Görevlerimiz

    ​Kurumumuz kurulduğu 1901 tarihinden itibaren farklı isimler adı altında hizmetlerini sürdürmüşse de son olarak; PVKE Müdürlüğü; halen 09.08.1991 tarih ve 2055 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 441 sayılı “Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” dayanılarak 22.09.1994 tarih ve MKD-6-1/65 sayılı Bakanlık Olurları ile kurumumuzun adı “VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” olarak,En son olarak 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle “VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ” olarak değiştirilmiştir.

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünün Ana Görevleri
• Araştırma
• Teşhis,
• Üretim
• Eğitim ve Yayın yapmak


Bu ana başlıklar altında ki çalışmalarını;
1- 16.05.1986 tarih ve 19109 resmi gazetede yayımlanan 3285 sayılı “Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan ve 15.03.1989 tarihli ve 20109 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği” ile hayvan hastalıkları konusunda
2- 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa dayanarak çıkarılan ve 23.10.2002 tarih ve 24915 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Veteriner 3-Tıbbi İspençiyari Yönetmeliği” ile veteriner ilaçlarının ruhsata esas kalite kontrolleri konusunda
3- 19.05.2005 tarih ve 25705 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelikle kalıntı analizlerini konusunda
4- Enstitümüz orumluluk alanında olan Marmara bölgesindeki 12 ilde bulunan kanatlı damızlık damızlık kuluçkahane işletmelerinin 20.03.2007 tarih ve 26468 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği” ve uygulama talimatına göre kuluçkahelerin ve damızlık kümeslerin ruhsatlandırılması ve sağlık taramaları konusunda,
5- 19 Kasım 2003 tarih ve 25294 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile ilgili Tebliğ” gereği kurumun sorumluluk alanı içinde bulunan illerdeki biyolojik ürün depolarını kontrol etmek ve uygunluk belgesini düzenleme konusunda
6- 441 Sayılı “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname” gereği aşı serum biyolojik madde üretmek araştırma, yayın ve eğitim konusunda;
7-04.04.1971 tarih ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelikler gereği Su, Su Ürünleri ve balık hastalıkları konularında,
8- Görevli olduğumuz konularla ilgili olarak İşyeri açma denetleme eğitim gibi konularda Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının oluşturduğu komisyonlara uzman gönderme konusunda,
9- İthal ve İhraç edilecek gıda, yem ve su ürünlerine ait örnekleride çalışma alanlarına giren konularda çalışmalarını sürdürmektedir.
Ayrıca;
1-Yukarıda bahsedilen konularla ilgili ,bilimsel çalışma yapmak ve görüş bildirmek,
2-Veteriner tıbbı ve biyolojik ürünler ruhsatı almak için bakanlığımıza müracaat eden özel/tüzel kişilere ait ruhsat müracaat dosyalarını incelemek görüş bildirmek,
3-Uluslararası Yeterlilik Testlerine katılmak ve yurt içindeki resmi Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri arasında kollobratif çalışma düzenlemek
4-Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konular hakkında teknik görüş bildirmek,
5-Çalışma alanlarımız konusunda her seviyede eleman eğitimleri, Bakanlığımız personelinin hizmet içi eğitimleri ve öğrenci eğitimlerini düzenlemek ve yürütmek,
6-Çalışma konularımızla ilgili olarak araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek,
7-Bakanlığımızca, Müdürlüğümüze verilen araştırma ve sörvey çalışmalarını yapmak,
8-Uluslar ve Uluslar arası çakışma toplantıları düzenlemek.
9-Tarım il müdürlüğü ve ilgili sektörlerde çalışan kişi kurum ve kuruluş personeline eğitim vermek, konularından sorumluyuz

''