış yerleri sürekli kontrol ve denetim altında bulundurulacak, resmi veteriner hekimlere ait nöbet listesi hazırlanarak ilgililere bildirilecek, gerekli kontrollerin yapılması sağlanacaktır. Nöbet listeleri söz konusu hayvan satış yerlerindeki panolara asılacak, bu listeler her ay düzenli olarak Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerinde/İlçe Müdürlüklerinde dosyalanarak denetime hazır bulundurulup Bakanlığa gönderilmeyecektir.

 

4.2. İl, ilçe, belde ve köylerde hayvan satış yerleri dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımları yasaklanacak, kurbanlık hayvan alım satım yerlerinin sayısı mümkün olduğunca asgari düzeyde tutulacak, denetim ve kontrolleri yapılacaktır.

 

4.3. Her türlü kanatlı hayvan ve civcivleri ile ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların hayvan pazarlarında, açıkta ve semt pazarlarında satışı yasaktır. İl/ilçe Müdürlükleri tarafından Belediyelerle işbirliği yapılarak ayda az bir kez olmak üzere örnekleme metodu ile söz konusu satış yerlerinde denetim yapılacak, yapılan denetimler tutanak altına alınarak dosyasında muhafaza edilecektir. Bakanlıkça izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapanlara ve Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara ceza uygulanacaktır (EK-36).

 

4.5. İl/İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları ile geçici olarak kapatılan ve açılan hayvan satış yerleri hareket@tarim.gov.tr adresine e-posta olarak bildirilecektir. Kapatılan hayvan pazarı işletmelerine kayıt sisteminde işletme kısıtı konulacaktır. 

 

I- KESİMHANELERİN DENETİM VE KONTROLÜ

 

1.  Kesimhaneye girişte aranacak belgeler

 

Resmi veya özel kesimhanelere kesim amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi türü hayvanların merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde nakil belgesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, hayvanlara ait kulak küpeleri ve veri tabanındaki kayıtları kontrol edilecektir. Ayrıca hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılacak, sadece belgeleri tam ve sağlıklı hayvanların girişlerine müsaade edilecektir.

 

2.  Hayvan hareketleri ile ilgili denetim ve kontroller

 

2.1.Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri tarafından kesimhanelerde yapılan denetim ve kontrollerde, kesilen sığır cinsi hayvanlar ve koyun ve keçi türü hayvanların sayısı ile bu hayvanlara ait küpe sayısının uyumlu olması kontrol edilecektir.

 

2.2.Kulak küpesi ve pasaportları mevcut olup da kesimi yapılan sığır cinsi hayvanlara ait pasaportlar kesim tarihinden itibaren yedi gün içinde kesimhanelerin yerleşik bulundukları yerin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderilecek, koyun ve keçi türü hayvanlara ait nakil belgeleri en az 3 yıl süreyle muhafaza edilecektir.  Kesilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlara ait kulak küpeleri kesim yoğunluğuna göre haftalık ya da aylık olarak kesimhane resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından tutanak tutularak imha edilecektir. Küpe imha tutanakları İl/İlçe Müdürlükleri ve kesimhanede dosya halinde muhafaza edilecektir.

 

2.3.Kesilen sığır cinsi ve koyun-keçi türü hayvanların kayıt sisteminden düşümü aynı gün içinde kesimhanenin resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından yapılacaktır. Etlere ait kesim raporu üzerine "Türkvet'ten Düşümü Yapılmıştır" kaşesi vurulacaktır. İl/İlçe Müdürlükleri bu konunun takipçisi olacaktır. Kesimhanelerde kesimi yapılan sığır cinsi ve koyun-keçi türü hayvanların kayıt sisteminden düşümleri yapılmadan bu hayvanlara ait karkaslara veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.

 

2.4.5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36. maddesi gereğince, ilgili belgeleri ve kulak küpeleri bulunmayan hayvanları kesime getirenlere, kesimini yapan işletmelere ve Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara uygulanacak olan ceza olurları EK-36'ya uygun olarak düzenlenecektir.


                                                                                      T.C.

GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 B-AŞILARIN TEMİNİ, UYGULAMALARI VE PROGRAMLI AŞILAMALAR

 1. Bakanlığımız aşılama programı çerçevesinde brusella, şap, PPR ve kuduz hastalığına karşı mücadelede kullanılacak aşılar ücretsiz gönderilecektir.

2. Bakanlıkça ücretsiz gönderilen aşıların dışında İl ve İlçe Müdürlükleri her türlü aşı ihtiyaçlarını her türlü döner sermayelerince temin edecektir. Döner sermayeler vergi ve harçlar dışında, karları %10 dan fazla olmayacak şekilde aşı fiyatı tespit edilecektir. Ayrıca dernek, vakıf v.b yerler için ilave yapılmayacaktır. Aşı uygulaması esnasında oluşacak zorunlu aşı kayıpları İl Müdürlüğü döner sermayelerince karşılanacaktır.

3. İl Müdürlükleri Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı ve program dışındaki aşıları, doğrudan aşı üretimi yapan Enstitülerle irtibat sağlayarak temin edeceklerdir. Attenüe canlı aşılar ısıya karşı hassas olduğundan, bu aşılar Enstitülerden elden temin edilecek veya İl Müdürlüklerine soğuk zincir şartlarına uygun şekilde ulaştırılması temin edilecektir.

4. Aşılama sırasında kontaminasyon riskinin en az düzeye indirilmesi amacıyla gerek personel gerekse araçlar ile hastalıkların bulaşmasının engellenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Aşı şişesinde bir uç, enjektörde ayrı bir uç kullanılmasına özen gösterilecektir.

Yapabildiği ölçüde her hayvan için tek kullanımlık enjektör veya ayrı uç kullanılacaktır.

5. Çiftlik hayvanlarından sığırlarda şap aşılaması ile kuduz aşılaması, koyun ve keçilere, koyun-keçi vebası aşısı ile şap aşısı hayvanların farklı uygulama bölgelerine, ayrı ayrı enjektör kullanılmak şartı ile aynı anda yapılabilir olduğu yapılan saha çalışmalarında ortaya konmuştur. Aynı anda yapılması durumunda bu aşıların kesinlikle birbirine karıştırılmaması ve aynı bölgeden yapılmamasına dikkat edilecektir.

6. Aşı uygulayan serbest veteriner hekimler uyguladıkları  aşılarla ilgili olarak uygulama yapılan yetiştiricinin adı ve soyadı, ili, ilçesi, köyü, işletmesi, aşılama yapılan hayvanların kulak numaraları, yapılan aşının adı, seri no'su, üretim ve son kullanma tarihi ile uygulkama tarihini kapsayan tüm bilgileri kayda geçirerek kaydın bir nüshasını hayvan sahibine, bir nüshasını da her ayın ilk haftasında İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

7. 2013 yılı hayvancılığın desteklenmesi hakkında bakanlar kurulu kararı henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, kararda yer aldığı takdirde programlı aşamalarda uygulayıcıların desteklenmesi işlemleri EK-8 ve EK-9'da yer alan huşular kapsamında  gerçekleştirilecektir. Kamuda çalışan veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde görevli sözleşmeleri veteriner hekimler, söz konusu karar ve tebliğ kapsamında değildir.

8. Bakanlıkça programlanan aşılamalar resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/İlçe Müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise Veteriner Hekim Odaları ile EK-8'de belirtilen şartlar dikkate alınarak yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılar yaptırılabilir.

Veteriner hekim odaları tarafından yapılan aşılamalar TURKVET/KKKS kayıt sistemine 10 gün içinde kaydedilecektir. Bu süre içerisinde sisteme kayıt edilmemiş aşı uygulamaları, uygulanmamış kabul edilecek, bu aşı uygulamalarına bağlı destekleme ödemesi ya da sevk raporu tanzimi gerçekleştirilmeyecektir.    

T.C.

