17.6.2014

Numune Kabul ve Raporlama Ünitesi

a) Kuruluşumuza gelen numunelerin kabulünün yapılması ve diğer laboratuvar şefliklerinden gerekli analizlerin yapılmasının Enstitü Müdürü adına talep edilmesi, uygun gelmeyen numuneler ile ilgili tutanakların tutularak numunenin iade/imha edilmesinin ve numunelerin geliş sırasına göre kayıtlarının tutulmasından,
b) Analiz sonuçlarının laboratuvar kayıt defterine kaydedilmesi/kaydettirilmesi; Muayene ve Analiz Raporlarının tanzim edilmesi, çıkarılması/ çıkarttırılması ve faaliyet raporlarının çıkarılması/ çıkarttırılmasından,
c) Sonuçlanan Muayene ve Analiz Raporları hakkında müşteri sorularına cevap vermesiden,
d) Gelen numunelerin Numune dağıtım elemanlarınca laboratuarlara dağıtılmasından, sorumludur​.

 

Numune Özelikleri

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne elden, posta, kargo ile gönderilen, hastalık mahallinden ve/veya rutin kontrollerde uzmanlar tarafından alınan, marazi madde ve araştırma materyallerinin;


GENEL ÖZELLİKLERİ
 
Toksikolojik, kimyasal analizler ve kuduz şüpheli materyaller haricinde numuneler bozulmamış ve kokuşmamış olmalıdır. Mikrobiyolojikmuayeneler için numune alınırken/ gönderilirkenkullanılan malzemelertemiz, tercihen steril olmalıdır.
 
Marazi madde kapları etiketlenmelidir ( Etiket bilgisinde :materyalin cinsi, kime ait olduğu hayvanın türü, tarihi vb ) yazılır. 
 
İyileşen hayvanlarda kan serumu örnekleri aşı geçmişi bilgileri ile birlikte alınmalıdır.
 
Gönderilecek olan marazi maddeler Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ‘Veteriner Hekimin El Kitabı (Kurum Yayın No :13)’da yer alan hususlar dikkate alınarak hazırlanmalı ve gönderilmelidir.


RED KRİTERLERİ
 
Hayvansal doku, organ,. atık ve kan numunelerindekokuşma oluşmuş olması

Antikoagulanlı kannumunelerindepıhtılaşması veya dondurulmuş olması
 
Dondurulmuş olarak ithalatı/ihracatı yapılan suürünleri numunelerinin çözünmüş olması.
 
İstenilen analiz için uygunolmayan taşıma vasatının kullanılmış olması.
 
Kontrol amaçlı getirilen numunelerin numune alma tutanağında belirtilen miktardan eksik olması.
 
Histopatolojik analizinin gerektiği durumlarda; dondurulmuş, dondurulmuş çözünmüş kadavra ile organ numuneleri


ŞARTLI KABUL KRİTERLERİ
 
Analizi istenenhastalık türüne uygun numunelerinin seçilmemiş olması.
 
Marazi maddeyi gönderen kurum veya kişilercenumune olma tutanağında istenen bilgilerinin tam olmaması, yetersiz bilgilendirme

Ücreti ödenmemiş analizler
 
Miktar olarak Tablet formundabulunan ilaçlardanen az 50 tablettoz veyaoral sıvı formundabulunanlardan5 adet, steril formda bulunanlardan10 adet gönderilmemiş olması,
 
Mastitisten şüpheli süt örneklerinin soğuk zincirde gönderilmemesi,durumlarında laboratuvar şeflerinin teyidi alınarak şartlı kabul yapılabilir.

Numunelerin şartlı kabul edildiği durumlarda bu durum analiz talep eden kişiye numune kabul edilirken bildirilir ve eksiklikleri tamamlaması istenir.

