Numune Kabul ve Red Kriterleri

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü

Numune Kabul ve Red Kriterleri

 

A.BAKTERİYOLOJİ BÖLÜMÜ 

Kan: Kan, V.jugularis'ten, içinde %10 steril sodyum sitrat gibi herhangi bir antikoagülan madde bulunan şişe veya tüplere bu maddenin 5 misli kadar alınmalıdır. 

Kan serumu: Steril şartlarda V.jugularis'ten kuru ve steril tüpe veya ağzı geniş şişeye yeteri kadar kan alınır ve oda ısısında meyilli olarak bırakılır. Serum vermeye başladıktan sonra steril bir telle tüpün kenarı çizilir ve serin bir yere konulur. 24 saat sonra ayrılan serum alev karşısında steril bir şişeye aktarılır, ağzı kapatılır ve etiketlenip gönderilir. Seruma hiçbir koruyucu katılmaz. Serumun kansız ve hemoliz olmamasına dikkat edilmelidir.

Kan Frotisi: Temizlenmiş lam üzerine bir kenara daha yakın olacak şekilde bir damla kan damlatılır, başka bir lam veya lamel ile temas ettirilip uzak kenara doğru çekilerek froti hazırlanır, kurutulur, birbirine temas etmemesi için iki ucu kibrit çöpü ile beslenen frotiler temiz bir kağıda sarılıp marazi madde tutanağı ile laboratuvara gönderilmelidir.

Süt: Önce meme ve meme basları sabunlu su ile yıkanır, temiz bir bezle kurulanır ve alkolle dezenfekte edilir. Eller de aynı şekilde temizlendikten sonra her bir memeden eşit miktarda süt ayrı steril şişelere sağılır. Laboratuvar yakın ise hiçbir koruyucu katılmadan, eğer gecikecekse 50 ml süte %10'luk askorbik asitten 5 ml veya 1/20 oranındaki formalinden 1 ml

ilave edilerek gönderilir.

İdrar: Aseptik bir kateterle alman 50-100 ml idrar steril bir şişede gönderilir. Vajina, göz, burun akıntısı: Vajinanın dışı aseptik bir solüsyona batırılmış, pamukla silinir, kurulanır, vajina açılır ve bir bagete sarılmış steril bir pamuk vajinanın derinliklerine daldırılıp çıkarılır. Bu pamuk steril bir tüp veya küçük bir kavanoz içinde gönderilir. Göz ve burun akıntıları da ayrı şekilde gönderilir.

Balgam: Steril gazlı bezden yapılan bir tampon bir telin ucuna tespit edilir, trake sondasından geçirilerek trakeye sokulur. Hayvan öksürtülür, tampona bulaşan balgam steril şişe veya kap içinde laboratuvara gönderilir veya hayvanın önüne temiz ve genişçe 1kağıt konur, hayvan öksürtülür ve balgam alınarak gönderilir.

Vücut sıvıları: Karın ve göğüs boşluklarından, eklemlerde ve deri altında toplanan sıvılar steril bir enjektörle çekilir ve steril bir tüpe konularak gönderilir. 

İrin: Açılmamış, apselerden steril bir enjektörle çekilen irin steril bir tüpe konup gönderilir.

Organ parçaları: Bakteriyolojik muayeneler için gönderilecek organ parçaları asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak, el ayası büyüklüğünde ve lejyonlu kısımlardan seçilmeli ve steril kaplar içinde gönderilmelidir. Laboratuvar yakınsa organlar olduğu gibi eğer gecikecekse %50 gliserinli tuzlu su içinde gönderilmelidir.

Atık materyaller: Laboratuara yakın yerlerde cenin bütün olarak ve sızıntı yapmayacak şekilde paketlenip gönderilmelidir. Atık fötusun bütün olarak gönderilmesinin uygun olmadığı durumlarda, atık fötustan kültürel muayene için alınacak en uygun örnekler mide içeriği, akciğer, karaciğer ve dalaktır. Mide içeriğinden örnek, mide duvarının sıcak bir spatül ile yakılmasından sonra aynı yerden pastör pipeti veya steril enjektör ile mide içerisine girilmesi ile alınarak steril kap içine konulur. Akciğer, karaciğer ve dalak parçaları da steril olarak alınır ve laboratuvara gönderilmelidir.

