1980'li yıllarda başlamış olup tamamlanan bazı araştırma projeler

Kurumumuzda araştırma çalışmaları 1980'li yıllarda başlamış olup tamamlanan bazı araştırma projeleri:

 1. BOZKIR M. (1985) Konya ve yöresindeki süt ineklerinde klinik ve subklinik mastitis olgularından aerob patojenik etken izolasyonu ve identifikasyonu ile bunlara etkili antibiyotiklerin tespiti. Etlik Mikrob. Enst. Derg. 5 (8-9), 104-138.
 2. TEKELİ T., BAYSAL T., GÖKÇAY Y. (1985) İneklerde subklinik mastitislerin kuru dönemde penisilin-streptomisin kombinasyonu ile sağıtımı üzerine çalışmalar. Selçuk. Üniv. Vet. Fak. Derg. 1 (1), 71-79.
 3. BAYSAL T., KENAR B. (1989) Konya ve yöresindeki koyunlarda klinik ve subklinik mastitis olgularından aerob etken izolasyon ve identifikasyonu. Etlik Vet. Mikrob. Derg. 6 (4), 55-66.
 4. BAYSAL T., BOZKIR M. (1989) Konya Bölgesi kümes hayvanlarında infectious bronchitis (IB), infectious laryngotracheis (ILT), infectious bursal disease (IBD), egg drop syndrome-76 (EDS-76), avian encephalomyelitis (AE) ve adenovirus enfeksiyonlarının epizootiolojik araştırılması ve izolasyon çalışmaları. Etlik Vet. Mikrob. Derg. 6 (4), 67-78.
 5. GÜLER L. (1990) Biyoteknoloji. Veterinarium, 1 (1), 29-31.
 6. BAYSAL T., ERGANİŞ O., GÜLER L. (1990) Konya Bölgesinde kanatlılardan izole edilen E. coli suşlarının bazı biyokimyasal ve serolojik özellikleri ile antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi. Veterinarium, 1 (2), 8-14.
 7. BAYSAL T., GÜLER L. (1990) Konya yöresindeki kuzu ve oğlak pnömonilerinden bakteriyel etkenlerin izolasyonu. Veterinarium, 3 (1), 1-5.
 8. KENAR B., ERGANİŞ O., KAYA O., GÜLER E. (1990) Konya Bölgesindeki koyunlarda atıklara sebep olan Brucella, Campylobacter, Salmonella ve Chlamydia'ların bakteriyolojik ve serolojik incelenmesi. Veterinarium, 1 (1),17-20.
 9. Acet A., Demet Ö., Tuncer N., Coşkun B., Traş B., Ağaçdelen H.H. (1990) Karma yem ve yem maddelerinde zearalenon düzeylerinin Yüksek Performans Likit Kromatografisi yöntemi ile araştırılması. Veterinarıum, 1(1), 4-8.
 10. Tuncer N. (1990) Konya civarında bulunan yem fabrikalarında üretilen yem ve yem maddelerinde Aflatoksin B1 ve Okratoksin A rezidülerinin araştırılması. Veterinarium,1,1, 14-17.
 11. BAYSAL T., GÜLER L. (1992) Konya bölgesinde kanatlılardan Campylobacter etkenlerinin izolasyonu . Veterinarium, 3 (1), 6-10.
 12. Cantoray R., Aytekin H., Güçlü F. (1992) Konya yöresindeki keçilerde helmintolojik araştırmalar. Veterinarium, 3(2), 27-30.
 13. ERGANIŞ O., KAYA O., GÜLER L., KENAR B. (1992) Koyun brusellozisinin sahada koaglütinasyon testi ile teşhisi üzerine çalışmalar. Veterinarium, 3 (1), 11-13.
 14. KAYA O., ORHAN G., ERGANIŞ O., GÜLER L., KUYUCUOGLU Y., KESLER K. (1992) Broyler civcivlerde sekal anaerob mikroflora ve karbonhidratların Salmonella typhymurium'un barsak epiteline kolonizasyonu üzerine etkisi. Veterinarium, 4 (2), 27-32.
 15. NİZAMLIOĞLU F. (1992) Sülfonamid-Trimetoprim kombinasyonu uygulanan broyler piliçlerin plazma, kırmızı kas ve karaciğer ilaç düzeyleri ve atılma sürelerinin araştırılması. Veterinarium, 3 (2), 22-27.
 16. NİZAMLIOĞLU M., NİZAMLIOĞLU F., ÖZEREN F. (1992) Broyler piliçlerinde sülfadoksin- trimetopnim kombinasyonunun glukoz, sodyum ve potasyumun emilimi üzerine etkisi. Türk Vet. Hek. Derg., 4(3), 20-22.
