Numune Gönderme İlkeleri

BAKTERİ​YOLOLİ LAB​ORATUVARI

Kan: Kan, V.jugularis' ten, içinde %10 steril sodyum sitrat gibi herhangi bir antikoagülanmadde bulunan şişe veya tüplere bu maddenin 5 misli kadar alınmalıdır.
Kan serumu: Steril şartlarda V.jugularis' ten kuru ve steril tüpe veya ağzı geniş şişeye yeteri kadar kan alınır ve oda ısısında meyilli olarak bırakılır. Serum vermeye başladıktan sonra steril bir telle tüpün kenarı çizilir ve serin bir yere konulur. 24 saat sonra ayrılan serum alev karşısında steril bir şişeye aktarılır, ağzı kapatılır ve etiketlenip gönderilir. Seruma hiçbir koruyucu katılmaz. Serumun kansız ve hemoliz olmamasına dikkat edilmelidir
Kan Frotisi: Temizlenmiş lam üzerine bir kenara daha yakın olacak şekilde bir damla kan damlatılır, başka bir lam veya lamel ile temas ettirilip uzak kenara doğru çekilerek froti hazırlanır, kurutulur, birbirine temas etmemesi için iki ucu kibrit çöpü ile beslenen frotiler temiz bir kağıda sarılıp marazi madde tutanağı ile laboratuvara gönderilmelidir.
Süt: Önce meme ve meme basları sabunlu su ile yıkanır, temiz bir bezle kurulanır ve alkolle dezenfekte edilir. Eller de aynı şekilde temizlendikten sonra her bir memeden eşit miktarda süt ayrı steril şişelere sağılır. Laboratuvar yakın ise hiçbir koruyucu katılmadan, eğer gecikecekse 50 ml süte %10'luk askorbik asitten 5 ml veya 1/20 oranındaki formalinden 1 ml ilave edilerek gönderilir.
İdrar: Aseptik bir kateterle alınan 50-100 ml idrar steril bir şişede gönderilir.
Vajina, göz, burun akıntısı: Vajinanın dışı aseptik bir solüsyona batırılmış, pamukla silinir, kurulanır, vajina açılır ve bir bagete sarılmış. steril bir pamuk vajinanın derinliklerine daldırılıp çıkarılır. Bu pamuk steril bir tüp veya küçük bir kavanoz içinde gönderilir. Göz ve burun akıntıları da ayrı şekilde gönderilir.
Balgam: Steril gazlı bezden yapılan bir tampon bir telin ucuna tespit edilir, trake sondasından geçirilerek trakeye sokulur. Hayvan öksürtülür, tampona bulaşan balgam steril şişe veya kap içinde laboratuvara gönderilir. Veya hayvanın önüne temiz ve genişçe 1kağıt konur, hayvan öksürtülür ve balgam alınarak gönderilir.
Vücut sıvıları: Karın ve göğüs boşluklarından, eklemlerde ve deri altında toplanan sıvılar steril bir enjektörle çekilir ve steril bir tüpe konularak gönderilir.
İrin: Açılmamış, apselerden steril bir enjektörle çekilen irin steril bir tüpe konup gönderilir.
Organ parçaları: Bakteriyolojik muayeneler için gönderilecek organ parçaları asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak, el ayası büyüklüğünde ve lezyonlu kısımlardan seçilmeli ve steril kaplar içinde gönderilmelidir. Laboratuvar yakınsa organlar olduğu gibi, eğer gecikecekse %50 gliserinli tuzlu su içinde gönderilmelidir.
Atık materyaller: Laboratuvara yakın yerlerde cenin bütün olarak ve sızıntı yapmayacak şekilde paketlenip gönderilmelidir. Atık fötusun bütün olarak gönderilmesinin uygun olmadığı durumlarda, atık fötustan kültürel muayene için alınacak en uygun örnekler mide içeriği, akciğer, karaciğer ve dalaktır. Mide içeriğinden örnek, mide duvarının sıcak bir spatül ile yakılmasından sonra aynı yerden pastör pipeti veya steril enjektör ile mide içerisine girilmesi ile alınarak steril kap içine konulur. Akciğer, karaciğer ve dalak parçaları da steril olarak alınır ve laboratuvara gönderilmelidir.
Fötal membranlar: Dikkatli bir şekilde incelenmeli, en sağlıksız görünen kotiledonlar alınıp kültür için laboratuvara gönderilmelidir.( Enfekte kotiledonlar normal parlak kırmızı renklerini kaybederler ve kirli grimsi sarı renk alırlar. )
Anthrax Şüpheli Vakalarda: Ölen hayvanlardan 3-4 adet kan frotisi hazırlanmalı veya steril pamuğa emdirilmiş kan gönderilmelidir. Antraks'da otopsi yapılmaz. Şayet açılmışsa ve kadavra taze ise birkaç dalak frotisi ile bir parça dalak bir pamukla beslenmiş bir kavanoz içinde gönderilir. Organlar çabuk otoliz olacağından gönderilmez. Ölümden sonra uzun süre geçmişse ve kokuşma başlamışsa ilikli bir kemik etlerinden sıyrılarak kırılmadan ambalajlanıp gönderilir.
Materyallerin Kabul Şartları
1. Bölüme getirilen/gönderilen hayvan veya organ/doku materyalleri, hasta veya yeni ölmüş hayvan veya hayvanlara ait olmalıdır.
2.Kokuşma bulguları şekillenmemiş olmalıdır.
3.Özellikle sıcak mevsimlerde gönderilen ölü hayvan veya bunlara ait materyaller için soğuk koşullarda nakil sağlanmış olmalıdır.
4.Kan ve kan serumlarında hemoliz şekillenmemiş olmalıdır.
5.Örnekler mümkün olduğunca steril şekilde alınmalı, herhangi bir koruyucu madde içermemelidir.
6.Muayenesi istenen materyalde, yakın zamanda antibiyotik kullanılmamış olmalıdır.
Balık Numuneleri Nasıl Gönderilmelidir?
1.Klinik belirtileri gösteren balıklar seçilmeli, alınan örnekler popülasyonu temsil etmelidir.
2.Bakteriyolojik muayene için balık sayısı büyük balıklarda en az 5, yavru balıklarda 10-15 adet olmalı ve mümkünse çabuk ve canlı olarak ulaştırılmalıdır. Ölü balıklar soğuk zincirle gönderilmelidir. Bunun için en uygunu oksijen sistemli balık tanklarıdır. Eğer tank sağlanamıyorsa balıklar steril naylon torbalara konulup, torbalar buz içerisine  konularak balığın metabolizması yavaşlatılır. Balıkların olduğu torbaya buz konulmamalıdır.
Balık numunelerinin kabul edilmeyeceği durumlar
Numune balıkların kokuşmuş olması