Fötal membranlar: Dikkatli bir şekilde incelenmeli, en sağlıksız görünen kotiledonlar alınıp kültür için laboratuara gönderilmelidir (Enfekte kotiledonlar normal parlak kırmızı renklerini kaybederler ve kirli grimsi sarı renk alırlar).

Anthrax şüpheli Vakalarda: Ölen hayvanlardan 3-4 adet kan frotisi hazırlanmalı veya steril pamuğa emdirilmiş kan gönderilmelidir. Antraksta otopsi yapılmaz. şayet açılmışsa ve kadavra taze ise birkaç dalak frotisi ile bir parça dalak bir pamukla beslenmiş bir kavanoz içinde gönderilir. Organlar çabuk otoliz olacağından gönderilmez. Ölümden sonra uzun süre geçmişse ve kokuşma başlamışsa ilikli bir kemik etlerinden sıyrılarak kırılmadan ambalajlanıp gönderilir.

Kuduz şüpheli Vakalarda: Kedi, küçük köpek, v.b. ufak hayvanların tamamı, büyük köpek, koyun, keçi, sığır, at, eşek v.b büyük hayvanların başı, atlanto-oksipital eklemden kesilip gövdeden ayrılarak, dayanıklı, sızdırmaz bir kap içinde, soğuk zincirde, mümkün olan en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.

​Materyallerin Kabul şartları

1. Bölüme getirilen/gönderilen hayvan veya organ/doku materyalleri, hasta veya yeni ölmüş hayvan veya hayvanlara ait olmalıdır.

2. Kokuşma bulguları şekillenmemiş olmalıdır.

3. Özellikle sıcak mevsimlerde gönderilen ölü hayvan veya bunlara ait materyaller için

soğuk koşullarda nakil sağlanmış olmalıdır.

4. Kan ve kan serumlarında hemoliz şekillenmemiş olmalıdır.

5. Örnekler mümkün olduğunca steril şekilde alınmalı, herhangi bir koruyucu madde

içermemelidir.

6. Muayenesi istenen materyalde, yakın zamanda antibiyotik kullanılmamış olmalıdır.

Balık Numuneleri Nasıl Gönderilmelidir?

1. Klinik belirtileri gösteren balıklar seçilmeli, alınan örnekler popülasyonu temsil etmelidir.

2. Bakteriyolojik muayene için balık sayısı büyük balıklarda en az 5, yavru balıklarda 10-15 adet olmalı ve mümkünse çabuk ve canlı olarak ulaştırılmalıdır. Ölü balıklar soğuk zincirle gönderilmelidir. Bunun için en uygunu oksijen sistemli balık tanklarıdır. Eğer tank sağlanamıyorsa balıklar steril naylon torbalara konulup, torbalar buz içerisine konularak balığın metabolizması yavaşlatılır. Balıkların olduğu torbaya buz konulmamalıdır.

Balık numunelerinin kabul edilmeyeceği durumlar

1. Numune balıkların kokuşmuş olması,

2. Antibiyotik kullanılmış balık numunesi

3. Su numunesi şişelerinin kırılmış olması,

4. Çift Kabuklu Yumuşakça numunelerinde etiket bilgilerinin olmaması ve istasyon numaralarının yazılı bulunmaması, etiketlerinin bulunmaması durumlarında numuneler kabul edilmeyecektir.

 

B. PATOLOJİ BÖLÜMÜ 

Muayene için Kabul Edilecek Materyaller;

1. Hasta veya yeni ölmüş hayvanlar,

2. Sahada nekropsisi yapılan hayvanlardan alınan organ/doku materyalleri,

3. Biyopsi örnekleri,

4. BSE izleme ve Takip Programı kapsamında gönderilen sığır beyin ya da örnekleri,

Materyallerin Kabul şartları

1. Bölüm tarafından muayeneye kabul edilecek hayvan veya organ/doku materyalleri, hasta veya yeni ölmüş hayvan veya hayvanlara ait olmalıdır.

2. Kokuşma bulguları şekillenmemiş olmalıdır.

3. Özellikle sıcak mevsimlerde gönderilen ölü hayvan veya bunlara ait materyaller için

soğuk koşullarda nakil sağlanmış olmalıdır.

4. Sahada veteriner hekimler tarafından nekropsisi yapılan hayvanlardan alınan organ/doku materyalleri, şüphelenilen hastalığa uygun doku ve/veya organlardan alınmış ve %10 formalin solüsyonu içinde ya da soğuk şartlarda fakat dondurulmadan en seri şekilde gönderilmiş olmalıdır.