 17. TÜRÜTOĞLU H. (1992) Konya Bölgesindeki koçlarda Brucella ovis infeksiyonunun mikrokomplement fikzasyon testi ile saptanması (Uzmanlık Tezi). Veterinarium, 3 (2), 3-6.
 18. Tuncer N., Ağaçdelen H.H., Ümer M.(1992) Konya'da üretilen yumurta örneklerinde Aflatoksin B1 rezidülerinin  kromatografik yöntemle araştırılması. Veterinarium, 3 (1), 18-21.
 19. ORHAN G. (1992) Tavuklardan izole edilen E. coli suşlarının biyokimyasal antibiyotiklere duyarlılık ve kolisin plasmidi  taşıma özellikleri  üzerine incelemeler    Veterinarium,  3(2), 12-16.
 20. ERGANİŞ O., ORHAN G., UÇAN S.U., KUYUCUOĞLU Y.  (1992)   Kolibasillosisli tavuklardan  izole edilen   Escherichia  coli'lerde tip 1 pilus tiplendirilmesi     Veterinarium, 3 (2), 3-7.
 21. GÜLER L. (1993) Pnömonili koyun ve keçilerden mikoplazmaların izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi. Doktora Tezi.
 22. ORHAN G., GÜLER L. (1993) Tavuk iç organları fekal flora, yumurta  ve yemde Salmonella türlerinin bakteriyolojik ve serolojik olarak tesbiti. Veterinarium, 4 (2), 15-20.
 23. Aldemir C. (1993) Aflatoksinlerin yumurta tavuklarının dokularına dağılma düzeyleri ve atılım sürelerinin tespiti üzerine araştırma. Veterinarıum, 4 (1), 16-21.
 24. Ağaçdelen H.H., Acet A. (1993) Aflatoksin B1 ve Aflatoksin M1' in yumurtaya geçiş düzeyleri ve atılım sürelerinin tespiti üzerine deneysel araştırmalar. Veterinarium, 4 (2), 36-43.
 25. ERGANİŞ   O.,   YAVRU  S .,  KAYA  O .,  ÖZTÜRK F.,  KUYUCUOĞLU Y.,  ORHAN G.   (1993) Orta Anadolu  bölgesinde  ishalli buzağılardan izole edilen  E. coli suşlarının  Adhesinleri  (K 99  ve  F  1  Fimbria)  ve enteretoksinleri  (VT, Sta) arasındaki ilişkiler.  Veterinarium, 4 (1), 4-7.
 26. ORHAN G., GÜLER L. (1993)   Tavuk iç organları  fekal flora  yumurta ve yemde  Salmonella türlerinin  bakteriyolojik ve serolojik  olarak tespiti. Veterinarium, 4 (2), 15-20.
 27. KAYA O., ORHAN., ERGANİŞ O ., GÜLER L., KUYUCUOĞLU Y., KESLER K.  (1993) Broiler civcivlerde sekal anaerob mikroflora ve karbonhidratların  Salmonella typhimuriumun  barsak  epiteline  kolonizasyonu  üzerine etkisi.  Veterinarium,  4  (2),  27-32.
 28. BAYSAL T., GÜLER L., GÜNDÜZ K. (1994) Konya bölgesindeki pnömonili koyunlardan izole edilen P. haemolytica suşlarının antibiyotiklere duyarlılıklarının sensititre yöntemi ile tespiti. Veterinarium, 5 (1-2), 13-16.
 29. KENAR B., GÜLER L. (1994) Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne getirilen ve mezbahadan alınan sığır kan serumlarında brusellozisin prevalansının araştırılması. Hayvan Aşıları Kont. Mer. Müd. Derg. Bornova, 18 (32), 61-66.
 30. KAYA O., BAYSAL T., ERGANIŞ O., GÜLER L., KUYUCUOGLU Y. (1995) Sığırlarda Haemophilus somnus enfeksiyonu üzerine serolojik ve bakteriyolojik çalışmalar. Veterinarium, 6 (1-2), 2-6.
 31. BAYSAL T., GÜLER L., KAYA O., TÜRÜTOĞLU H., GÜNDÜZ K. (1995) Konya bölgesinde konjunktivitisli koyunlardan etken izolasyonu. Veterinarium, 6, (1-2), 19-22.
 32. ERGANİŞ O., GÜLER L.,  KAYA O., HADİMLİ H.H. (1995) Koyunlarda brusellozis, kampilobakteriozis ve salmonellozisin teşhisinde bakteriyolojik izolasyon ve koaglütinasyon testinin karşılaştırılması. Veterinarium, 6 (1-2), 40-43.