BAKTERİYEL HASTALIKLAR

ANTRAKS
Otopsi yapılmaz.Ölen hayvanlardan 3-4 adet kan  frotisi, lam üzerinde bir damla kan veya steril pamuğa emdirilmiş kan gönderilir.
BRUCELLOSİZ
Bakteriyolojik muayene için; Sahadan alınan örneklerin kültürden iyi bir sonuç alınması,dikkatli bir şekilde hazırlanma ve laboratuvara gönderilme şekline bağlıdır.Örnekler alındıktan sonra hemen soğutulmalı ve 12 saatten fazla sürecek yolculuklar için dondurulmalıdır.Örnekler, içinde kuru buz bulunan polyester köpük kutulara konulmalıdır.
Atık Fötüs: Kültürel muayene için alınacak en uygun örnekler; mide içeriği,akciğer ve dalaktır.Mide içeriğinden örnek,mide duvarının sıcak bir spatül ile yakılmasından sonra aynı yerden pastör pipeti ile mide içerisine girilmesi ile alınarak steril kap içine konur.
Vajinal sıvap,Vajina akıntısı, fötal membranlar  soğuk şartlarda en kısa zamanda laboratuvara gönderilir
Bakanlığımız Enstitü Müdürlükleri   01 Ocak 2012 tarihinden itibaren brucellanın tespiti için, hastalıktan ari işletme oluşturulması ve ariliğin sürdürülmesi için yapılan testler hariç, seroljik test yapmayacaktır.
İl/İlçe Müdürlüklerince brucellanın kontrolü için yalnızca yavru atıkları bakteriyolojik teşhis yapılmak üzere ilin bağlı bulunduğu Bakanlık Enstitü Müdürlüklerine gönderilecektir.
Brucellanın teşhisi için Enstitü Müdürlüklerine gönderilen marazi madde protokollerinde mutlaka ilgili hayvanın kulak küpe numarası ve işletme sahibinin adı belirtilecektir.Enstitü Müdürlüklerince tanzim edilen raporlarda hayvanların kulak numaraları ile işletme sahibinin adı ve soyadı bulunacaktır.
BASİLLER HEMOGLOBİNURİ
Lezyonlu karaciğer parçaları %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde,steril şişe içinde kalp kesesi ve göğüs boşluğu sıvıları en kısa zamanda laboratuvara gönderilir.
BOTİLUSMUS
Zehirli olduğundan şüphe edilen gıda,kan serumu,mide ve bağırsak içeriği en kısa zamanda laboratuvara gönderilir.
SEPTİSEMİ
Hastalıktan ölen buzağılardan mezenteriyel lenf yumruları,dalak bağırsak, böbrek ve uzun  kemikler  ile  artrit  varsa açılmamış eklemler   steril bir şekilde alınır.Laboratuvar yakınsa olduğu gibi, gecikecekse %50 gliserinli tuzlu su içinde gönderilmelidir.
ENTEROTOKSEMİ
İnce bağırsak içeriği veya iki ucundan bağlanmış  içinde  içerik bulunan ince bağırsak en kısa zamanda laboratuvara gönderilmelidir.Uzak yerlerden gönderilen ince bağırsak içeriğinin her 10 ml'sine 1 damla kloroform ilave edilir.
ENFEKSİYÖZ NEKROTİK HEPATİTİS (Black disease)
Lezyonlu karaciğer parçaları %50 gliserinli tuzlu su içinde  vücut sıvıları ise steril şişe içinde en kısa  zamanda laboratuvara gönderilir
YANIKARA
Lezyonlu bölgelerden alınan kas dokusu %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde laboratuvara gönderilir.
LEPTOSPİROSİZ