Materyallere Ait Olması Gereken Bilgi ve Evraklar

· Hafta sonu ya da mesai dışı gelen materyallerin kabulü sırasında tam adres ve telefon bilgilerinin eksiksiz alınması ve anemnez verilmek üzere takip eden ilk iş günü başvurunun sağlanması.

Materyallerin Red şartları

1. Kokuşmuş hayvan veya organ/doku materyalleri,

2. Donmuş hayvan veya organ/doku materyalleri,

3. Muayene istenen hastalığa uygun olmayan organ/doku materyalleri kabul edilmez.

 

C.PARAZiTOLOJi BÖLÜMÜ 

Deri Kazıntısı (Uyuz için) : Gövde uyuzunda, kılları dökülen bölgenin çevresinden, baş uyuzunda derin kazıntı (kanayıncaya kadar), Demodektik uyuzda, hastalıklı bölgeden kıl follikülleri sıkılarak, kulak uyuzunda kulak içi içeriği hiçbir işleme tabi tutulmadan kapalı şişe, kavanoz veya naylon torba içerisine (ağzı iyice kapatılıp) konularak gönderilir.

Diğer Ekdoparazitler (Kene, Bit, Pire, Sinek, Sinek Larvaları v.s.): Hiçbir işleme tabitutulmadan cam şişe içerisinde, ağzı pamukla kapatılarak yada % 70'lik alkolde ağzı kapakla kapatılarak gönderilir.

Gaita: Mümkünse rektumdan ve yerle temas etmeden alınan ceviz büyüklüğünde (koyunlarda en az 10 gr, sığırlarda en az 50 gr) gaita parçaları plastik kutu, cam şişe, cam kavanoz veya naylon torba içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Gecikme durumunda ve Cryptosporidium muayenesi için % 10'luk formol içerisinde laboratuvara gönderilir.

Bağırsak, Mide: içeriği boşaltılmadan, iki ucu iple bağlanmak suretiyle termos veya buzluk içerisinde gönderilir. Gönderilecek organların kokuşmuş olmamasına dikkat edilmelidir.

Preputsiyal ve Vaginal Yıkantı: Boğalardan sperma ve preputsiyum yıkama sıvıları, dişilerden uterus ve vaginal sıvılar, içerisinde serum fizyolojik bulunan steril plastik tüp veya steril plastik enjektör içerisine en az 5 ml olacak şekilde konularak, güneş ışığından korunmak suretiyle mümkün olan en kısa zamanda (en geç 2 saat içerisinde) laboratuara ulaştırılmalıdır.

Kan Frotisi: Kulak ya da kuyruk ucu venasından (kanatlı hayvanlarda kanat altı venasından) alınan kan lam üzerine konulmak suretiyle, bir lam ya da lamel aracılığıyla sürme froti hazırlanır. Sürme frotinin ince hazırlanmış ve homojen olması önemlidir. Froti yapılacak lamlar temiz olmalıdır (% 50 alkol-eter karışımında temizlenmesi önerilir). Hazırlanan frotiler havada kurutulduktan sonra, iki ucuna mukavva parçası ya da kibrit çöpü konulduktan sonra bir kağıda sarılarak laboratuvara gönderilir (Özel froti kaplarına konulması tercih edilir).

Organ Frotileri: Karaciğer, dalak, börek, lenf yumrusu, beyin gibi organları kesit yüzeylerinden hazırlanan kazıntı ve tuşe frotiler havada kurutulduktan sonra aynı şekilde gönderilir.

Organ ve Organ Parçaları: Temiz bir naylon torba veya plastik kap içerisine konularak, termos ya da buzluk içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Gönderilecek organların kokuşmuş olmamasına dikkat edilmelidir. Kan parazitlerinden şüpheli durumlarda; mümkünse organların (kalp, karaciğer, dalak, böbrek, beyin, lenf yumrusu, kemik iliği) mümkünse tamamı gönderilmelidir. Distomatosis şüphesiyle gönderilen karaciğer, Metastrongylosis yönünden gönderilen akciğer, sindirim sistemi helmintleri için ise mümkünse mide ve bağırsakların tamamı gönderilmelidir.