 33. GÜLER L. (1995) Konya Bölgesinde kanatlıların kronik solunum yolu hastalığı ( chronic respiratory disease-CRD)'nın serolojik ve etken izolasyonu ile karşılaştırmalı teşhisi üzerine çalışmalar (Uzmanlık Tezi). Veterinarium, 6, 1-2.
 34. Nizamlıoğlu F.(1995) Konya ve çevresinde bulunan bazı yem fabrikalarında üretilen kanatlı yem örneklerinde PCB (Poliklorlu Bifenil)' lerle kirlenme durumunun araştırılması. Veterinarium, 6 (1-2), 61-64.
 35. DEMET Ö., OĞUZ H., ÇELİK İ., NİZAMLIOĞLU F. (1995) Pirinçte aflatoksin üretilmesi. Vet. Bil. Derg., 11(1), 19-23.
 36. Güçlü F., Dik B., Kamburgil K., Sevinç F., Aytekin H., Aydenizöz M. (1996) Konya yöresi koyunlarında mide-barsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımı.  Veterinarium, 7(1-2), 52-55.
 37. FINDIK D., GÜLER L., SOYSAL S. (1996) Vagina akıntısı örneklerinin Mycoplasma ve nonspesifik bakteriler yönünden değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg., 10 (1), 51-53.
 38. GÜLER L., KAYA O., BAYSAL., ERGANIS O., GUNDUZ K. (1996) Koyun ve keçilerden izole edilen P. haemolytica suşlarının biyotip ve serotiplendirilmesi. Veterinarium, 7 (1-2), 5-12.
 39. GÜLER.L., KAYA O., BAYSAL., ERGANIS O., GUNDUZ K. (1996) Koyun ve keçilerden izole edilen P. haemolytica suşlarının biyotip ve serotiplendirilmesi. Veterinarium, 7 (1-2), 5-12.
 40. Demet Ö., Oğuz H., İnal F., Nizamlıoğlu F.(1996) Yeme katılan aflatoksin ve bir aflatoksin bağlayıcısı olan mycofixR  plus (PVPP etken maddeli)' ın broiler civcivlerde bazı verim değerleri üzerine etkileri. Vet. Bil. Derg., 12 (2), 53-58.
 41. Orhan G., Nizamlıoğlu F., İşcan D., Kesler K., Dinç İ. (1996) Poliklorlu Bifenil (PCB)'li bileşiklerle zehirlenmelerin tavuklarda bağışıklık üzerine etkisi. Veterinarium, 7 (1-2), 38-42.
 42. Nizamlıoğlu F., Gözün H. (1996) Yemlerinde Aflatoksin tespit edilen kanatlıların karaciğer ve böbreklerinde meydana gelen patolojik değişiklikler. Veterinarıum,7 (1-2), 46-49.
 43. Nizamlıoğlu F., Ağaçdelen H.H., Kamburgil K. (1996) Konya ve çevresinde bulunan göllerde (Eğirdir, Beyşehir, Akşehir ve Çavuşcu) bulunan tatlı su balıklarında organik klorlu insektisit rezidülerinin araştırılması. Veterinarium, 7 (1-2), 56-59.
 44. Nizamlıoğlu F. (1996) Mikotoksin şüphesiyle laboratuvara getirilen yem ve yem hammaddelerinde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 araştırılması. Veterinarıum, 7 (1-2), 42-45.
 45. NİZAMLIOĞLU F., OĞUZ H., ALTUNOK V., DEMET Ö. (1996) Broiler civcivlerde yeme yalnız ve kombine katılan aflatoksin ve adsorban (pilivinilpoli-pirolidon) ın bazı kan değerleri üzerine etkisi. Vet. Bil. Derg. 12 (2), 59-64.
 46. ORHAN G., NİZAMLIOĞLU F., İŞCAN D.,  KESLER K., DİNC İ. (1996) Poliklorobifenil (PCB) li  Bileşiklerle  zehirlenmelerin  tavuklarda bağışıklık üzerine  etkisi   Veterinarium, 7 (1-2), 37- 40.
 47. KESLER K. (1997)  Kanatlılarda infeksiyöz Koriza vakalarından Haemophilus paragallinarum 'un izolasyon ve identifikasyonu.  Veterinarium  8 (1-2), 1-9.
 48. GÜLER L., ORHAN G., KESLER K İŞCAN D. (1997)  Hayvanlardan izole edilen  staphylococ türlerinin identifikasyonu.  Veterinarium, 8 (1-2) 9-12.
 49. İŞCAN D.  (1997)  Kuluçkalanmış yumurtalarda ve kabukaltı ölümlerinde  bakteriyel ekten izolasyonu  (Uzmanlık Tezi).
