10.6.2014

NUMUNE KABUL GÖREV TANIMI


Ünvanı: Numune Kabul ve Raporlama Şefi
Bağlı Bulunduğu Unvan: Teknik Hizmetler Yetkilisi
Kendine Bağlı Unvan: Numune Kabul ve Raporlama Şefliği Elemanı ve Numune Kabul ve                   
                                    Raporlama Şefliği Dağıtım Elemanı
Yokluğunda Vekalet Edecek: Numune Kabul ve Raporlama Şefliği Elemanı

Yetki ve Sorumluluklar         :
1. Kalite dokümantasyonunu öğrenir, politika ve prosedürleri çalışma sırasında uygular/uygulattırır.
2. Enstitüye elden, posta veya kargo yoluyla ulaşan marazi maddelerin/numunelerin uygunluğunu (müşterinin talep 
yazısındaki numuneyle ilgili evsaf, miktar v.b), kontrollerini (analiz/test/muayeneye uygunluğu ve ücretinin yatırılıp yatırılmadığı v.b) yapar/yaptırır, numaralandırılmasını ve uygun olan numunelerin (insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde) ilgili laboratuarlara sevk edilmesini sağlar/sağlatır. Uygun olmayan numunelerin ise red tutanağı formu ile reddini yapar. 
3. Nöbetçi Veteriner Hekim tarafından mesai saatleri dışında ve Resmi tatillerde teslim alınan numunelerin uygunluğunu kontrol eder/ettirir.  
4. Numune Kabul ve Raporlama Şefliğine gelen numunelerin kayıt altına alınmasını sağlar/sağlatır.
5. İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar ve gerekiyorsa müşteriye bilgi verir.
6. Bütün kayıtların emniyetli bir şekilde, gizlilik içerisinde muhafaza edilmesini sağlamak, yetkisi olmayan kişilerin kayıtlara ulaşmasını veya değişiklik yapmasını önlemek.
7. Her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak görevini sürdürmek, müşteriye karşı tarafsız ve dürüst davranmak, güven sarsıcı davranışlardan uzak durmak.
8. İç Kontrol Sistemini öğrenir ve uygular.
''