Balık Materyali: Hastalıktan şüpheli balık işletmesinden en az 5 adet yavru veya büyük balık ve en az 10 adet balık larvası mümkünse canlı olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Atık Materyali: Paraziter yönden inceleme için (Trichomonosis yönünden) fötusun mide içeriğinden pastör pipeti veya steril bir enjektörle alınan 5-10 ml mide içeriği steril kap içine konularak laboratuvara gönderilmelidir.

 

D.ARI HASTALIKLARI TEŞHiS LABORATUVARI

Marazi maddenim nereden alındığı, arı işletmesinin veya sahibinin adı, kovan sayısı, marazi maddenin alındığı tarih, hastalığın belirtileri, hangi hastalıklardan şüphelenildiği, hastalığın larva ya da ergin arı hastalığı mı olduğu, çevredeki diğer arı kolonilerinde benzeri bir hastalık ya da ölüm olup olmadığı, toplu ölüm durumlarında çevrede tarımsal ilaçlama yapılıp yapılmadığı ve kış mevsimindeki ölümlerde kovan içerisinde yeterli besin (polen ve bal) bulunup bulunmadığı, marazi madde protokolünde ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.

Ergin Arı: Ergin arı hastalıklarında, hasta ve ölü arılardan, şüphelenilen her hastalık için en az 50-60 adet ergin arı küçük bir karton kutu içerisinde laboratuvara gönderilmelidir.

Yavrulu Petek: Larvalarda hastalık ve ölüm durumlarında, ölü ya da hastalıklı larvaların bulunduğu petek, mümkünse bütün olarak, mümkün değilse yarım çerçeve kesilerek tahta veya karton kutu içerisinde laboratuvara gönderilmelidir. Peteklerin mümkün olduğu kadar az ballı veya balsız olmasına dikkat edilmelidir.

Zehirlenme şüphesiyle Gönderilecek Arı Numuneleri: Kovan içi, önü ve çevresinde bulunan ölü veya zehirlenme belirtisi gösteren arılardan en az 1000 tanesi ile birlikte zehirlendiğinden şüphelenilen bitki, bitki parçası, su ve benzeri materyal ayrı ayrı kaplara konularak ve ambalajlanarak laboratuvara gönderilmelidir.

Temel Petek Numunesi: Temel petek üretimi yapılan yerlerden, yeterli miktarda temel petek numunesi ambalaj kağıtlarına sarıldıktan sonra karton koli içerisinde ve ilgili yönetmelik gereğince gerekli bilgileri içeren numune alma tutanağı ile birlikte laboratuara gönderilmelidir.

 

E.ViROLOJi BÖLÜMÜ

Kan Serumu Örnekleri

· Örnekler soğuk zincirde gelmelidir ancak donmuş olmamalıdır.

· Kan tam olarak pıhtılaşmış olmalıdır.

· Serumları düzgün ayrılmış olmalıdır.

· Serumun düzgün ayrılabilmesi için pıhtılaşmanın hızlı olduğu kan serumu tüplerine

alınmalıdır, enjektöre alınıp gönderilmemelidir.

· Hemoliz olmamalıdır,

· Alındıktan sonra en geç 24-36 saat içerisinde laboratuvara ulaşmalıdır.

Tam Kan Örnekleri

· Örnekler soğuk zincirde gelmelidir ancak donmuş olmamalıdır.

· Antikoagulanlı tüplere alınmış olmalıdır, kanda pıhtılaşma olmamalıdır.

· Alındıktan sonra en geç 24-36 saat içerisinde laboratuvara ulaşmalıdır.

Ruminantların iç Organ Örnekleri

· Özellikle akciğer, dalak, karaciğer ve lenf yumrularından alınan örnekler ya %50 gliserin içerisinde, Fizyolojik Tuzlu Su içinde yada direk olarak temiz bir naylon poşet içerisine konularak ve buz aküleri ile desteklenerek soğuk zincirde gönderilmelidir.

· Virolojik muayenede kullanılacak iç organ örneklerinde kokuşma olmamalıdır.

· Mümkün olan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

· Bağırsak içeriği gönderilecek ise ya bir tüp ya da temiz bir poşet içerisinde

gönderilmelidir.

Balık örnekleri

· Viral balık hastalıklarının teşhisinde kullanılacak balık örnekleri mümkünse su içerisinde canlı olarak ve her farklı grubu temsil edecek şekilde 10'ar adet gönderilmelidir. Canlı göndermek mümkün olmuyor ise temiz bir poşete balık örnekleri konulmalı ve etrafı buz aküleri ile desteklenerek kokuşmayı engelleyecek şekilde gönderilmelidir. Laboratuvara gelecek balıklar tüm balık olmalıdır.