 50. MÜNİRKIRAN M., BAYSAL T., GÖZÜN H., GÜNDÜZ K., GÜLER L, KUYUCUOĞLU Ö., ÇELEBİ N., KÜÇÜKAYAN U. (1997) Konya yöresinde koyun abortusları üzerine patolojik, bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar. Etlik Vet. Mikrobiol. Derg. 9 (2), 109-128.
 51. GÜLER L., ORHAN G., İŞCAN D., KESLER K. (1997) Hayvanlardan izole edilen Stapylococ türlerinin  identifikasyonu. Veterinarium, 8 (1-2), 9-12.
 52. OKUDAN A., KARA H., ÇENGELOĞLU Y., NİZAMLIOĞLU F. (1998)  Examination       of phenols in humic acid by GC-MS hyphenated technique. Energy, Education, Science and Technology 1(2), 83-92.
 53. GÜNDÜZ K., ERGANİŞ O. (1998) Pnömonili sığır akciğerlerinden izole edilen Pasteurella haemolytica suşlarının biyotiplendirilmesi ve serotiplendirilmesi. Veterinarium 9(1) 11-19.
 54. GÜLER L. (1998) Mikrobiyal tiplendirme yöntemleri. Veterinarium, 9 (1), 82-91.
 55. GÜLER L., GÜNDÜZ K., BAYSAL T. (1998) Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne getirilen atık materyallerinin bakteriyolojik ve seroljik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi. Veterinarium, 9 (1), 3-10.
 56. BERCOVICH Z., GULER L., BAYSAL T., SCHREUDER B.E.C., ZIJDERVELD F.G. (1998) Evaluation of the currently used diagnostic procedures for the detection of Brucella melitensis in sheep. Small Ruminant Research, 31, 1-6.
 57. Kamburgil K., Handemir E., Bıyıkoğlu G., Pişkin F.Ç. (1998) İstanbul'un Kavacık bölgesi sokak köpeklerinde indirekt fluoresan antikor testi (IFAT) ile visseral leishmaniosisin seroprevalansı. T. Parazitol. Derg. 22 (4), 354-358.
 58. Kamburgil K., Dik B. (1998) Köpeklerde visseral leishmaniosisin indirekt fluoresan antikor testi (IFAT) ile tespiti. T. Parazitol. Derg. 22 (4 ), 348-353.
 59. ORHAN G., KESLER K.  (1999) Gumboro hastalığına  karşı oluşan antikorların  ELISA testi ile tesbiti ve  ELISA test kitinin üretimi (yayınlanmadı).
 60. Uçan U.S., Güler L., Erganiş O., Ok Ü., Kuyucuoğlu Y., Gündüz K., Durgut R., Ataman M.B., Civelek T. (1999) Atlarda Brusellozis üzerine karşılaştırmalı serolojik bir çalışma. Veterinarium, 10 (1), 20-24.
 61. GÜNDÜZ  K., BAYSAL T (1999) Çiğ sütlerden izole ve identifiye edilen Listeria ssp'lerin patojeniteleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıları. Etlik Vet. Mikrob. Derg. 10 (1) , 47-61.
 62. KARA H., AKTÜMSEK A., NİZAMLIOĞLU F. (1999) Some organochlosine pesticide residues in commercial milk Konya-Region/ Turkey.  Fresenius Envir. Bull., 8, 257-263.
 63. Gürbüz Ü., Nizamlıoğlu M., Nizamlıoğlu F., Dinç İ., Doğruer, Y. (1999) Bazı et, süt ürünleri ile baharatlarda Aflatoksin B1 ve M1 aranması. Veterinarium, 10 (1), 34-41.
 64. ELMAS M., TRAŞ B., BAŞ A.L., YAZAR E., NİZAMLIOĞLU F. , F., ÇOLAK., M. YAPAR K. (1999) Disposition and milk levels of sulfadiazine trimethoprim combination following intrauteine bolus administration in lactating cows during postpartum. Reva Med. Vet. 150,11,891-894.
 65. Handemir E., Gözün H., Kamburgil K. (1999) Konya bölgesi koyunlarında cryptosporidiosis. T. Parazitol. Derg. 23 (3), 312-316.
 66. Handemir E., Koşan E., Şenlik B., Kırmızı E., Çam Y. (2000) Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı (Gemlik) personelinde toxoplasmosis seroprevalansı. T. Parazitol. Derg. 24 (1), 186-189.