                                                              GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
 
                                                                    Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

                             HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI
 
                                                        "SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN"
  
                                                                                    ANKARA, 2013
   
                                                                                     İÇİNDEKİLER

Bölüm  1      HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2013/04)
Bölüm  2      İLLERE GÖRE MÜCADELE PROGRAMI
Bölüm  3      FORMLAR

3.1 Hastalık Çıkış Raporu
3.2 Hastalık Çıkış ve Sönüş Raporu
3.3 Karantina Süreleri
3.4 Enstitü Müdürlüğü Üretim cetveli 

Bölüm 4      HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI
Bölüm 5      LÜZÜMLU TELEFONLAR ve E-POSTA ADRESLERİ
 
5.1 Genel Müdürlük
5.2 Enstitüler
5.3 İller

BÖLÜM 1

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri  Kontrolü Genelgesi (2013/04)

EK-1
   
                                                          İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesi

A. Kara hayvanlarının hastalıkları

1- Şap (FMD)

2- Sığır brusellozu

3- Sığır tüberkülozu

4- Kuduz

5- Mavidil

6- Sığır vebası

7- Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

8- Koyun keçi brusellozu

9- Koyun ve keçi vebası (PPR)

10- Koyun keçi çiçeği

11- Şarbon (Antraks)

12- Scrapie

13- Tavuk vebası (Avian influenza)

14- Yalancı tavuk vebası (Newcastle)

15- Pullorum

16- Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)

17- Ruam (Mankafa)

18- Durin (At frengisi)

19- Atların infeksiyöz anemisi

20- Equine encephalomyelitis (tüm tipleri, Venezuela equine encephalomyelitis dahil)

21- Afrika at vebası

22- Afrika domuz vebası

23- Klasik domuz vebası

24- Domuzların veziküler hastalığı

25- Küçük kovan kurdu (Aethina tumida)

26- Arıların Amerikan yavru çürüklüğü

27- Tropilaelaps akarı (Tropilaelaps mite)

28- Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)

29- Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin)

30- Bulaşıcı stomatitis (Veziküler stomatitis)

31- Rift Vadisi humması

32- Bulaşıcı sığır plöropnömonisi(Contagious bovine pleuropneumonia)

33- Enzootik sığır löykozu

34- Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)

 
B. Su hayvanlarının hastalıkları

1-Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)

2-Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)

3-Viral hemorajik septisemi (VHS)

4-Beyaz benek hastalığı (White spot disease)

5-Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)

6-Taura sendromu (Taura syndrome)

7-Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)

8-Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)

9-Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)

10-Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)

11-Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)

12-Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)

13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)

14-Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)

15-Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)

16-Kerevit vebası (Crayfish plague)

17-Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)

 
EK-2a

                                          HASTALIK ÇIKIŞ VE SÖNÜŞ BİLDİRİMLERİNİN DÜZENLENMESİ İLE

                                                TÜRKVET/KKKS KAYITLARINDA GEÇERLİ OLAN  ESASLAR         

 
            5996 Sayılı Kanun gereği, 22 Ocak 2011 tarih ve 27823 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren "İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda hastalık bildirimlerine dair esaslar ve verilecek bilgilerin bir kısmı değiştirilmiştir.

            Hastalık çıkış ve sönüş raporları hastalık bazında dosyalanarak Genel Müdürlüğümüze takip eden ayın ilk haftası toplu olarak gönderilecektir. İlçe Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerince düzenlenecek olan bildirimler birbirinden farklı olup, İlçe Müdürlüklerince Bakanlığa doğrudan bildirim yapılmayacak, yanlızca İl Müdürlüğüne hitaben bildirim yapılacaktır.

            İlçelerde çıkan ve sönen hastalıkların bildirimi için:

Bildirim formunun düzenlenmesi ve hastalığın TÜRKVET/KKKS kaydı mutlaka sahada hastalığı takip eden veteriner hekim tarafından yapılacaktır. Bildirimler sadece İl Müdürlüğüne hitaben yapılacaktır.

Bildirim raporunda, "Hastalığı Takip Eden Veteriner Hekim" ibaresi altında ilgili  Veteriner Hekimin adı, soyadı ve imzası olacaktır. İlçe Müdürüne yetki devri yapılmamış ise, bildirim kısmında sağ tarafta İlçe Müdürünün adı, soyadı ve imzası olacaktır. İmzaların üzerinde; "Sahada yapılan çalışmalar ile bu çıkış bildirimindeki bilgilerin birbiri ile aynı olup veritabanında doğru bir şekilde kayıtlı olduğunu taahhüt ederim." Ifadesi yer alacaktır.

 İlçe Müdürlüğünün gönderdiği bildirim ve TÜRKVET/KKKS kayıtları İl Müdürlüğünce kontrol  edilecektir. Evrakta ya da TÜRKVET/KKKS kayıtlarında eksiklik, mantıksız sayılar, tutarsızlıklar varsa İlçe Müdürlüğü uyarılarak kayıtların düzeltilmesi sağlanacaktır. Kayıtların doğruluğu sağlandıktan sonra İl Müdürlüğünce Bakanlığa hitaben yeni bildirim hazırlanarak gönderilecek, İlçe Müdürlüğünce yapılan bildirim İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

Bildirim raporunda, "Düzenleyen Veteriner Hekim" ibaresi altında bildirimi tanzim eden İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi' nin adı, soyadı ve imzası olacaktır. Sağ tarafta Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri  Şube Müdürü adı, soyadı ve imzası olacaktır. İmzaların üzerinde; "İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan hastalık çıkışına ait bilgilerin kontrol edildiğini ve veritabanında doğru bir şekilde kayıtlı olduğunu taahhüt ederim." Ifadesi yer alacaktır.

İl merkezlerinde çıkan ve sönen hastalıkların bildirimi için:

Bildirim formunun düzenlenmesi ve hastalığın TÜRKVET/KKKS kaydı mutlaka hastalığı sahada takip eden veteriner hekim tarafından yapılacaktır.

Bildirim raporunda , "Hastalığı Takip Eden Veteriner Hekim" ibaresi altında ilgili  Veteriner Hekimin adı, soyadı ve imzası olacaktır. Sağ tarafta Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri  Şube Müdürü adı, soyadı ve imzası olacaktır. İmzaların üzerinde; "Sahada yapılan çalışmalar ile bu çıkış bildirimindeki bilgilerin birbiri ile aynı olup veritabanında doğru bir şekilde kayıtlı olduğunu taahhüt ederim." ifadesi yer alacaktır.

                                                                                                                                                 EK-2b

                                          HASTALIK BİLDİRİMLERİ VE TÜRKVET/ KKKS KAYITLARINDA

                                                               EPİDEMİYOLOJİK TANIMLAMALAR
 
 
1.    Hastalık, Etkenin Tipi: Hastalığın adı, varsa etken tipi (Şap-A, Mavidil Tip-4 v.s. ) yazılacaktır.

2.    Bildirim No: TÜRKVET/KKKS üzerinde yapılan şüphe kaydının bildirim numarası yazılacaktır.

3.    Mihrak Tipi: "Birincil" ya da "İkincil" yazılacaktır. Bir ülkede ilk defa tespit edilen hastalıklar birincil mihraktır. Aynı zamanda bir ülke, bölge, il, ilçe ya da köyde ortaya çıkan ancak, nereden kaynaklandığı bulunamayan yani başka bir mihrakla epidemiyolojik bağlantısı kurulamayan mihraklar da birincil mihraktır. Hastalıkla enfekte bölgede birincil mihraktan sonra ortaya çıkıp birincil ya da diğer ikincil mihraklarla epidemiyolojik bağlantısı bulunan, yani nereden kaynaklandığı bilinen mihraklar ikincil mihraktır. Fakat, komşu bir ülkeden kaynaklanmış olduğu tespit edilse dahi, bir ülkede ilk defa görülen mihraklar birincil mihraktır.

4.     Çıkış (ilk enfeksiyon)Tarihi; Hayvan sahibinin veya bakıcısının verdiği bilgiler doğrultusunda hastalığın belirtilerinin ilk olarak görüldüğü tarihtir.