Şüpheli hayvanlardan  kan serumu gönderilir.Kan serumu hemolizsiz olmalıdır.Hasta hayvanlardan alınacak kan serumu hastalığın başlangıcından en az 2 hafta sonra ve  antibiyotik kullanılmadan evvel alınmalıdır.. Ateşli devrede(Leptospiramia döneminde,genellikle 7-10 gün) aseptik koşullarda alınan defibrine kan, leptospiruria döneminde(hastalığın 2. haftasındaki periyot) aseptik koşullarda ve sonda ile alınan idra gönderilir.Ölen hayvanlardan ise idrar kesesinden steril şırınga ile alınan idrar,böbrek,karaciğer, serebrospinal sıvı ,beyin,atık fetus ve süt marazi madde olarak gönderilebilir.Organ örnekleri laboratuvara en fazla 6 saat içinde ulaştırılmalıdır.
LİSTERİOSİZ
Ergin hayvanlardan beyin ve medulla oblangata'nın bir kısmı %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su ve bir kısmıda histopatolojik muayene için %10 formollü su içinde gönderilmelidir.Ayrıca karaciğer,dalak aynı şekilde gönderilir.Yavru atmalarda fötüsün iç organları %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde laboratuvara gönderilir.
PARATÜBEKULOSİZ
(Enteritis Paratuberculose Bovis)
Bütün bağırsaklar açılıp,boydan boya kontrol edilir.Kalınlaşmış kısımlar birkaç yerinden kesilerek alınır. Mezenteriyal ve ileo-sekal lenfyumruları yağ ve etraf dokulardan temizlenir ve laboratuvara gönderilir.
TULAREMİ
Kene, dalak, lenf yumrusu  ve  iç organlarla, hasta koyunlardan alınan kan serumu laboratuvara gönderilir.
TÜBERKÜLOZ
Lezyonlu organ ve lenf yumruları(mediastinal,retropharingeal ve diğer lenf yumruları) dikkatlica seçilip ayrılır.Lezyonlu kısımlar iki parçaya ayrılarak iki kavanoza taksim edilir.Kavanozun birine %10formollü,diğerine ise %50 gliserinli tuzlu su numunelerin üstünü kapatacak şekilde ilave edilir.Meme tüberkülozunda dezenfekte edilen memelerden 4-5 çekim sağıldıktan sonra 100ml süt steril şişelerde gönderilir.
KEÇİCİĞER AĞRISI
Akciğer:Normal ve hepatize akciğer dokusunun birleştiği yerden bir el ayası büyüklüğünde akciğer parçası,
Lenf yumrusu:Akciğer mediastinal lenf yumrusu %50 gliserinli tuzlu su  içinde gönderilir.
Plöyra sıvısı: Steril şartlarda 1ml  plöyra sıvısına 200 İ.Ü. penisilin ilave edilerek temiz bir şişede gönderilir
AGALAKSİ
Süt:Her iki memeden temiz(kaynatılmış) bir şişeye sağılır.1ml süt için  200 İ.Ü. penisilin ilave edilir.3-5 ml süt yeterlidir.
Eklem sıvısı:Steril bir enjektör ile alınan eklem sıvısı temiz bir şişeye konur. 1ml eklem sıvısı için  200 İ.Ü. penisilin ilave edilir.
Gözyaşı:Gözyaşı temiz bir pamuğa emdirilerek temiz bir şişeye konur.
Kan serumu.Hasta veya şüpheli koyun ve keçilerden alınan kan serumları steril bir şekilde laboratuvara gönderilir
BRADZO
%50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde lezyonlu abomasum ve duodenumsteril bir şişe içinde karın boşluğu sıvısı en kısa zamanda laboratuvara gönderilir