F.KANATLI HASTALIKLARI

Canlı Kanatlı Hayvan Örneği: Tavuk, piliç, civciv, hindi v.b. kanatlı hayvanların tamamı strafor ya da karton kutu veya kalın plastik torba içerisine konularak en kısa sürede laboratuvara gönderilir/getirilir.

Ölü Kanatlı Hayvan Örneği: Tavuk, piliç, civciv, hindi v.b. kanatlı hayvanların tamamı strafor, kutu veya kalın plastik naylon torba içerisine konulup hava ve akıntıyı sızdırmayacak biçimde soğuk ortamda gönderilir/getirilir.

Gaita: Mümkün olduğunca kloakadan içeri (rektum) bölgeden alınan gaita örnekleri, temiz plastik gaita kutusu, cam şişe, cam kavanoz veya naylon torba içerisinde laboratuara gönderilir/getirilir.

Bağırsak, Mide: içerik boşaltılmadan, iki ucu iple bağlanmak suretiyle soğuk oramda (termos veya buzluk içerisinde) gönderilir/getirilir.

Organ ve Organ Parçaları: Tercihen bütün hayvan gönderilmelidir. Ancak zorunluluk var ise steril bir naylon poşet veya kavanoz içerisine konularak soğuk oramda (termos veya buzluk içerisinde) gönderirlir/getirilir.

Taze Kan Örneği: Temiz ependorf tüp veya temiz ve kuru cam tüplere 1,5 ml miktarında alınan kan örnekleri oda sıcaklığında en kısa sürede gönderilmeli/getirilmelidir.

Kan Serumu Örneği: Ependorf tüp veya cam tüplere 1,5 ml miktarında alınan kan serumundan temiz bir şekilde ayrıldıktan sonra yine ependorf tüp veya cam tüplere yeterli miktarda olacak şekilde konularak soğuk ortamda termos, buzluk veya strafor içerisinde buz aküsü konulmuş olarak gönderilir/getirilir.

Yem Örneği: Yem örnekleri temiz bir naylon poşet veya kutu içerisine dökülmeyecek biçimde konularak, ağzı bağlanır veya kapatılır, özellikle yaz aylarında soğuk ortamda termos, buzluk veya içerisinde buz aküsü bulunan strafora konularak gönderilir/getirilir.

Kümes Suyu Örneği: Bakteriyolojik muayene yapılacak olan su örnekleri steril şişeler içerisine konulduktan sonra ağızları tıpa ile kapatılmış olarak en kısa sürede soğuk ortamda soğuk ortamda termos, buzluk veya strafor içerisinde buz aküsü olacak biçimde gönderilir/getirilir.

Gübre: Temiz naylon poşet içerisine konularak dökülmeyecek şekilde gönderilir/getirilir.

Yumurta: Yumurta viyolü içerisinde iyi bir şekilde ambalajlanarak gönderilir/getirilir.

 

G.TOKSiKOLOJi BÖLÜMÜ VE KALINTI ANALiZ LABORATUVARI

İnsektisit Analizleri İçin;

· Gelen numunede kokuşma olmamalıdır.

· Numune miktarı her doku için en az 50 gr. olmalıdır. (Bağırsak içeriği için en az 50 gr. Numune olmalıdır.)

· Soğuk zincir veya %70'lik etil alkol içinde gelmelidir.

· Adli vaka numunelerinin ambalajının mühürlü olması.

· Etiket ve anamnez bilgilerinin tam olması.

Kalıntı analizleri için; (Kalıntı izleme Programı)

· Resmi numunelerde ambalajlarının mühürlü olması,

· Numuneler kokuşmamış olmalı

· Soğuk zincir içinde intikal etmeli

· Etiket bilgileri tam olmalı,

· Miktarı yeterli olmalı (Kalıntı izleme Programındaki prosedüre uygun miktarda olmalı)

Kalıntı analizleri için; (Özel istekler için)

· Kalıntı izleme programında belirtilen miktarlar esas alınarak numuneler kabul edilir.

· Numuneler kokuşmamış olmalı

· Soğuk zincir içinde intikal etmelidir.