 67. Handemir E., Çam Y., Kamburgil K., Tosun C. (2000) Gemlik askeri köpeklerinde visseral leishmaniasis seroprevalansı. Veterinarium,11(1-2),40-43.
 68. Sevinç F., Dik B., Babur C., Kamburgil K., Uslu U. (2000) Konya sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii'nin Sabin - Feldman boya testi, indirekt fluoresan antikor testi ve modifiye aglutınasyon testi ile seroprevalansı. T. Parazitol. Derg. 24(1), 61-64.
 69. Sevinç F., Kamburgil K., Güçlü F., Aytekin H. (2000) Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan  koyunlarda indirekt fluoresan antikor (IFA) testi ile toxoplasmosis araştırılması. F.Ü. Sağlık Bil. Derg. 14(1),137-142.
 70. ÇELİK İ., OĞUZ H., DEMET Ö., BOYDAK M., DÖNMEZ H.H., SUR E., NİZAMLIOĞLU F. (2000) Embriotoxicity assay of aflatoksin produced by aspergillus parasiticus NRRL 2999.  British Poultry Science 41,401-409.
 71. Handemir E., Çam Y., Bayram Ş., Kamburgil K., Kırmızı E. (2000) Askeri köpeklerde toxoplasmosis. T. Parazitol. Derg. 25(1), 13.
 72. KENAR B. (2000) Konya Bölgesinde yavru atan koyunlardan izole edilen Campylobacter türlerinin tespiti üzerine çalışmalar. Veterinarium,11 (1-2), 18-24.
 73. İYİSAN S., AKMAZ Ö., DÜZGÜN S.G., ERSOY Y., ESKİİZMİRLİLER D., GULER L., GÜNDÜZ K.,.... (2000) Türkiyede sığır ve koyunlarda brusellozisin seroepidemiyolojisi. Pendik Vet. Mikrobiyol. Derg. 31 (1), 21-75.
 74. GÜNDÜZ K , OK Ü. (2000) Konya bölgesinde klinik ve subklinik mastitis vakalarından mikotik etkenlerin izolasyonu, identifikasyonu ve çeşitli antimikotiklere duyarlılıklarının tespiti. Veterinarium, 11(1-2), 25-31.
 75. Handemir E., Koşan E., Kırmızı E., Şenlik B. (2001) Hayvanlarla teması olan askerlerde toxoplasmoz ve anket çalışması. T. Parazitol. Derg. 25(1), 18.
 76. Tosun C., Handemir E., Çam Y., Öztabak K., Keskin O., Kırmızı E. (2001) Bir köpekte visseral leihsmaniasis olgusu ve Amphoterisin-B ile tedavisi. T. Parazitol. Derg. 25(2),115.
 77. Kamburgil K., Durgut R., Handemir E. (2001) Hatay yöresindeki atık problemi olan koyun sürülerinde toxoplasmosisin seroprevalansı. Veterinarium 12(1): 1-4.
 78. Handemir E., Kaya N., Şenlik B., Kamburgil K. (2002) Askeri personelde visseral leishmaniasis seroprevalansı. T. Parazitol. Derg. 26(1), 31-33.
 79. Gönül R., Arun S.S., Dodurka T., Handemir E. (2002) Bir köpekte Leishmania infantum olgusu. Türk. J. Vet. Anim. Sci., 26, 689-694.
 80. AKTÜMSEK A., KARA H., NİZAMLIOĞLU F., DİNÇ İ. (2002) Monitoring of organochlorine pesticide residues in pikeperch, stizostedion lucioperca L. in Beyşehir lake (Central/Anatolia). Envinonmental Technology, 23,391-394.
 81. ERGANİŞ O., KAYA O., HADİMLİ H.H. and GÜLER L. (2002) Rapid diagnosis of ovine Brucella, Campylobacter and Salmonella infections from fetal stomach contents by coagglutination test. Small Ruminant Research, 45, 123-127.  
 82. GÜLER L., GÜNDÜZ K., OK Ü. (2003) Comparison of polymerase chain  reaction and bacteriological culture for the diagnosis of sheep brucellosis using                  aborted fetus samples. Vet. Microbiol. 93, 53-61.
 83. ORHAN G., KESLER K., ÇÖVEN F., ORUÇ E.  (2003)   Yumurta verim düşüklüğü görülen tavuklarda  Avian Encephalomyelitis enfeksiyonunun  serolojik, virolojik ve  histopatolojik  olarak tespiti   (yayınlanmadı).