5.    Haber Alma Tarihi; Hastalığın ilk kez yazılı ya da sözlü olarak haber verildiği veya duyulduğu tarihtir.

6.    Varış ve Kordon (şüphe/onay)Tarihi; Resmi Veteriner Hekimin aldığı ihbar sonucunda hastalık mahalline gittiği tarihtir. Resmi Veteriner Hekim, hastalık mahalline giderek yaptığı muayene sonucunda klinik bulgularla bir ihbarı mecburi hastalığa teşhis koyar ise bu tarih aynı zamanda kordon tarihidir. Hastalıktan şüphe ederek kesin teşhis için laboratuar teyidi amacıyla marazi madde alır ise, bu tarih aynı zamanda geçici kordon tarihi ve şüphe tarihidir. Klinik bulgular ile teşhis koyulan durumlarda bu tarih aynı zamanda onay tarihidir.

7.    Kordonun Kaldırıldığı Tarih; Son iyileşme, son ölüm veya son itlaftan sonra,  kordonun kaldırılması için gereken ve kontrol önlemlerinin sürdürüldüğü yasal sürecin bitimini takip eden gündür. Bu tarih aynı zamanda hastalık sönüş tarihidir. Sadece sönüş bildiriminde yazılır.

8.    Onay Tarihi ; Hastalık teşhisinin kesinleştiği tarihtir. Klinik olarak teşhis edilen hastalıklarda varış ve kordon tarihi aynı zamanda onay tarihidir.Yasal olarak Laboratuar tetkiki gereken hastalıklarda ya da kesin teşhis için laboratuvara örnek gönderilen  hastalıklarda laboratuar raporunun tarihi aynı zamanda onay tarihidir.

9.    Teşhis Tarihi ; Hastalığın teşhis edildiği tarihtir. Klinik olarak teşhis edilen hastalıklarda varış ve kordon tarihi aynı zamanda teşhis tarihidir. Laboratuar tetkiki gereken hastalıklarda laboratuar raporunun tarihi teşhis tarihidir.

10.  Teşhis/Numune Alınan Yer: Hastalığın teşhis edildiği, ya da teşhis amacıyla numune alındığı yerdir. İşletme, mera (adı yazılması gerekir), sevk esnasında araç üzerinde (plaka yazılması gerekir) v.s.

11.  Teşhis Metodu: Klinik olarak teşhis edildi ise "klinik bulgu" yazılır. Sahada yapılan testler için "tüberkülin", "mallein" v.s. yazılır. Laboratuvarda teşhis edilmiş ise laboratuar raporunda zikredilen metod yazılır. Klinik teşhis ve laboratuar teşhisi birlikte yapılmış ise, sadece laboratuardaki metod yazılır.

12.  Lab. Adı: Numunenin gönderildiği laboratuarın adı yazılır.

13.  Tahmini Son İtlaf Tarihi: Mücadelede itlaf yapılıyor ise, yapılan veya yapılacak itlafların tamamlanacağı tahmini tarih yazılır.

14.  Tahmini Son İmha Tarihi: İtlaf yapılıyor ise ya da hastalıktan dolayı ölen hayvanlar mevcutsa, bunların tamamının imhasının biteceği zaman tahmini olarak yazılır.

15.  Etkilenen İnsan Sayısı ve Yaşı: Hastalık insanlara bulaşmış ise, kaç kişiye bulaştığı ve yaşları yazılır.

16.  Haber Alma Şekli; Hastalık ihbarının hangi yolla alındığı yazılır.

17.  Hayvan Sahibi: Hastalığın görüldüğü hayvanların sahibinin adı yazılır. Hastalık köyde birden fazla kişide görülmüşse, en önce ortaya çıkan işletmenin sahibi, aynı anda ortaya çıkmışsa numune alınan işletme sahibi, birden fazla işletmeden numune alınmış ise ihbarı yapan işletme sahibinin adı yazılır. Veya hepsi birden yazılır.

18.  İşletme No: Hayvan sahibine ait işletme numarası ya da numaraları yazılır.

19.  N E Koordinatı: Hastalık yerinde GPS cihazından okunan Kuzey (N) ve Doğu (E) değerleri yazılır.

20.  Kısıtlanan Diğer Bölge/İşl.: Hastalıktan dolayı koyulan kısıt diğer köy ya da işletmeleri de etkiliyorsa adları ya da numaraları yazılır.

21.  En Yakın İşl/Köye Uzaklığı: İşletme bazında çıkış yapılan hastalıklarda en yakın işletme, köy bazlı çıkış yapılan hastalıklarda en yakın köyün uzaklığı metre cinsinden yazılır.

22.  Filyasyon; Hastalığın hangi yolla bulaştığını ifade eder. Mutlaka tespit edilmesi gerekir, "Araştırılıyor" yazılmaz, tespit edilemez ise "Bulunamadı" yazılır. Bulundu ise, kaynakla ilgili bilgilerin de verilmesi gerekir.

23.  Kaynak Yer/Ülke: Hastalığın komşu bir ülkeden ya da başka bir idari birimden veya işletmeden bulaştığı tespit edilmiş ise neresi olduğu yazılır.

24.  Kaynak Mihrak No: Ülke içinde bir yerden bulaştığı tespit edilmiş ise, oradaki mihrak kaydının bildirim numarası yazılır.

25.  Kaynaktan Sevk Tarihi: Kaynak mihraktan gelen hayvanların sevk edildikleri tarih yazılır.

26.  Kaynaktan Geliş Tarihi: Kaynaktan mihraktan sevk edilen hayvanların asıl mihrağa vardıkları tarih yazılır.

27.  Tutulan; Çıkışta; varış ve kordon tarihinde hastalığa yakalanmış halde olan hayvanların sayısı, arılar için kovan sayısı, balıklar için asıl ya da x1.000 şeklinde olan sayı ya da gerektiğinde ağırlık. Sönüşte; hastalık sönüşüne kadar hastalığa tutulan toplam hayvan sayısı.

28.  Ölen; Çıkışta; varış ve kordon tarihinde hastalıktan dolayı ölen hayvanların sayısı, arılar için kovan sayısı, balıklar için asıl ya da x1.000 şeklinde olan sayı ya da gerektiğinde ağırlık. Sönüşte; hastalık sönüşüne kadar hastalıktan dolayı ölen toplam hayvan sayısı. İtlaf edilen ya da kesilen hayvanlar ölen hayvanlara dahil edilmez, hayvanın hastalıktan dolayı kendiliğinden ölmesi gerekir.

29.  Kesilen; Çıkışta; varış ve kordon tarihine kadar hastalıktan dolayı kesilmiş halde olan ve o tarihte kesilen hayvanların toplam sayısı, balıklar için acil tüketime sunulan sayı ya da x1.000 şeklinde olan sayı ya da gerektiğinde ağırlık. Sönüşte; hastalık sönüşüne kadar hastalıktan dolayı kesilen toplam hayvan sayısı, balıklar için acil tüketime sunulan sayı ya da x1.000 şeklinde olan sayı ya da gerektiğinde ağırlık.

30.  İmha/İtlaf: Çıkışta; varış ve kordon tarihine kadar hastalıktan dolayı itlaf edilmiş olan ve o tarihte itlaf edilen hayvanların toplam sayısı, balıklar için itlaf edilen sayı ya da x1.000 şeklinde olan sayı ya da gerektiğinde ağırlık. Sönüşte; hastalık sönüşüne kadar hastalıktan dolayı itlaf edilen toplam hayvan sayısı, balıklar için itlaf edilen sayı ya da x1.000 şeklinde olan sayı ya da gerektiğinde ağırlık.

Bu sayı, itlaf edilen hayvanların imha edilmesi gerektiği için imha sayısını da kapsar ve aynı zamanda "Ölen" hayvanlar da imha edildiği için, mihrakta hem ölen hem itlaf edilen hayvan varsa bu alana ikisinin toplamı yazılır. Mihrakta "itlaf" edilen hayvan yoksa, bu alana "ölen" sayısı yazılır. "İmha/İtlaf" sayısından "ölen" sayısının çıkarılması "itlaf" edilen hayvan sayısını verir.

31.  Atık: Yavru atmaya neden olan hastalıklar için geçerlidir. Çıkışta; varış ve kordon tarihine kadar hastalıktan dolayı oluşan atıkların sayısı. Sönüşte; hastalık sönüşüne kadar hastalıktan dolayı oluşan atıkların toplam sayısı.