Numune Çeşitleri

Bakteriyolojik muayene için; Organ, akıntı, svap, yavru ve yavru zarları, bağırsak içeriği, süt, idrar, lenf yumrusu, sperma, kan frotisi , her türlü mikrobiyolojik izolat ve suş, balsız yavrulu petek, arı,


Serolojik muayene için: Kan serumu, süt, koriyoallontoik sıvı,

Patolojik muayene için: Canlı/ölü hayvan ve hayvanlara ait organ numuneleri. ( soğuk şartlarda, %50 gliserinli tuzlu su veya %10 luk formol içinde),

Toksikolojik muayene için : Ölen hayvanlardan mide, mide içeriği, karaciğer, dalak, böbrek, böbrek etrafı yağı, kimyasal madde artıkları ve kapları, su, hayvan yemi,

Virolojik muayene için: Canlı hayvanlardan defibrine kan(heparin ,EDTA, %5 lik sodyum sitrat) (dondurmadan) nazal, oküler, nazofaringealve vajinal svaplar, lenf nodülü, biyopsi örnekleri, lezyon kazıntıları, ölen hayvanlardan organ numuneleri (Kuru buz bulunamadığı zaman alınan doku örnekleri virüs transport vasatı nötr pH da antibiyotikli PPS, Virus üretme vasatı, yada%50 gliserinli PBS, mavi dil için OPG solüsyonu ile birlikte +4 de termosta laboratuara sevk edilmelidir,

Moleküler mikrobiyolojik analizler için: Canlı hayvanlardan defibrine kan (dondurulmadan), lezyonlu bölgeye ait doku örnekleri, lenf yumrusu, nazal, oküler, nazofaringeal ve vajinal svaplar (tercihen buz içerisinde)termosta gönderilir,
 
Parazitolojik muayene için: Taze gaita, idrar, kan frotisi, defibrine kan, kan serumu deri kazıntıları, organ parçaları, dış ve iç parazitler, yün, kıllar, iç organlar
 
Kuduz muayenesi için: Tüm hayvan, sadece hayvanın başı ,beyin, beynin ozel kısımları(C.Ammonis- H.Campus ve Cerebellum, katkısız veya %50 lik gliserinli fizyolojik su içinde)
 
Su ürünleri ; Canlı yada ölü balık yada diğer ürünler
 
Balık hastalıkları muayenesi için: Bütün balık yada organları (dondurulmuş ve kokuşmuş olmayacak şekilde.)
 
Tavuk hastalıkları muayenesi için: Kanatlı hayvan, bunlara ait organ örnekleri (tercihen %50 lik gliserinli fizyolojik su içinde) , embriyolu yumurta. kan, kan serumu
 
Kimyasal analizler için: Serum, yem, yün, kan, hasta yada ölen hayvanlar ile iç organları ve su (2 lt temiz şişede )
 
İlaç Kalite Kontrol Analizleri için: Miktar olarak tablet formunda bulunan ilaçlardan en az 200 tablet, toz formunda bulunanlardan 10 adet; sıvı formda bulunanlardan 500 ml ve üzerinde ambalaj olanlardan 2 adet; sıvı formda bulunanlardan 500 ml.den az ambalajlı olanlardan 10 adet; steril enjeksiyonluk veya meme içi preparat formunda bulunanlardan 20 adet; steril olmayan pomat, krem gibi yarı katı formdaki ilaçlar için 10 adet,
 
Kalıntı Analizleri için: Ulusal kalıntı Programında belirtilen usul ve esaslara göre. Bu plan haricinde şahıs veya kurumlardan gelen numunelerde ise ;

1. Bal, polen, propolis, arı sütü gibi ambalajlı ürünler; Toplamı 100 gramdan az olmamalı,

2. Kanatlı etinde;Bir bütün tavuk veya1 kg tavuk eti, en az 100 gr tavuk karaciğeri

3. Balık numunelerinde; Küçük balıklarda 1 kg, büyük balıklarda 2 bütün veya 2 kg numune

4. Süt numuneleri ; Mümkünse çiğ ve işlem görmemiş en az bir litre.

5. Yem Numuneleri ; En az 1 kg yem karışımı

Numune İşlemleri

1. Teşhis ve analiz amacıyla Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gelen numunelerin ilk kontrolleri yapılarak, kabul ya da şartlı kabul edilir, uygun olmayanlar rededilir. Red edilen numuneler sağlık açısından risk taşıyorsa imha edilir. Bu numunler için Numune Red Tutanağı doldurulur.

2. Analize alımayacak ve iade edilmesine karar verilen numuneler; sağlık açısından risk taşımıyorsa kayıt altına alınarak iade edilir.

3. Mesai saati dışında gelen numuneler; görevlendirilen Nöbetçi Veteriner Hekim tarafından kabul edilir. Numune kabul tutunağı ile teslim aldığı numuneyi Numune Kabul Şefliği'nde uygun şekilde depolayarak mesai saatleri içinde kayıt altına alınmasını sağlar.

4. Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gelen ve kabul gören numunelerden hangilerinden ücret alınacağı, hangilerinden alınmayacağının kontrolü aşağıdaki tabloya göre yapılır.


 

KONTROL AMACI ÜCRET ALINIP-ALINMAYACAĞI
İhbarı Mecburi hastalık şüphesiyle gelenler.Ücretsiz
Yem DenetimiÜcrete Tabi
Şikâyet Üzerine Gelen İlaçların DenetimiÜcrete Tabi
İhracatÜcrete Tabi
İthalatÜcrete Tabi
Özel İstekÜcrete Tabi
Üretim İzniÜcrete Tabi
Adli Makamlardan gelen taleplerÜcrete Tabi
Kalıntı analizleriResmi isteklerde program dışı gelen numuneler ücrete tabi.
Midye istasyonları izleme programı kapsamında getirilen numunelerÜcretsiz.
Resmi İstek3285 sayılı HSZ Kanununun 4. maddesine göre tespit edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14) kapsamında gelenler ücretsiz

 

5. Numune Kabul sorumlusu tahsilât makbuzunu doldurarak; analizleri tam olarak belli olan numuneler için analiz ücretinin tamamını, yapılacak analizleri kesin olarak belli olmayan numunelerin ise tahmini bedellerinin en az % 50 ücretlerinin tahsil edilmesini sağlar.

6. Analiz ücretlerinin hesaplanmasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının her yıl gbelirlediği ücret tarifesi dikkate alınır.

7. Analiz Ücreti yatırılır.

8. Numuneler laboratuvara Gönderilir.
 
9. Analizi biten numuneler raporlandırılır

Şahit numune saklanması;

İlaçlar numuneleri; Numune kabul tarihinden itibaren 6 ay süre ile saklanır.

Kalıntı numuneleri; bal, polen, propolis , arı sütü, kanatlı eti balık, gibi ürünler 1.5 ay süre ile saklanır.

Hastalık Teşhisi amacıyla gelen numuneler analiz yapıldıktan sonra hastalık riskinden dolayı imha edilir. Bu yüzden şahit numune saklanmaz.

Müşterilerimiz analiz sonrası artan numuneleri ve saklama süresi dolan şahit numuneleri enstitümüzden talep edebilir. Talep sonrasında yapılan işlem kayıt altına alınır.

 

Analiz Sonuçlarına İtiraz

Analiz Sonuçlarına İtiraz Durumunda Uygulanacak İşlemler

1. Analiz tekrar dilmesi

2. Müşterinin kendi numunesine yapılacak analizi islemesi

3. Numunenin konusunda referans olan ulusal yada uluslararası bir laboratuarda analiz edilmesi

 

1-Analiz Tekrar Edilmesi;

Müşteri analiz sonucundan şüphe ediyorsa analizin tekrarını yazılı olarak talep eder. Analiz tekrarında itiraz edilmesi durumunda; Madde üçteki hükümlere göre işlem yapılır.

 

2-Müşterinin Kendi Numunesine Uygulanacak Analizi İzlemek İstemesi ;

İlgili Laboratuvar şefi, Teknik Müdür Yardımcısı (TMY) ve Müdürden oluşacak komisyon bu talebi değerlendirir. Enstitü İmkanlarının duruma elvermesi durumunda Müşteri analizi etkilemeyeceği bir yerden kendine ait analizi izleyebilir. Şayet enstitü imkânları bu talebi karşılamaya yeterli değilse talep reddedilir ve durum müşteriye reddedilme nedenini de içeren bir yazıyla bildirilir.

3.Numunenin Başka Bir Laboratuarda Analiz Edilmesi

Referans olduğumuz Kalıntı analizlerinde analize itiraz halinde Numuneler Avrıpa Birliğinin (AB) nin konuyla ilgili referans laboratuarına gönderilir

İlaç analizlerine itiraz sonrası tekrar analizi yapılır tekrar analizine de itiraz halinde Numuneler Refik saydam Hıfzıssıhha Merkezi başkanlığına gönderilir.

Teşhis ile ilgili olarak referans olduğumuz konularda Numuneler tekrar analiz edilmek için yurtdışı referans laboratuarlara, referans olmadığımız konularda ise konu ile ilgili ulusal referans kurumlara gönderilir. Numunelerin tüm masrafları müşteri tarafından karşılanır.

''