 84. Aydenizöz M., Handemir E., Kamburgil K. (2003) Kırıkkale yöresindeki keçilerde toxoplasmosis seropozitifliği. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi "Sözlü Bildiriler" 8-12 Eylül, Konya.
 85. NİZAMLIOĞLU F., OĞUZ H. (2003) Occurence of aflatoxins in layer feed and corn samples in Konya province. Turkey Food Additives and Contaminants, 20 (7), 654-658.
 86. GÜLER L., YAVRU S. EKİK M. OK Ü., GÜNDÜZ K., ŞİMŞEK A., GÜLCÜ Y. (2004) Boğa semenlerinde bazı  patojen etkenlerin araştırılması. Vet. Bil. Derg., 20 (4), 71-78.
 87. NİZAMLIOĞLU F., AKTÜMSEK A., KARA H., DİNÇ İ. (2005) Monitoring of some organochlorine pesticide residues of butter in Konya. Turkey J. of Envinonmental Biology, 26 (2suppl.), 375-378.
 88. GÜLER L., GÜNDÜZ K., ERGANİŞ O., OK Ü., GÜLCÜ Y. (2005) Tayların Rhodococcus equi pnömonisine karşı aşı ve hiperimmun plazma geliştirilmesi ve üretimi. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ. (KKGM Destekli Proje).
 89. GÜLER L., OK Ü., GÜNDÜZ K., GÜLCÜ Y., HADİMLİ H.H. (2005) Antimicrobial susceptibility and coagulase gene typing of Staphylococcus aureus isolated from bovine clinical mastitis cases in Turkey. Journal of Dairy Science, 88 (9), 3149-3154.
 90. GÜLER L., HADİMLİ H.H., ERGANİŞ O., ATEŞ M., OK Ü., GÜNDÜZ K. (2006) Field evaluation of a PCR for the diagnosis of chlamydial abortion in sheep. Vet. Rec. 159, 742-745.
 91. GÜLER L., GÜNDÜZ K.,  OK Ü., GÜLCÜ Y. (2006)  Ergin Koyunlarda düşük doz Brucella melitensis Rev.1 ile aşılamadan sonra serolojik test sonuçları" VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül, Ankara Üniversitesi Örsem, Çolaklı Side, Antalya.
 92. ÖNCEL T., HANDEMİR E., KAMBURGİL K., YURTALAN S. (2007) Determination of seropositivity for Toxoplasma gondii in stray dogs in İstanbul,Turkey. Revue De Medicine Veterinaire, 158 (5), 223-228.
 93. GÜLER L., GÜNDÜZ K., OK Ü. (2008) Virulence factors and antimicrobial susceptibility of Escherichia  coli  isolated from calves in Turkey. Zoonoses and Public Health. 55 (5), 249-257.
 94. OK M., GÜLER, L., TURGUT K., OK Ü., ŞEN İ., GÜNDÜZ K., BIRDANE  M. F. and  H. GÜZELBEKTEŞ (2009). The studies on the aetiology of diarrhoea in neonatal calves and determination of virulence gene markers ofEscherichia coli strains by multiplex PCR,  Zoonoses and Public Health, 56, 94-101.
 95. AKÖZ M., AYDIN İ., KAMBURGİL K., HANDEMİR E. (2009) Konya'nın Karapınar ilçesindeki Abort yapan ve yapmayan koyunlarda  Toxoplasma gondi'nin seroprevalansının indirekt fluoresan antikor (IFA) tekniği ile belirlenmesi. Vet. Bil. Derg. 25 (1-2), 37-43.
 96. ONCEL T., VURAL G., KARAER Z., ÇAKMAK A., YURTALAN S., ÖZ İ., ERHAN Z. N., BEYAZIT A., PİŞKİN Ç., DENİZ A., ÜTÜK A. E., HANDEMİR E., ALTINÖZ F., KAMBURGİL K., AYTEKİN H., KURT M., AYDIN İ., KAYA S., BASTEM Z., KALKAN Y., TEMUR A., İÇYEROĞLU H., İÇYEROĞLU A., ÇAYA H., BALKAYA İ., AKSIN N., AÇICI M. (2010). Türkiye'de sığırlarda Babesia bovis ve B. bigemina'nın seroprevalansı. Pendik Vet. Mikrobiyol., Derg. 37(1), 33-42.
 97. AVCI T. (2010) Sığırlara kas içi yolla uygulanan bazı makrolid grubu antibiyotiklerin sütteki seviyelerinin belirlenmesi (Doktora Tezi).
 98. AYDIN H  (2010) İç Anadolu Bölgesi illerinden toplanan mısır silajı örneklerinde aflatoksin ve zearalenon kirliliklerinin belirlenmesi (Doktora Tezi)