32.  Test/Teşhis: Çıkışta; hastalık teşhisi veya doğrulaması için alınan numunelerden sonucu pozitif çıkanların sayısı. Sönüşte; hastalık sönüşü yapılana kadar mihrakta pozitif sonuç veren numune sayısı. Laboratuvara numune gönderilmemiş ve hastalık klinik bulgularla teşhis edilmiş ise teşhise konu olan hayvan sayısı, tüberkülin, mallein uygulaması yapılmış ise, bunlardan pozitif çıkan hayvan sayısı yazılır.

33.  Şüpheli; Varış ve kordon tarihinde, hastalık görülen ahırlar veya sürülerde hastalığın açık ve tam olmayan belirtilerini gösteren hayvanları ifade eder. Sönüşte şüpheli hayvan olmaz, bu alana sıfır yazılır.

34.  Aşılanan; Çıkışta; "Çıkış (ilk enfeksiyon) Tarihi" nden önce hastalığa karşı yapılan aşılamalar yazılır. Sönüşte, hastalık sönüşüne kadar hastalıkla mücadele amacıyla yapılan aşılamalar, çıkış raporunda yazılan aşılamaların altına  yazılır.

35.  Maruz: Çıkışta ve sönüşte, hastalık mihrakında fiilen bulunan canlı haldeki sağlıklı hayvan sayısı yazılır. Canlı oldukları halde Tutulan ve şüpheli hayvanlar bu sayı içine dahil edilmez.

36.  Teşhis Tatbikatı Yapılan; Hastalığın teşhisi amacıyla marazi madde ile kan serumu alınan veya tüberkülin ile mallein tatbik edilen hayvanları ifade eder.

37.  Teşhis Edilen; Klinik ve laboratuvar muayeneleri sonucunda veya test uygulanması sonucun müsbet çıkan hayvanları ifade eder.

38.  Tedavi Edilen; Hastalığın çıkış tarihinden hastalığın sönüşüne kadar geçen zaman diliminde yapılan tedavi sonucunda tamamen iyileşen hayvanları ifade eder.

 

 

Hastalık bildirimleri "Şüphe kaydı" ile başlar. Şüphe kaydı, bir hastalık çıktığı anlamına gelmeyip sadece şüphe edilen bir hastalığın kaydını yapmak için kullanılır. Bu kayıt onay ekranı ile onaylanmadığı sürece şüphe olarak kalır.
 
            Şüphe kaydı yapmadan önce, (Türkvet)HBS / (KKKS)Salgınlar altında salgın hastalık arama ekranında hastalıktan şüphe edilen yerleşim yerinde aynı hastalığın kayıt edilip edilmediği kontrol edilir. Hastalığın yönetmelikte belirtilen sönüş süresini içine alan daha önceki bir tarihte yapılmış bir çıkış var ise aynı yere ikinci bir çıkış yapılmayıp bir önceki hastalığın sönüş süresi uzatılır.

 EK 3/2

Şüphe kaydı yapmak için HBS/Salgınlar altında salgın hastalık arama ekranında "Yeni Kayıt/Hastalık Şüphesi Ekle" butonuna tıklayarak hastalığın bildirimi ile ilgili olan bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulup, epidemiyolojik açıklamalar kısmında mümkün olduğu kadar ayrıntılı bilgi verilir.

            Ekranın alt kısmında bulunan "Klinik Semptomlar" Dezenfeksiyon Yöntemleri" "Geçici Kordon"  alanlarında tekli ya da çoklu seçim yapılarak seçilen veriler sağ tarafa aktarılır. "Geçici Kordon" alanında sağ tarafa aktarılan hayvan türlerine sistem tarafından otomatik olarak kordon koyulur.

            Şüphe kaydının "kaydet" butonu ile kaydedilmesi ile yapılan bu kayıt için sistem tarafından bir numara verilir ve bu numara ile daha sonra hastalık kolayca takip edilebilir.

 

Hastalık bildirimi kaydadildikten sonra, aynı bildirimin şüphe kayıt ekranında güncelleme yapılarak "Güncelle/Kaydet" butonu ile değişiklikler kaydedilebilir, "Sil/Öğeyi sil" butonu ile kayıt tamamen silinebilir.

ARA ZİYARETLER

Hastalık şüphe kaydı yapılan bir yerde, hastalık halen şüphe halinde olsa da mutlaka hastalıktan etkilenen hayvan sayıları ve aşılama bilgileri kaydedilmek zorundadır. Sistem üzerinde kaydı bulunan bir mihrak için istenilen sayıda ara ziyaret kaydı yapılabilir. Bu sayede hastalık yerine gidilen gün sayısı kadar ara ziyaret eklenerek hastalığın gelişimi kayıt altına alınır.

                                                                                                                                                           EK-3/3

 

Bir mihrak üzerine ilk defa ara ziyaret eklemek için "Salgın Hastalık Bildirimi" ekranında şüphe kaydı girildikten sonra "Ara/Hastalık ara" butonuna basılarak kaydın girildiği kontrol edilir ve kayıt üzerinde ikinci sırada olan ziyaret ekleme butonuna basılarak açılan ekran ile hayvan sayıları ve aşılama bilgileri kaydedilir.

 

 

Daha sonraki ziyaretler bu yolla ya da HBS/Salgınlar altında "Salgın Hastalık Ziyaret Arama" sekmesi altında hastalık bildirim numarası ile kayıt bulunduktan sonra yapılabilir.

Daha önceki bir tarihte girilen ziyaretler hastalık bildirim numarası ile kayıt bulunduktan sonra değiştirilip güncellenebilir ya da tamamen silinebilir.

                                                                                                                                                         EK-3/4

Ara ziyaret kaydı eğer ikinci veya daha fazla sayıda yapılıyor ise ekrana bir önceki ziyaret ile ilgili bilgiler gelir. Bu bilgiler satır karşısındaki  "Düzelt" butonu ile giriş alanına alındıktan sonra satırda değişiklikler yapılıp "Ekle" butonu ile eski yerine alınır ya da "Sil" butonu ile satır tamamen silinebilir. Aşılama bilgileri için de aynı yol takip edilir.
Yeni bir ziyaret girebilmek için ekranın en altındaki "Ekle" butonuna, eski bir kayıt üzerinde güncelleme yapımış ise "Güncelle" butonuna basılarak kayıt kaydedilir.

                                                          SALGIN HASTALIK ONAYI

                                                                                                                                                         EK-3/5

Hastalık şüphe kaydı ile bildirimi yapılmış olan bir hastalık "Salgın hastalık onayı" yapılmadığı sürece şüphe olarak kalmaya devam eder. Onay ekranında bulunan "onay durumu" alanı  "evet" olarak işaretlenirse hastalık kesinleşmiş, "hayır" olarak işaretlenirse ise bir hastalık çıkışı yapılmamış olur. Bu durumda yapılan şüphe kaydı reddedilmiş bir hastalık olarak kayıtlara geçer.

Hastalık onayı, "Salgın Hastalık Bildirimi" ekranındaki sorgu sonuçlarına hastalığa bir ziyaret ekledikten sonra aktif hale gelir, kayda ait satırdaki yeşil "Onay" butonu ile açılan sayfada yapılır.

 

Söz konusu olan hastalık klinik belirtileri ile kesin olarak teşhisi yapılabilen bir hastalıksa ve ihbar üzerine hastalık yerine gidildiğinde gözlenen belirtileri ile kesin olarak teşhisi yapılmış ise, açılan ekranda "EVET" seçilerek doğrudan hastalık onayı yapılır.

Eğer hastalık mutlaka bir laboratuar tetkiki ile teşhis koyulabilen bir hastalık ise, ya da klinik olarak teşhisi koyulabilen ancak, o anki belirtileri ile kesin teşhis yapılamamış ve şüphe üzerine laboratuara numune gönderilmiş ise laboratuar sonucu gelene kadar hastalık şüpheli olarak bırakılır, daha sonra gelen laboratuar sonucuna göre onay ekranında hastalık onaylanır ya da

EK-3/6

"HAYIR" seçilerek reddedilir. Her iki durumda da kaydınyapılabilmesi için "ONAYLA" butonuna basılması gerekir.

