Enstitü Görevleri

Dört Ana Görev

1. Araştırma Faaliyetleri


Ülkesel ve bölgesel bazda her türlü hayvan hastalıklarının epidemiyolojisi, kontrol ve eradikasyonu, Modern teşhis ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi, Su ürünleri ve arı hastalıklarının teşhisi, kontrolü ve eradikasyonu, Halk sağlığına yönelik araştırmalar yapılması, Islah ve gen kaynaklarının korunması amaçlı projelerde de görev alınması.

2. Teşhis ve Kontrol Faaliyetleri

Hayvan hastalıklarının teşhisi ve epidemiyolojik çalışmaların yürütülmesi, Hayvan hastalıkları ve gıda güvenliği konularında yürütülecek yıllık ve çok yıllık plan ve programların hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlanması ve raporlanması, Hayvan ve hayvansal gıdaların mikrobiyolojik analizleri, Isıl işlem görmüş ve görmemiş et ve et ürünlerinin serolojik olarak teşhisi, Saf kan atların DNA analizi, Yarış atlarının doping analizleri, Hayvansal gıdalarda rezidü ve hormon analizleri, Ülkemize ithal edilen hayvanlarının sağlık kontrolleri ve laboratuar teşhisleri Damızlık ve kuluçkahanelerin denetimi, Veteriner aşı stok yerlerinin denetimi, Veteriner Aşı ve İlaçları Ruhsat Komisyonlarında uzman olarak görev alınması, Aşı, serum ve biyolojik maddelerin kontrollerinin yapılması, Referans olunan teşhis ve analizlerde metot geliştirme, metot standardizasyonu sağlama ve ring test düzenlemesi, Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile ilgili tebliğ kapsamında ‘Depo Uygunluk Belgesi’ verilmesi, Enstitüye bağlı olarak çalışan illerin denetimi.

3. Eğitim Faaliyetleri

Hizmet içi eğitim, Yabancı personelin eğitimi, Öğrenci stajları, Bilimsel toplantılar, panel ve seminerler.

4. Üretim Faaliyetleri

Viral Aşılar

1. Liyofilize Sığır Vebası Aşısı,
2. Liyofilize Koyun Monovalan Mavidil Aşısı,
3. Avianize Kelev Kuduz Aşısı,
4. PPR aşısı.

Bakteriyel Aşılar


1. ANT ETVAC Anthrax Aşısı,
2. Paratüberküloz Aşısı,
3. Koyunların İnaktif Vibrio Aşısı.;

Test Materyalleri

1. Salmonellaların grup serumları,
2. Antiserumlar (et ürünlerinin ayrımı için),
3. S.abortus equi, S. dublin ve S.abortus ovis antijenleri,
4. Hemolizin,
5. Salmonella ve Campylobacter immunserumları,
6. Leptospira şuşları, Menfi ve müspet fare beyni.

''