  ORUÇ E, EKİK M., AKPINAR Y., ÇİFTCİ E., ÖCAL O (2011) Kuzu pneumonilerinde PI3 virus ve RSV enfeksiyonlarının teşhisi üzerine virolojik ve patolojik çalışmalar.(TAGEM tarafından desteklenmiştir).

  AYTEKİN H., KAMBURGİL K., HANDEMİR E., ALTINÖZ F. (2011?) Konya yöresi sığırlarda Neospora caninum'un yaygınlığının serolojik olarak araştırılması (TAGEM tarafından desteklenmiştir).

  GÜLCÜ Y. (2014) Sığır, Kanatlı Ve İnsanlardan İzole Edilen Mikobakterilerin Moleküler Tekniklerle Tiplendirilmesi (Doktora Tezi).

  Veteriner Halk Sağlığı ve Zoonoz Hastalıkları Projesi (2014)

  Laboratuvar  Kalite Güvence  Eğitimi Verilmesi İle  Personel Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (2014) (Konya Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir).

  YALÇIN NF., IŞIK K., AVCI T., KABAK B., YURDUSEVER T., ÇİFTCİ E. (2015) Kanatlı ve Süt Sığırı İşletmelerinde Kullanılan Yemlerdeki Mikotoksinlerin Varlığı ve Yemlerde Kullanılan Toksin Bağlayıcılarının İn vitro Koşullarda Etkinliğinin Tespiti (TAGEM tarafından desteklenmiştir.)

  GÜLCÜ Y., GÜLER L., ŞEVİK M., SARIŞAHİN AS., GÖK A (2016) Klinik Sığır Mastitislerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antimikrobiyal Direnç ve Biyofilm Oluşumunun Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması. (TAGEM tarafından desteklenmiştir.)

  ​KAYNAR ML., GÜNDÜZ K., KESLER K., GÖK A., ŞEVİK M., SAYIN Z., SAKMANOĞLU A., ÖZ ME (2016) Konya Bölgesi Broyler Kümeslerinden Alınan Kloakal Svab Örneklerinden Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu (TAGEM tarafından desteklenmiştir.)

   

   

   

   

   

   

   

''