 "Salgın Hastalık Onayı" ekranı doldurulurken ilgili alanlardan;

"Onay Durumu" alanında; "evet" seçilir ise, şüphe kaydı onaylanarak hastalık kesinleştirilmiş , "hayır" seçilir ise şüphe kaydı onaylanmayarak hastalık reddedilmiş olur. Bu alanda hayır seçilerek şüphe kaydı reddedildiğinde, hastalık sistemden silinmez ve reddedilmiş bir şüphe kaydı olarak kalır.

"Onay Tarihi" alanına; eğer klinik bulgulara dayanılarak onay yapılıyor ise, hastalık yerine ilk kez gidilip klinik olarak hastalığın teşhis edildiği ve şüphe ekranında kaydedilmiş bulunan "Varış ve Kordon Tarihi" onay tarihi olarak yazılır. Eğer gelen laboratuar sonucuna göre onay yapılacak ise, laboratuar sonucunun elinize ulaştığı tarih onay tarihi olarak kayıt edilir.

"Teşhis Tipi" alanında; hastalığın hangi yolla teşhis edildiği seçilir.

"Teşhis Tarihi" alanına; klinik belirtilere göre onay yapılması durumunda yine "varış ve kordon tarihi" teşhis tarihi olarak kaydedilir. Laboratuar sonucuna göre onay yapılıyor ise, laboratuar raporunda yazan "Rapor Tarihi" teşhis tarihi olarak kaydedilir.

"Salgın Tipi" alanında; onayı yapılan hastalığın o yerleşim biriminde daha önce çıkıp çıkmadığına göre seçim yapılır.

Laboratuar sonucuna göre onay yapılması durumunda, raporu gönderen Enstitü ile sonuç ve teşhis bilgileri ilgili alanlara kaydedilir.

 "Epidemiyolojik Açıklamalar" alanında da eğer bir değişiklik var ise önceki açıklamaların devamına yeni duruma ait açıklamalar yazılır.

 "Salgın Hastalık Onayı" ekranı yukarıda anlatılan şekilde doldurulduktan sonra "ONAYLA" butonuna basılarak kaydedilir.

Sistemde kayıtlı olan bir hastalık mihrakına, onay verildikten sonra da ara ziyaret eklenebilir, etkilenen ve aşılanan hayvan sayıları üzerinde yeni ara ziyaretler yapılmak suretiyle güncelleme yapılabilir.

HASTALIK SÖNÜŞÜ

Sistemde kaydı bulunan bir hastalığın sönüşünü yapmak için;

Sönüş kaydından önce, sönüş zamanındaki bilgilerin kaydedileceği ve tarihi sönüş tarihi ile aynı olan son bir ziyaret kaydı eklenir.

Hastalık sönüşü, "Salgın Hastalık Bildirimi" ekranındaki sorgu sonuçlarına hastalığa bir ziyaret ekledikten sonra açılır. Hastalığa ait satırdaki turuncu "Sönüş" butonu ile açılan sayfada yapılır.

 

 

Açılan ekranda, hastalığın sönüş tarihi ilgili alana yazılır. Filyasyon bilgisinde bir değişiklik varsa güncellenir, hastalık sonucu tazminat ödemesi yapılmış ise, ilgili alanlar doldurulur.    "ONAYLA/ Kaydet" butonuna basılarak sönüş işlemi yapılmış olur.

                                                                                                                                                         EK-3/7

Hastalık sönüşü "kaydedildikten sonra, bu hastalığa sistem tarafından otomatik bir kısıtlama konulmuş ise, sönüşün yapılması ile birlikte bu kısıtlar sistemden otomatik olarak kalkar.

Sönüş kaydının yapılması manuel olarak konulan kısıtlamaları kaldırmaz. Manuel kısıtlamaların STS / Kısıtlamalar, Hayvanlar/Kısıtlamalar bölümünden bulunarak kaldırılması gerekir.

                                                   HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE

                                                           PROJESİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

 

HASTALIĞIN ADI

 

 

MÜCADELE BAŞLAMA TARİHİ

 

 

MÜCADELE BİTİRİŞ TARİHİ

 

                        İLKBAHAR

 

                         ŞAP (B.B.)

 

                       SONBAHAR

 

4 MART

 

 

2 EYLÜL

 

3 MAYIS

 

 

1 KASIM

 

          ŞAP (K.B.)          İLKBAHAR

 

4 MART

 

 

3 MAYIS

 

 

           KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK

 

 

2 OCAK

 

31 EKİM

 

                   ŞARBON

 

 

1 ŞUBAT

 

15 HAZİRAN

 

                    MAVİDİL

 

 

1 MART

 

30 NİSAN

 

          SIĞIR TÜBERKÜLOZU

 

 

YILBOYU

 

 

           SIĞIR BRUCELLOSİSİ

 

 

YILBOYU

 

 

          KOYUN BRUCELLOSİSİ

 

 

YILBOYU

 

 

                     KUDUZ

 

 

4 MART

 

 

3 MAYIS

 

                 NEWCASTLE

 

 

YIL BOYU

 

 

         KOYUN –KEÇİ VEBASI

 

                SONBAHAR

 

 

2 EYLÜL

 

1 KASIM

 

                     RUAM

 

 

YILBOYU

 

 

HAYVANLARIN TANIMLANMASI İLE VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN UYGULAMA ÜCRETİ MAKBUZU

  Cilt No     :

  Seri No    :

İl-İlçe            :

Mahalle-Köy :

Tarih             :

Vet.Biy.Ür. Adı  :

Seri No             :

Son Kull.Tarihi  :

 

Hayvan Sahibinin

Adı-Soyadı            :

                                      ​      Hayvanın

    

   Türü

 

 

 

Tanımlama Numarası

 

Tanımlama  Ücreti

 

Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti

 

Toplam

    
    
    
    
    
   
   
    
    
    
   
    
    
    
                                                   Toplam​ 

Ayrıntıları yukarıda yazılı uygulama tarafımdan/tarafımızdan yapılmış ve ücret tutarı olarak…………………………………..……….TL. alınmıştır. (yazıyla )

 

Adı ve Soyadı   :  …………………….…   ……….……………   …………………….

Unvanı              :  …………………….…   ……….……………   …………………….

İmzası               :  …………………….…   ……….……………   …………………….

 

 

Makbuzun aslını                      Hayvan    Sahibi/Bakıcı                              İmza

       Aldım

 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" hükümlerine göre düzenlenmiştir.

        DAMIZLIK OLARAK KULLANILACAK AYGIR VE KISRAKLAR İÇİN
      "DAMIZLIK BELGESİ" DÜZENLENMESİNDE UYULACAK HUSUSLAR

1. Klinik muayenelerinde herhangi bir bulaşıcı hastalığın bulunmaması,

2. Laboratuar çalışmalarının Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde   yapılması,

3. Kan serumu örneklerinin her laboratuar için 1 ml'den az olmamak üzere, hemoliz olmamış şekilde 4 ayrı tüpe alınarak ve hayvan sahiplerinin isimleri de belirtilerek gönderilmesi,

4. Aranacak sağlık şartları yönünden taramaları tamamlanıp damızlık belgesi düzenlenmiş aygır ve kısrakların Yönetmelik hükümlerine göre her yıl yapılan vize işleminde de aşağıda belirtilen sağlık şartlarının aranması,

5. Hastalık çıkması durumunda, Yüksek Komiserler Kurulunca düzenlenen "Damızlık Belgesi"nin iptal edilmesi için Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilmesi,

6. Yapılacak laboratuar tetkikleri neticesinde Equine Viral Arteritis,  Ruam, Durin, ve Salmonella Abortus Equi hastalıklarından ari olması.