​H.GIDA KONTROL BÖLÜMÜ

Gıda Kontrol Bölümüne Analiz için Gelen Numunelerde Dikkat Edilecek Hususlar

· Mikrobiyolojik analizler için gelen numunenin steril şartlarda, steril araçlarla ve steril kaplar içerisinde laboratuvara getirilmesi gerekmektedir. Numune bütünlüğü bozulmuş, dağılmış ve kontamine olmuş gıda numuneleri işleme alınmaz.

· Mikrobiyolojik kontrol maksadıyla alınan ve laboratuara gönderilen numunenin etiketinde numune alım saatinin olması gerekmektedir. Çünkü mikrobiyolojik kontrol için alınan numuneler alınışından itibaren 8-10 saatte ilgili laboratuvarda olacak şekilde uygun saatte alınmış olmalıdır. Alınış tarih ve saati numune tutanaklarında mutlaka olmalıdır. Belirtilen şartları sağlamayan numune işleme alınmaz.

· Mikrobiyolojik analizler için laboratuvara gönderilen numune 4 -5 0C civarında bir ısıda muhafaza edilerek laboratuara gönderilmelidir. Erimiş, akmış, kokmuş numuneler işleme alınmaz.

· Laboratuvara gönderilen numunenin konulduğu ambalaj malzemesinin gıda numunesinin özelliğini bozmayacak şekilde olması gerekmektedir. Özellikle küflenecek, kokacak, ekşiyecek gıda maddeleri naylon torbalarda veya muhafaza uygun olmayan plastik kaplarda olmamalıdır. Bu gibi durumlarda numune işleme alınmaz.

· Gönderilen numune ile ilgili istenilen analizleri bildiren yazı veya analiz istek fişi olmalıdır.

Yazısı veya analiz istek fişi olmayan numuneye yapılacak analizler bilinmediği için numune laboratuvarda herhangi bir işleme alınmaz.

· Laboratuvara gönderilen numuneyi tanımlayan bilgi etiketi veya numune gönderme ve teslim fişi olmalıdır. Numuneye bildirir kimlik bilgileri bilinmiyorsa, gönderilmiş olan numune işleme alınmaz.

· Numunenin gönderildiği kabın ağzının iyice kapatılmış ve üzerinin etiketlenmiş olması gerekmektedir. Ağzı açık ve etiketsiz numuneye herhangi bir işlem yapılmaz.

· Numunenin resmi makamlarca gönderilmesi halinde mühürlü olması gerekmektedir. Ayrıca aynı mühürle numune etiketinin de mühürlenmesi gerekir. Kullanılan mühür tam ve okunaklı olmalıdır. Çeşitli hilelere neden olabileceği düşünüldüğü için mühürlenmemiş ve etiketsiz numuneler işleme alınmaz. Özel istek numunelerinde ise firma kaşesi veya şahıs imzası numune tutanaklarına yer almalıdır. Aksi takdirde işleme alınmaz.

· Gönderilen numune ilgili hükümlerde bildirilen miktarlardan az olmamalıdır. Numunenin az olduğu hallerde bu durum laboratuvara gönderilen belgelerde belirtilmelidir. Bu kurala uymayan numune işleme alınmaz.

· Numune etiketinde veya bilgi fişinde alınan numunenin cinsi, işleme tekniği, alındığı tarihteki miktarı, ambalaj durumu, üretim-son kullanma tarihleri, varsa parti seri numarasının yer alması gerekmektedir. Belirtilen numune bilgileri eksik olan numune işleme alınmaz.

· Su ürünleri analizleri için laboratuara gönderilen numunelerin kabulünde "Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabında" belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir. Bu noktada uygun olmadığı tespit edilen numuneler işleme alınmaz.

· Gönderilen numune için, mikrobiyolojik analizlerde analizi yapılması istenilen örnek sayısı  yapılacak ürün türüne göre "Türk Gıda Kodeksinde" yer alan tebliğlere veya "Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabında" belirtilen örnek sayısına (n) uygun olmalıdır. Örnek sayısı yeterli olmayan numune işleme alınmaz. Özel istek numunelerinde firma veya şahsın laboratuara getirdiği örnek sayısı üzerinden numune kabul edilir. Analiz sonucu gönderilen numuneye ait örnek sayısı belirtilerek raporlanır.

 

Yukarıdaki koşulları taşımayan numuneler reddedilir.​

''