Enstitü Tarihçesi

Enstitümüz 1966 yılında salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının teşhisi ve çeşitli gıda maddelerinin muayene ve analizlerini yapmak amacıyla Veteriner Bölge Laboratuarı olarak kurulmuştur.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 09.04.1987 gün ve AİD/G-1/2102-29911 sayılı yazıları ile kurumumuzun ismi "Erzurum Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.
Bakanlık Makamı'nın 27.10.1994 tarih ve HSAD-461/2175-62872 sayılı Olur'ları ile yeniden "Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" ismine dönülmüştür.
Ülkemizde (Bölgemizde) görülen hayvan hastalıklarının teşhisini ve kontrolünü yapmak, hastalıklar ile ilgili mücadele stratejilerini belirlemek,
Teşhis, tedavi ve koruma için gerekli olan aşı, serum, reagent ve biyolojik maddeleri üretmek, gerekli teknolojileri kurmak ve geliştirmek, yeni teşhis metotlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,
Ulusal kalkınma hedefleri ile dünyadaki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri göz önünde tutarak hayvan sağlığı alanında araştırma hedefleri ve sorunlarını ortaya koymak, çözümlemek ya da çözümlenmesine yardımcı olmak, bu alanda en üst düzeyde araştırma yapmak ve bu araştırma bulgularını bilim dünyasına duyurmak, bu alanda bilimsel araştırma ortamını ve araştırıcı kadrosunu oluşturmak,            
Araştırma program ve proje taslaklarının ülke, bölge veya konu bazında hazırlanmasına katılmak, program ve projelerin uygulanmasında, denetlenmesinde ve değerlendirilmesinde bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde görev almak ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında yardımcı olmak,
Bünyesinde oluşturulan bölümler vasıtasıyla diğer kuruluşlara ihtiyaç halinde teknik yardım sağlamak, hizmet içi eğitim program tekliflerini hazırlamak ve onaylanmasını müteakip uygulamaya koymak, bu konuda diğer kuruluşların imkanlarından da yararlanmak, konu ile ilgili her türlü dış teknoloji ve bu alandaki yayınları takip etmek, temin ve tedarikinde tekliflerde bulunmak, yurda girmesi ve kuruluşlara girmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
Milletler arası kuruluş ve ikili ilişkiler çerçevesinde diğer ülke kuruluşları ile müştereken projelerin hazırlanması, onaylanması, uygulamaya konulması ve bu projelerle ilgili materyal mübadelesi, yurt dışından gelecek alet, ekipman ve malzemelerin gümrükten çıkarılması ve ilgili kuruluşlara dağıtımı konularında gerekli işlemlerin tekamülünde sorumluluk taşımak ve onaylanan gelişmelerin uygulamada yaygınlaşmasını sağlayıcı tedbirleri almak,
Çalışma alanlarına giren konularda milletlerarası seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenlenmesinde organizatör olarak görev almak,
Teknik konularda taşra ve konu ile ilgili kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak, çalışma gruplarının sekreteryasını yürütmek ve toplantıların sağlıklı yapılmasını sağlayacak şartları hazırlamak,
Yayıma gidecek her türlü araştırma sonucunu Yayın Dairesi ile koordinasyon sağlayarak veya kendi dergilerinde yazılı vasıtalara dönüştürmek, araştırma yayım ilişkilerini geliştirmek üzere toplantı, seminer, eğitim programı hazırlamak, onaylattıktan sonra yürütmek ve bu konularda diğer kurum ve kuruluşlardan yardım sağlamak,
Yurt dışından  ithal edilen veya ülkemizde üretilen Veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili her türlü biyolojik maddelerin gerekli kontrolünü yapmak, Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.​

''