Kanatlı Hastalıkları Laboratuvarı

Laboratuvarımızda kanatlı hayvanların bakteriyel, viral hastalıklarının teşhisleri, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın (OIE) standart testleri kullanılarak yapılmaktadır.
 
"Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği" gereği enstitümüz sorumluluk alanındaki illerde faaliyet gösteren kanatlı damızlık işletmelerinin ve kuluçkahanelerin sağlık kontrollerinin yapılması ve gerektiğinde teknik ve hijyenik yönden uygun şekilde kurulması, faaliyette olan işletmelerin koşullarının denetlenmesi için kurulan komisyonlarda görev alır.

Laboratuvarımızda, ihbarı mecburi salgın hastalıklardan Avian Influenza ve Newcastle Hastalığının klasik yöntemlerle teşhisi yanında moleküler yöntemlerle (RT-PCR, Real Time RT PCR) teşhisi rutin olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımızda izole edilen Newcastle Hastalığı (APMV-1) viruslarının patojenitesi İntraserebral Patojenite İndeksi (ICPI) testi ile tespit edilmektedir.

Ayrıca Ulusal Referans olduğu Newcastle Hastalığı konusunda bölge laboratuvarlarının teşhis sonuçlarının teyidi (konfirmasyonu) ve eğitim çalışmaları da   yapılmaktadır.

Avian Mycoplasmosis teşhisi hem etken izolasyonu hem de PCR ile rutin olarak yürü​tülmektedir.

TS EN ISO 6579'a göre hayvan dışkıları ve ana üretim aşamasında çevreden alınan numunelerde salmonella spp. izoalsyonu rutin olarak yapılmaktadır.

Avian Influenza ve Newcastle Hastalığının teşhisi ile ilgili olarak OIE, EU ve FAO Uluslararası Referans Laboratuvarı tarafından düzenlenen uluslararası ring testlere her yıl düzenli olarak katılım sağlanarak teşhis kalitesinin üst düzeyde tutulması amaçlanmıştır. Bunların yanında laboratuvarda rutin yapılan çeşitli testlerle ilgili olarak ücretli ring testlere de katılım sağlanmaktadır.

 
A.GÖREVLERİ
1.TEŞHİS
Ölen veya nekropsi yapılan  kanatlı hayvanlara ait marazi maddelerden bakteriyel, viral ve mantarların neden olduğu hastalıkların teşhisi yapılmaktadır. Bu amaçla hem etken izolasyonu yapılmakta hem de moleküler tekniklerden yararlanılmaktadır.
                                 
Kanatlı hayvanlara ait (tavuk) serum örneklerinden çeşitli viral ve bakteriyel mikroorganizmalara karşı oluşmuş veya aşılama sonrası gelişmiş antikorların varlığını ve titresini tespit etmek,
Talep edilmesi halinde Gumboro hastalığı için uygun aşılama gününü belirlemek.
 
2.KONTROL
"Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği" gereği Enstitümüzün sorumluluk alanındaki illerde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü tarafından mevcut damızlık işletmeler ve kuluçkahanelerden 6 (altı) ayda bir alınan numunelerin Salmonella Gallinarum / Pullorum / Enteritidis /Typhimurium ve Mycoplasma gallisepticum / synoviae/ meleagridis etkenleri yönünden laboratuvar muayenesini yapmak ve gerektiğinde hijyenik ve teknik şartlar yönünden kontrol ve denetimini yapmak. Yeni kurulacak damızlık işletmesi ve kuluçkahanelerin ilgili yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde kurulmasını sağlamak üzere oluşturulan komisyonlarda görev almak.
     
3.DİĞER GÖREVLERİ
Kanatlı hayvanlarla ilgili ithal Veteriner Biyolojik Ürünlere (Aşı, Kit vb.) ait protokol incelemesi ve bunlarla ilgili komisyonda görev almak,
Laboratuvarımız, faaliyet alanında bulunan konularda ;
1-Epidemiyolojik survey çalışmalarının yapılması,
2-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi,
3-Hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi,
4-Talep edilmesi halinde yetiştirici ve veteriner hekimlere yönelik seminerler ve eğitim programları düzenlenmesi,

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR  

Laboratuvarımız, TS EN ISO/IEC 17025:2005 kapsamında

1-Tavuk kan serumlarında Newcastle Hastalığı antikorlarının ELISA ile tespiti,
2-Tavuk kan serumlarında Avian Influenza Virus antikorlarının ELISA ile tespiti,
3-Tavuk kan serumunda Newcastle hastalığı virusuna (Avian Paramyxovirus tip I) karşı oluşan antikorların Hemaglutinasyon İnhibisyon (HI) testi ile tespiti  konularından TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir.
4- Avian Influenza (AI) Matrix Geninin Real-Time RT-PCR İle Saptanması,
5-Avian Influenza H5 Ve H7 Viruslarının Hemaglütinasyon Inhıbısyon Testi İle Teşhisi,       konularından TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir.

 
C. ULUSAL  REFERANS OLDUĞU KONULAR

 1-Newcastle hastalığı (APMV-1)
 2-Tavuk Tifosu (S. Gallinarum)
 3-Pullorum Hastalığı (S. Pullorum)
 4-Gumboro (IBD) hastalıkları için Ulusal Referans Laboratuvarı olarak görev yapmaktadır.

D.LABORATUVAR PERSONELİ

Dr. Özlem KARDOĞAN         Veteriner Hekim, Laboratuvar Şefi
Deniz ACUN YILDIZ              Veteriner Hekim
Yeşim YONSUL                     Veteriner Hekim
Nusret ALTUN                      Yüksek Laborant
Ali YİĞİT                                Laborant
Yaşar Hakan GÜNDOĞDU    Memur
Birhan YÜREKLİ                      İşçi​
''