PATOLOJİ LABORATUVARI ve BSE​

Muayene İçin Kabul Edilecek Materyaller;

1.Hasta veya yeni ölmüş hayvanlar,
2.Sahada nekropsisi yapılan hayvanlardan alınan organ/doku materyalleri,
3.Biyopsi örnekleri,
4.BSE İzleme ve Takip Programı kapsamında gönderilen sığır beyin ya da örnekleri,
Materyallerin Kabul Şartları
1.Bölüm tarafından muayeneye kabul edilecek hayvan veya organ/doku materyalleri, hasta veya yeni ölmüş hayvan veya hayvanlara ait olmalıdır.
2.Kokuşma bulguları şekillenmemiş olmalıdır.
3.Özellikle sıcak mevsimlerde gönderilen ölü hayvan veya bunlara ait materyaller için soğuk koşullarda nakil sağlanmış olmalıdır.
4.Sahada veteriner hekimler tarafından nekropsisi yapılan hayvanlardan alınan organ/doku materyalleri, şüphelenilen hastalığa uygun doku ve/veya organlardan alınmış ve %10 formalin solüsyonu içinde ya da soğuk şartlarda fakat dondurulmadan en seri şekilde gönderilmiş olmalıdır.
Materyallere Ait Olması Gereken Bilgi ve Evraklar
Hafta sonu ya da mesai dışı gelen materyallerin kabulü sırasında tam adres ve telefon bilgilerinin eksiksiz alınması ve anamnez verilmek üzere takip eden ilk iş günü başvurunun sağlanması.
Materyallerin Red Şartları
1.Kokuşmuş hayvan veya organ/doku materyalleri,
2.Donmuş hayvan veya organ/doku materyalleri,
3.Muayene istenen hastalığa uygun olmayan organ/doku materyalleri kabul edilmez.​
BSE İÇİN  GÖNDERİLMESİ GEREKEN BEYNİN  BÖLÜMLERİ
BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)

BSE yönünden Histopatolojik  muayene için  Colliculus rostralis, Pedunculus cerebellaris rostrale ve Obex bölgelerini de kapsayacak şekilde beyin numunesinin gönderilmesi gerekmektedir.