7. Equine Viral Arteritis yönünden

·  Damızlıkta kullanılacak tüm aygırlardan kan serumu toplanarak teste tabi tutulması, seropozitif çıkan aygırların damızlıkta kullanılmaması,

·  Yurt dışından ithal edilen damızlık aygır ve kısraklarda Equine Viral Arteritis yönünden aşı yapılması söz konusu ise aşılama öncesi yapılacak test sonucunun negatif olduğunun ve aşı yapıldığının belgelenmesi,

·  Aşı sertifikası olan aygır ve kısraklardan 15 gün ara ile alınacak iki serum örneğinin teşhis için ilgili enstitüye gönderilmesi; testler sonucu EVA antikor titrelerinin stabil kalması yada düşmesi durumunda damızlıkta kullanılabilmesi,


·  İhtiyaç duyulması halinde yukarıdaki uygulananlara ilaveten tespit edilen seropozitif durumun enfeksiyon ya da aşıdan kaynaklandığını belirlemek için ileri laboratuar teknikleri uygulanması,

·  Damızlıkta kullanılacak tüm kısraklardan her yıl Kasım ayından itibaren kan serumu alınarak testlerinin yapılması. Bu kapsamda;

-  Kan serumu örneği negatif olan kısrakların damızlıkta kullanılması,

-  Kan serumu örneği pozitif olan kısrakların ayrı bir yerde gözetimde tutulması,  bu hayvanlarda akut EVA hastalığını teşhis etmek amacıyla gönderilen ilk serum örneğinden 21 gün sonra tekrar ikinci kan serum örneğinin ilgili enstitü'ye gönderilmesi,

- Kısrak serum örneklerinde, antikor titresinin stabil kalması yada düşmesi durumunda damızlıkta kullanılması,

- Test sonuçları, toksik veya retest olarak bildirilen atların sonraki testleri için ikinci bir ücret yatırılmaması,

- Laboratuar çalışmalarının Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde yapılması.

9. Ruam hastalığı yönünden;

·   Kan serumu örneklerinin Complement Fiksasyon Testi (CFT) sonuçlarının negatif olması

·   Laboratuarda uygulanan testlerde şüpheli bulunan atlar için, il veya ilçe bazında oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yeniden serum örneği alınması,

·   Yeniden testi gerektiren durumlardaki atlar için ikinci bir test ücretinin    yatırılmaması,

·   Laboratuarda aynı örneğin ikinci CFT test sonucunun menfi çıkması durumunda hayvanın ruamdan salim olduğu kanısına varılarak Damızlık Belgesinin düzenlenmesi,

·  Alınan ikinci kan serumu örneğinin şüpheli veya pozitif bulunması durumunda ilgili hayvana oluşturulan komisyon gözetiminde mallein testi uygulanması,

· Mallein testinin negatif olması durumunda Damızlık Belgesinin düzenlenmesi,

· Mallein testinin pozitif olması durumunda hayvan Ruamlı kabul edilerek itlaf edilmesi, kıymet taktiri yapılırken hayvanın damızlık değerinin dikkate alınmaması,

· Mallein test uygulaması sonucu şüpheli çıkarsa, karantina uygulamasına devam edilerek ilk mallein tatbikinden 60 gün sonra Serolojik ve allerjik muayeneye tabi tutulması,

·  60 günün sonunda evvela Serolojik muayene için kan alınarak ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi. Daha sonra mallein tatbik edilmesi. Bu uygulamaların neticesi allerjik veya serolojik testlerden birisi müsbet veya şüpheli çıktığı takdirde hayvan Ruamlı kabul edilerek itlaf edilmesi, kıymet taktiri yapılırken hayvanın damızlık değerinin dikkate alınmaması,

· Her iki muayene neticesininde menfi olması halinde ise hayvanın Ruamdan salim olduğu kanısına varılarak Damızlık Belgesinin düzenlenmesi,

· Pozitif çıkan hayvanlarla temas eden diğer tek tırnaklı hayvanlardan,  daha önce gönderilmiş olsa dahi, ivedilikle kan serumu örneklerinin alınarak  ücretsiz test edilmek üzere laboratuara gönderilmesi veya bu hayvanlara mallein testi uygulanması (damızlık atlar haricinde).

· Ruam testleri sonuçlanıncaya kadar söz konusu hayvanların damızlık olarak kullanılmaması,

10. Durin hastalığı yönünde

· Atlardan uygun şartlarda steril tüplere kan serumu örneği alınarak  gönderilmesi,

· Kan serumu örneklerinin Complement Fiksasyon Testi (CFT) sonuçlarının negatif olması,

· Laboratuvarda uygulanan test sonucu retest diye belirtilen atlardan tekrar kan serumu gönderilmesi ve bunun için tekrar ücret yatırılmaması,

· Kan serumlarının CFT ile muayenesi sonucunda şüpheli çıkması durumunda, tekrar kan serumu, EDTA' lı kan ve aynı atlardan  vaginal/preputial yıkantının, RPMI-1640 ve fötal calf serumu karışımı içerisine alınarak gönderilmesi.

11. Salmonella Abortus Equi yönünden;

Kan serumu örneklerinin Tüp  Aglütinasyon Testi sonucunun negatif olması,  

RUAMDA  İNTRADERMAL TEST KARAR VERME ÖRNEKLERİ 

 

Olasılıklar

Mallein

Uygulanan Yerdeki

     Deri       Kalınlığı

Mallein Uygulanan Yerdeki

Deri Kalınlaşması

  Mallein Uygulanan Yerde                         

 

 

  

Lokal   Reaksiyon

 

    

     KARAR

​Normal Deri Kalınlığı​72.saat sonraki deri kalınlığı​Deri kalınlaşması mm
​Pozitif

+

Mallein  ≥ 5 mm ise pozitif reaksiyon​

 

5.0

 

​10.0

 

10.0-5​.0=5.0

 

+​

ruam​
​Şüpheli​+3 ≤  Mallein < 5 mm ise şüpheli reaksiyon​

5.0

5.0

​9.9

8.0

9.2-5.0=5.0

8.0-5.0=3.0​

 

+​

​ruam
​Menfi​-​Mallein  <3 mm ise menfi reaksiyon

​5.0

5.0

​7.9

5.0

​7.9-5.0=2.9

5.0-5.0=0.0

​-

 

   ​ruam
 

*Müsbet reaktörler itlaf edilir. Şüpheli reaktörler ise sahibinin göstereceği ve Veterinerce uygun bulunan bir yerde tecride alınarak 20 gün sonra yeniden teste tabi tutulur. Bu test sonucunda müsbet ve şüpheli çıkanlar ruamlı kabul edilerek öldürülür menfi çıkanlar serbest bırakılır.

** Yarış ve atlı spor gibi sportif veya damızlık maksadıyla yetiştirilen pediğrili tek tırnaklılarda hastalık müspet tespit edildiğinde Bakanlık görüşü alındıktan sonra itlaf gerçekleştirilir. Şüpheli  sonuç  verenler  ise  60  gün sonra serolojik ve allerjik muayeneye tabi tutulmak üzere tecrid edilir. O günün  sonunda  evvela  serolojik muayene  için  kanı  alınır. Laboratuvara gönderilir. Kan  alma  işlemini müteakip ikinci defa intradermik mallein uygulanır.  Bu uygulamaların neticesi allerjik  veya  serolojik  testlerden  birisi  müsbet  veya şüpheli çıktığı takdirde hayvan Ruamlı kabul edilerek öldürülür, her iki testi de menfi çıkanlar serbest bırakılır.

