25.6.2014

2006 / Cilt 20 / Sayı 2 Dergisi İçeriği

​MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNİN İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU

Muzaffer ÖZDEMİR

ÖZET

Bu çalışma, mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokok cinsine ait türleri identifiye ederek, bölgedeki dominant stafilokok türleri hakkında epidemiyolojik veriler elde etmek amacıyla yapıldı. Çalışmada, mastitis bulguları gösteren vakalardan alınan toplam 448 süt örneğinden Micrococcaceae familyasına ait katalaz ve Gram pozitif kok olduğu saptanan 292 bakteri, kültürel ve biyokimyasal özelliklerine göre identifiye edildi.

Yapılan testler sonucunda, incelenen 292 izolatın 25 (% 8.56)'i Micrococcus spp, 154 (% 52.7)'ü Staphylococcusaureus, 48 (% 16.4)'i S. epidermidis, 32 (% 10.9)'si S. cohnii, 21 (% 7.2)'i S. saprophyticus ve 12 (% 4.1)'si S. hyicus olarak identifiye edildi. Stafilokok cinsine ait 267 izolatın 164'ü koagülaz pozitif (% 61.5) ve 103'ü koagülaz negatif (% 38.5) olarak bulundu.
Koagülaz pozitif suşların 154 (% 94)'ü S. aureus, 10 (% 6)'u S. hyicus olarak belirlenirken, koagülaz negatif suşların 48 (% 46.6)'i S. epidermidis, 32 (% 31.1)'si S. cohnii, 21 (% 20.3)'i S. saprophyticus ve 2 (% 1.9)'si de S. hyicus olarak identifiye edildi.

 

Makaleyi PDF İndirmek İçin Tıklayın...!

 

TÜRKİYE'DE YENİ DOĞAN İSHALLİ BUZAĞILARDA İLK ROTAVİRUS İZOLASYONU

Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ, Aykut ÖZKUL

ÖZET

Bu araştırmada, ishal semptomu gösteren 17 buzağıdan alınan gaita örneklerinden 8 adetinde ( %47) Fetal Kidney Rhesus Monkey (MA-104) hücre kültüründe Rotavirusu izolasyonu gerçekleştirildi. Virus ekilen hücre kültürlerine inkubasyonun 2. gününde pankreatin enzimi takviyesi yapılmasının gerek virusun üremesi ve gerekse hücre kültüründe CPE odaklarının net olarak görülmesinde etkili olduğu saptanmıştır.

 

Makaleyi PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın...!

 

KOYUN VE KEÇİ VEBASI VİRUS İZOLASYONU, PATOJENİTESİ VE VERO HÜCRE KÜLTÜRÜNDE ATTENÜASYONU ÇALIŞMALARI

Veli GÜLYAZ, Nesrin ÇELEN,Aykut ÖZKUL

ÖZET

Bu çalışmada PPR (peste des petits ruminants ) hastalığı belirtileri gösteren koyundan PPR virusu vero hücre kültüründe 2. pasajda izole edildi. SN testi ve RT-PCR ile virusun identifikasyonu (PPR(P)VG) yapıldı. Virusun attenüasyonu amacıyla vero hücre kültüründe 40 seri pasajları yapıldı. Koyunlarda yapılan patojenite çalışmalarında eprüvasyonu takiben 5. günde koyunlarda vücut ısılarının 40-41.5 oC dereceye yükseldiği, ısı artışlarının 4-5 gün sürdüğü, klinik bulgular olarak koyunlarda göz yaşı ve burun akıntısı, öksürük, ağız mukozasında hiperemi oluştuğu, yapılan otopside akciğerlerin apikal loplarında lezyonlar oluştuğu gözlendi. 10.,20.,30. ve 40. pasajlarda yapılan patojenite çalışmalarında virusun koyunlar için patojen olduğu saptandı.

 

Makaleyi PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın...!

 

BORDETELLOZİS (HİNDİ KORİZASI) 

GENÇ, Ş.*, TÜRKYILMAZ, S.**

ÖZET

Kanatlı bordetellozisi genellikle düşük mortalite ve yüksek morbidite ile karekterize olan bir üst solunum sistemi hastalığıdır. Hastalık etkeni Gram negatif, nonfermentatif, hareketli, küçük çomaklardır. İnfeksiyon özellikle hindileri etkiler ancak bıldırcınlar da infeksiyona duyarlıdırlar. Hastalığın genç tavuklarda da görüldüğü bildirilmiştir. Bordetella avium ile infekte olan hindiler, Newcastle hastalığı virusu bulunan yada çevresel koşulların optimum olmadığı kümeslerde bulunuyorlarsa mortalite artabilir ve klinik belirtiler ciddileşebilir. Bordetellozis ciddi klinik belirtiler ve mortaliteye neden olan kolibasillozis gibi sekonder bakteriyel infeksiyonları başlatan en önemli faktörlerdendir. Biyogüvenlik programları iyi bir şekilde uygulanarak hastalık önlenebilir. B.avium insanlara bulaşmaz.

 

Makaleyi PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın...!

 

CLOSTRİDİAL AŞILARIN KOMBİNE HAZIRLANMASI (*)

Ahmet Turan BAŞ, Rüçhan ALP

ÖZET

Bu çalışmada, Clostridium perfringens tip A, C, D, Cl. oedematiens tip A, Cl. septicum ve Cl. chauvoei' den oluşan 11 farklı tipte Clostridial suş ile üretilen kültürlerin toksoidleri, mini ultrafiltrasyon sistemi ile konsantre edilerek 6'lı kombine polivalan bir aşının üretilme imkanı araştırıldı.

Her bir suş ile hazırlanan monovalan aşıların gerek bağımsız ve gerekse 4 farklı 6'lı kombine (Kombi A,B,X,Y,) aşıdaki bağışıklık oluşturma gücünü saptamak amacı ile toplam 70 kobay, 124 tavşan ve 72 koyun 21 gün ara ile aşılandılar. İkinci aşılamadan 10 gün sonra alınan kan serumlarında antitoksinlerin varlığı, beyaz farelerde toksin serum nötralizasyon test (TNT) ile saptandı. Antitoksin düzeyleri aşılı kobay ve tavşanlar için 2.5 , 5, 10 IU / ml , koyunlar için 0.25, 1, 2.5 ve 5 IU/ml. değerlerinde arandı. Cl.chauvoei suşu ile üretilen aşının potensi ise aşılı kobaylarda eprüvasyon ile ölçüldü.

Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; Cl. perfringens tip A' ya ait her iki suş ile yeterli düzeyde bağışıklık elde edilemezken, Cl. perfringens tip C (Silivri, Pendik), Cl. perfringens tip D (NCTC, 8346) , Cl.oedematiens tip A (UK, Pendik) / (NCTC, 538) , Cl.septicum (NCTC , 547) suşlarının koruma değerleri sırası ile 5-10 , 10>, 10> /10>, 2.5-5 IU/ml düzeyinde bulunmuştur. Cl. chauvoei (No:20, Pendik) suşunun ise % 100 koruma sağladığı saptanmıştır. Altılı kombinasyondaki 5 antijenin toplam dozu ise 2.25 ml. olarak belirlenmiştir.

 

Makaleyi PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın...! 

''