​​

PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI​

Deri Kazıntısı (Uyuz İçin) : Gövde uyuzunda, kılları dökülen bölgenin çevresinden, baş uyuzunda derin kazıntı (kanayıncaya kadar), Demodektik uyuzda, hastalıklı bölgeden kıl follikülleri sıkılarak, kulak uyuzunda kulak içi içeriği hiçbir işleme tabi tutulmadan kapalı şişe, kavanoz veya naylon torba içerisine (ağzı iyice kapatılıp) konularak gönderilir.

Diğer Ekdoparazitler (Kene, Bit, Pire, Sinek, Sinek Larvaları v.s.): Hiçbir işleme tabi tutulmadan cam şişe içerisinde, ağzı pamukla kapatılarak yada % 70'lik alkolde ağzı kapakla kapatılarak gönderilir.

Gaita: Mümkünse rektumdan ve yerle temas etmeden alınan ceviz büyüklüğünde (koyunlarda en az 10 gr, sığırlarda en az 50 gr) gaita parçaları plastik kutu, cam şişe, cam kavanoz veya naylon torba içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Gecikme durumunda ve Cryptosporidium muayenesi için % 10'luk formol içerisinde laboratuvara gönderilir.

Bağırsak, Mide: İçeriği boşaltılmadan, iki ucu iple bağlanmak suretiyle termos veya buzluk içerisinde gönderilir. Gönderilecek organların kokuşmuş olmamasına dikkat edilmelidir.

Kan Frotisi: Kulak ya da kuyruk ucu venasından (kanatlı hayvanlarda kanat altı venasından) alınan kan lam üzerine konulmak suretiyle, bir lam ya da lamel aracılığıyla sürme froti hazırlanır. Sürme frotinin ince hazırlanmış ve homojen olması önemlidir. Froti yapılacak lamlar temiz olmalıdır (% 50 alkol-eter karışımında temizlenmesi önerilir). Hazırlanan frotiler havada kurutulduktan sonra, iki ucuna mukavva parçası ya da kibrit çöpü konulduktan sonra bir kağıda sarılarak laboratuvara gönderilir (Özel froti kaplarına konulması tercih edilir).

Organ Frotileri: Karaciğer, dalak, börek, lenf yumrusu, beyin gibi organları kesit yüzeylerinden hazırlanan kazıntı ve tuşe frotiler havada kurutulduktan sonra aynı şekilde  gönderilir. 

Organ ve Organ Parçaları: Temiz bir naylon torba veya plastik kap içerisine konularak termos ya da buzluk içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Gönderilecek organların kokuşmuş olmamasına dikkat edilmelidir. 

Kan parazitlerinden şüpheli durumlarda; mümkünse organların (kalp, karaciğer, dalak, böbrek, beyin, lenf yumrusu, kemik iliği) mümkünse tamamı gönderilmelidir. ​

ARI HASTALIKLARI LABORATUVARI

Marazi ​maddenin nereden alındığı, arı işletmesinin veya sahibinin adı, kovan sayısı, marazi maddenin alındığı tarih, hastalığın belirtileri, hangi hastalıklardan şüphelenildiği, hastalığın larva ya da ergin arı hastalığı mı olduğu, çevredeki diğer arı kolonilerinde benzeri bir hastalık ya da ölüm olup olmadığı, toplu ölüm durumlarında çevrede tarımsal ilaçlama yapılıp yapılmadığı, kış mevsimindeki ölümlerde kovan içerinde yeterli besin (polen ve bal ) bulunup bulunmadığı marazi madde protokolünde ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.

1.Ergin Arı: Ergin arı hastalıklarında, hasta ve ölü arılardan, şüphelenilen her hastalık için en az 50-60 adet ergin arı küçük bir karton kutu içerisinde laboratuvara gönderilmelidir.
2.Yavrulu Petek: Larvalarda hastalık ve ölüm durumlarında, ölü ya da hastalıklı larvaları bulunduğu petek, mümkünse bütün olarak, mümkün değilse yarım çerçeve kesilerek tahta veya karton kutu içerisinde laboratuvara gönderilmelidir. Peteklerin mümkün olduğu kadar az ballı veya balsız olmasına dikkat edilmelidir. ​
3. Zehirlenme Şüphesiyle Gönderilecek Arı Numuneleri: Kovan içi, önü ve çevresinde bulunan ölü veya zehirlenme belirtisi gösteren arılardan en az 1000 tanesi ile birlikte   zehirlendiğinden şüphelenilen bitki, bitki parçası, su ve benzeri materyal ayrı ayrı kaplara  konularak ve ambalajlanarak laboratuvara gönderilmelidir.