 

PROGRAMLI AŞILAMALARDA UYGULAYICILARIN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 14 üncü Maddesi üçüncü fıkrası gereği Veteriner biyolojik ürünleri, veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanır. Bakanlığın programlı veya projeli çalışmaları için uygulayıcılara, hayvan sahipleri tarafından Bakanlıkça belirlenen uygulama ücreti ödenir.
 2. Bakanlıkça programlanan aşılamalar resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/İlçe Müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise Veteriner Hekimleri Odaları ile yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.
 3. Tarımsal Desteklemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulayıcılara yapılan desteklemelerden kamuda görevli veteriner hekimler,veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli veteriner hekim olarak görev yapan veteriner hekimler faydalanamaz.
 4. Bakanlığın programlı veya projeli çalışmaları için görevlendirilen Veteriner Hekimleri  Odaları, mücbir sebepler nedeniyle aşılamayı tamamlayamaz ise, İl/İlçe Müdürlükleri aşılama programını tamamlar.
 5. İhbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile sözleşme yapılan Veteriner Hekimleri Odası üyesi programlı aşılamaları yapmak üzere yetkilendirilmiş serbest veteriner hekimler tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine 5996 sayılı Kanun gereği tazminat olarak ödenecektir. Tazminat ödenebilmesi için ölen hayvana ait resmi veteriner hekim raporu tanzim edilecektir.Bakanlığa Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası ile "Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak ediş Belgesi" bir üst yazı ile gönderilecek, rapor, imha tutanağı gibi evraklar İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
 6. Veteriner Hekimleri Odaları ile sözleşme yapılması durumunda, Oda tarafından programlı aşılamalarda görev yapan Serbest Veteriner Hekimler için ayrı ayrı hakediş belgesi (Ek-9) hazırlanır ve icmali ile birlikte İl Müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğünce aşıların uygulanması ile ilgili gerekli kontroller yapılarak aşılamada görevli serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekimleri Odası adına tek bir bir hakediş belgesi tanzim edilerek (Ek-9a) sözleşme ve veteriner hekimlerin isim ve hakkedişlerini gösteren ödeme listesi Bakanlığa gönderilir.
 7. Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan hayvanlardan kan alınıp ilgili enstitü müdürlüğüne (Şap Enstitüsü, Pendik V.K.E.M. ) bağışıklık kontrolü yaptırılacaktır.
 8. Büyükbaş veya Küçükbaş aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri Odaları program dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli, küpesiz tüm hayvanların aşılanmasını sağlayacaktır. Ancak destekler küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.
 9. Destekleme ödemesi, İl Müdürlüklerince programı onaylanmış ve sözleşme yapılmış Veteriner Hekimleri Odaları aracılığı ile serbest veteriner hekimlere yapılır. Ödemenin yapılabilmesi için aşı uygulamasının programlı olması, Bakanlıkça açıklanan kampanya dönemlerinde uygulanmış olması ve aşı kayıtlarının TÜRKVET ve KKKS veri tabanlarına uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işlenmiş olması şarttır. Bu hususlar hak ediş hazırlanması sırasında İl müdürlüklerince kontrol edilmek zorundadır. Bu şartlar dışında gerçekleştirilen aşılamalar için destekleme ödemesi yapılamaz. 
 10. Aşıdan dolayı oluşabilecek herhangi bir komplikasyonda, komplikasyonların tedavisi aşılama programını yürüten veteriner hekim tarafından yapılacaktır. Muayene yapan veteriner hekim gerekli ilaçları kullanacak ve ilaç bedeli haricinde tedavi ücreti hayvan sahibinden talep edilmeyecektir.

    11.    Aşılama programında öngörülen aşılama sayısının alt yada üst sınırlaması yoktur. Düşük düzeyli aşılamalarda problem Veteriner Hekimleri Odasının koordinasyon yetersizliğinden kaynaklanıyorsa bir sonraki programlı aşılama döneminde, Odanın program teklifi kabul edilmez. Eksik kalan aşılamalar İl/İlçe Müdürlüğünce tamamlanır.

    12.    Bakanlığın programlı aşılamaları için İl Müdürlüğünce programı onaylanan Veteriner Hekimleri Odası koordinasyonunda serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti araç, benzin, sarf malzemesi vb. tüm giderler dikkate alınarak İl Müdürlüğünce belirlenecektir. İl Müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek  ücret talep edilmeyecektir.

 HAK EDİŞ BELGESİ

KDV Dahil TutarAşılanan Hayvan Sayısı Aşılama Desteği Birim ÜcretiTLFormülToplam Tutar
 Şap Büyükbaş 1.0000,75TLAşılanan Hayvan Sayısı X Aşılama Desteği Birim Ücreti750,00
 TOPLAM 750,00

 

 

KDV Dahil Tutar

KDV Hariç TutarHesaplanan KDV  Gelir VergisiDamga VergisiKesintiler ToplamNet Ödenen
  

750,00 /1,08(*)

750,00-694,44  694,44  x %20(*)694,44*%0,825 (*)GV+DVKDV Dahil Tut- Kesin.Toplamları
Şap Büyükbaş750,00694,4455,56138,885,72144,60605,40

…………..

…………..

Genel Toplam

750,00694,4455,56138,885,72144,60605,40

 

(*)Vergilere ait oranlar hakkında 2013 mali yılında Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi Başkanlığınca) yeni bir düzenleme yapıldığı takdirde  bu oranlara göre işlem tapılacaktır. 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…../….. sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında aşağıda isim ve soyismi yazılı serbest veteriner hekime ödenmek üzere 750,00 TL destekleme ödemesi talep edilmesini ve ilgiliye yukarıda belirtilen Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintileri yapıldıktan sonra toplam net tutar olan 605,40 TL'nin ödenmesi  hususunda gereğini rica ederim.

Serbest Veteriner Hekimin                                                                    Oda Başkanı :

Adı Soyadı :

TC Kimlik no :

 HAK EDİŞ BELGESİ

…../….. sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği programlı aşılamalarda uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında ……………… Veteriner Hekimler Odası ile yapılan sözleşme gereği Bakanlığımızca programlanan …………….. aşılarının programlanan zamanda uygulandığının tespiti İl Müdürlüğümüzce yapıldığından, uygulamayı gerçekleştiren ve ekli listede yer alan serbest veteriner hekimlere ödenmek üzere ……… TL destekleme ödemesinin……………….  Veteriner Hekimler Odası'na yapılması hususunda gereğini arz ederim.

İl Müdürü

 

Veteriner Hekim Odasının

İli/Bölgesi :

Vergi No  :

Banka-Şube adı :

 

EK:

1-Destekleme Hakeden Serbest Veteriner Hekim Listesi

2-Sözleşme

 

KANATLI İŞLETMELERİ FAALİYET RAPORU

İLİ                   :

DÖNEMİ        : I. Dönem  (Ocak-Haziran) II. Dönem (Temmuz-Aralık)

YILI                :

 A-KANATLI İŞLETMELERİNİN SAYISI

KULUÇKAHANEDAMIZLIK          TİCARİ ETLİK​YUMURTACI     TOPLAM
İşletme  Sayısıİşletme SayısıKümes SayısıToplam Kümes Kapasitesi (adet)İşletme SayısıKümes SayısıToplam Kümes Kapasitesi (adet)İşletme SayısıKümes SayısıToplam Kümes Kapasitesi (adet)İşletme SayısıKümes Sayısı
 

 

 

          

 

B-PROGRAM VE GERÇEKLEŞME

 PROGRAMGERÇEKLEŞME
Risk Analizine göre tespit Edilen Kümes Sayısı (1)  
Random yöntemine Göre Tespit Edilen Kümes Sayısı (2)  
Denetlenecek /Denetlenen Kümes Sayısı (1+2)  

 

C-TESPİT EDİLEN PROBLEMLER VE YAPILAN İŞLEMLER (Maddeler halinde yazılacaktır.)

ARI İŞLETMELERİ VE TEMEL PETEK ÜRETİM YERLERİ FAALİYET RAPORU

İLİ                   :

DÖNEMİ        : I. Dönem  (Ocak-Haziran) II. Dönem (Temmuz-Aralık)

YIL                 :

 

A-KAYITLI ARI İŞLETMELERİNİN SAYISI

 

EK-12

SIĞIR İŞLETMELERİNDE İLAÇ KULLANIMI KONTROLLERİ

 

İLİ                   :

DÖNEMİ        : I. Dönem  (Ocak-Haziran) II. Dönem (Temmuz-Aralık)

YIL                  :

A-KAYITLI SIĞIR İŞLETMELERİNİN SAYISI

 

ET SIĞIRI

İŞLETMESİ

 

SÜT SIĞIRI

İŞLETMESİ

 

KOMBİNE SIĞIR

İŞLETMESİ

 

TOPLAM

    

 

B-PROGRAM VE GERÇEKLEŞME

 PROGRAM GERÇEKLEŞME

  Risk Analizine göre

 Tespit Edilen

   İşletme Sayısı (1)

  
Random yöntemine Göre Tespit Edilen İşletme Sayısı (2)  
Denetlenecek /Denetlenen Sığır İşletme Sayısı (1+2)  

 

C-TESPİT EDİLEN PROBLEMLER VE YAPILAN İŞLEMLER

(Maddeler halinde yazılacaktır.)

Not. Sığır İşletmelerinde yapılacak ilaç kullanımı kontrolleri ile ilgili program yapılırken 2005/74 sayılı Genelge ile belirlenen oranlar dikkate alınacaktır.

 

      GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SONUÇ RAPORU

​EĞİTİMİN​EĞİTİME KATILAN  PERSONELİN​Eğitimin Yapıldığı Yer​Ders Veren Eğitici​Eğitim Programını Uygulayan Birim

Program Sıra No

 

Konusu ​

 

Süresi

(Gün)​

 

Başlama Tarihi​

 

Bitiş Tarihi​

​NiteliğiSayısı​
​B​E

 

EĞİTİM YAPILMAMIŞSA NEDENLERİ

​Eğitim Programı Sorumlusu

Adı Soyadı :

Ünvanı       :

İmzası        :

Telefonu    :

 

 

​DÜŞÜNCELER

 

 

ŞAP HASTALIĞI marazi madde ve serum gönderme formu

A.    MATERYALLE İLGİLİ BİLGİLER

 

DİL EPİTELİ     :                       DUDAK/DAMAK EPT.   :                       KALP KASI      :

 

AYAK EPT.      :                       PROBANG SIVISI        :                       SERUM            :

 

DİĞER             :

 

B.    MATERYALİN ALINDIĞI HAYVANA AİT BİLGİLER:

 

TÜRÜ:        SIĞIR   :                      KOYUN  :                     KEÇİ   :                        DİĞER:

 

IRKI:          (……………..)               (……………..)               (……………..)                 (…………….)

 

CİNSİ:        ERKEK :                      DİŞİ        :

 

YAŞI:         0-6 AY  :                      6-12 AY   :                    1-3 YIL:                        +3 YIL :

 

KULAK NO:

 

SÜRÜYE KATILMA ŞEKLİ:

 

DOĞUM           :                    SON 1 AY İÇİNDE SATIN ALMA  :                  DİĞER  :

ŞAP AŞILAMALARINDA DÜZENLİ OLARAK AŞILANDI MI ?

EVET               :                        HAYIR                 :                       BELİRSİZ                 :

 

SON ŞAP AŞILAMASINDA AŞILANDI MI ?

 

EVET  : (SeriNo ve SKT)         HAYIR                  :                       BELİRSİZ                 :

 

C.    MATERYALİN GÖNDERİLME NEDENİ

 

ŞAP HASTALIĞI TİP TAYİNİ :      AYIRICI TANI :                      DİĞER                      :

 

D.    MATERYALİN ALINDIĞI HAYVANIN ŞAP HASTALIĞI DURUMU :

 

LEZYONLAR AKTİF :

 

LEZYONLAR İYİLEŞMİŞ :

 

ÖNCEKİ SALGINLARDA ENFEKSİYONA YAKALANMIŞ  :

 

ENFEKSİYONA HİÇ YAKALANMAMIŞ                             :

 

E.    ANAMNEZE GÖRE KLİNİK BELİRTİLERİN BAŞLAMA TARİHİ :  ........./………./……..

 

F.    ŞAP HASTALIĞI LEZYONLARININ YAŞI **

 

1 GÜN              :                         1-2 GÜN           :                                1-3 GÜN           :                      

 

4-7 GÜN           :                         7-10 GÜN         :                               +10 GÜN          :

 

G.    LEZYONLARIN LOKALİZASYONU

 

DİL       :                       DUDAK/DAMAK              :                       AYAK   :               MEME                 :          

 

FORMU DOLDURAN GÖREVLİNİN:

 

ADI SOYADI :                                                                   GÖREVİ :

 

TELEFON      :                                                                    E-MAİL :

 

TARİH          :                                                                     İMZA   :

*Bu formdan her bir hayvan için 1 adet doldurulmalıdır. Bu form Şap Enstitüsü Web sitesinden (www.sap.gov.tr) indirilebilir.

ŞAP HASTALIĞI mihrak bilgi formu(1)

ili                    :

ilçesi               :

köyü               :                                                          Telefon (muhtarlık):

Hastalık çıkış tarihi:

ÖNCEKİ ŞAP HASTALIĞININ ÇIKIŞ TARİHİ/TARİHLERİ:

HASTALIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI:

1.    HAYVAN HAREKETLERİNİN YOĞUNLUĞU (Göçer hayvan hareketleri, hayvan ticareti, karayoluna yakın yerleşim, mezbaha varlığı, hayvan pazarı varlığı vb.)

ÇOK YOĞUN:               YOĞUN:           AZ YOĞUN:                 YOK:                DEĞİŞİR:        

2.     YAKIN KÖY VE İŞLETMELERDE ŞAP HASTALIĞI VARLIĞI:

VAR:                                             YOK:                            (varsa ayrıntı yazılacak)

3.     SON BİR AY İÇİNDE mihraka giren hayvan varlığı:

VAR:                                             YOK:                           (varsa orijini yazılacak)

4.     SON BİR AY İÇİNDEKİ mihraktan çıkan hayvan varlığı

VAR:                                             YOK:                           (varsa gittiği yer yazılacak)

 

ŞAP AŞISI UYGULAMALARI

Yetiştiricilerin genel olarak aşı uygulamalarına istekli olup, olmama durumu:

İSTEKLİ:                                             İSTEKSİZ:                               DEĞİŞİR:                                

Düzenli olarak yılda 2 kez şap aşısı yapılır mı?

EVET:                                                 HAYIR:                                    DEĞİŞİR:        

Son Şap Aşısı Uygulaması:

Uygulama tarihi:                      Seri No:                       Son kull.Trh:                   Markası:

Son Şap Aşısını uygulayan:

Resmi:                                                Serbest Vet. Hekim:                            Diğer:             

MİHRAKTAKİ HAYVAN SAYILARI

 SığırKoyunKeçiMandaDiğer
Mihrakta hastalanan ve iyileşen hayvan sayısı     
Mihrakta ölen hayvan sayısı     
Mihrakta toplam hayvan sayısı     
Mihrakta şap aşılı hayvan sayısı (son aşılamaya göre)      

 

FORMU DOLDURAN GÖREVLİNİN:

ADI SOYADI:                                                              GÖREVİ:

TELEFON:                                                                  E-MAİL:

TARİH:                                                                       İMZA:

*Bu formdan her bir mihrak için 1 adet doldurulmalıdır. Bu form Şap Enstitüsü Web sitesinden (www.sap.gov.tr) indirilebilir.

 

Mihrakın dışında 1-10 Kilometrelik alanda taranan işletme sayıları

 Enfekte işletme sayısı (E)Enfekte olmayan işletme sayısı (T)Toplam ziyaret edilen işletme sayısı
Çıkışta   
Sönüşte   

 

Açıklama: “M”, rapor edilen mihrakın temsili yerini göstermektedir.

Her bir kesik çizgili halka 1 km ye karşılık gelmektedir. 1-10 km lik alanda

taranan işletme veya bunların bulunduğu köyler, enfekte ise (E)

enfekte değil ise (T) ile mihraka olan uzaklığı ve yönüne göre ölçek üzerinde belirtilecektir.

Bu rapor hem çıkış (marazi madde ile) hem de sönüşte gönderilecektir.

Bu ziyaretlerde hastalığın çevreye yayılmaması için gereken biyogüvenlik kurallarına uyulacaktır.

Bu form virusun bulaşma hızını ve yönünü izlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Şap hastalığı aktif taraması ve filyasyon araştırmasının sadece 1-10 km lik bir alanda değil

daha kapsamlı olması gerektiği unutulmamalıdır.

 

 

 

 

''