4.Temel Petek Numunesi: Temel petek üretimi yapılan yerlerden, yeterli miktarda temel petek numunesi ambalaj kağıtlarına sarıldıktan sonra karton koli içerisinde ve ilgili yönetmelik gereğince gerekli bilgileri içeren numune alma tutanağı ile birlikte laboratuvara gönderilmelidir.

VİROLOJİ LABORATUVARI

Kan Serumu Örnekleri

1.Örnekler soğuk zincirde gelmelidir ancak donmuş olmamalıdır.

2.Kan tam olarak pıhtılaşmış olmalıdır.

3.Serumları düzgün ayrılmış olmalıdır.

4.Serumun düzgün ayrılabilmesi için pıhtılaşmanın hızlı olduğu kan serumu tüplerine alınmalıdır, enjektöre alınıp gönderilmemelidir.

5.Hemoliz olmamalıdır,

6.Alındıktan sonra en geç 24-36 saat içerisinde laboratuvara ulaşmalıdır.

Tam Kan Örnekleri

1.Örnekler soğuk zincirde gelmelidir ancak donmuş olmamalıdır.

2.Antikoagulanlı tüplere alınmış olmalıdır, kanda pıhtılaşma olmamalıdır.

3.Alındıktan sonra en geç 24-36 saat içerisinde laboratuvara ulaşmalıdır.

Ruminantların İç Organ Örnekleri

1.Özellikle akciğer, dalak, karaciğer ve lenf yumrularından alınan örnekler ya %50 gliserin içerisinde, Fizyolojik Tuzlu Su içinde yada direk olarak temiz bir naylon poşet içerisine konularak ve buz aküleri ile desteklenerek soğuk zincirde gönderilmelidir.

2.Virolojik muayenede kullanılacak iç organ örneklerinde kokuşma olmamalıdır.

3.Mümkün olan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

4.Bağırsak içeriği gönderilecek ise ya bir tüp ya da temiz bir poşet içerisinde

gönderilmelidir.

Kuduz Şüpheli Vakalarda: Kedi, küçük köpek, v.b. ufak hayvanların tamamı, büyük köpek, koyun, keçi, sığır, at, eşek v.b büyük hayvanların başı, atlanto-oksipital eklemden kesilip gövdeden ayrılarak, dayanıklı, sızdırmaz bir kap içinde, soğuk zincirde, mümkün olan en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.

KANATLI HASTALIKLARI LABORATUVARI

Canlı Kanatlı Hayvan Örneği: Tavuk, piliç, civciv, hindi v.b. kanatlı hayvanların tamamı strafor ya da karton kutu veya kalın plastik torba içerisine konularak en kısa sürede laboratuvara gönderilir/getirilir.

Ölü Kanatlı Hayvan Örneği: Tavuk, piliç, civciv, hindi v.b. kanatlı hayvanların tamamıstrafor, kutu veya kalın plastik naylon torba içerisine konulup hava ve akıntıyı sızdırmayacak biçimde soğuk ortamda gönderilir/getirilir.

Gaita: Mümkün olduğunca kloakadan içeri (rektum) bölgeden alınan gaita örnekleri, temiz plastik gaita kutusu, cam şişe, cam kavanoz veya naylon torba içerisinde laboratuvara gönderilir/getirilir.

Bağırsak, Mide: İçerik boşaltılmadan, iki ucu iple bağlanmak suretiyle soğuk oramda (termos veya buzluk içerisinde) gönderilir/getirilir.

Organ ve Organ Parçaları: Tercihen bütün hayvan gönderilmelidir. Ancak zorunluluk var ise steril bir naylon poşet veya kavanoz içerisine konularak soğuk oramda (termos veya buzluk içerisinde) gönderirlir/getirilir.

Taze Kan Örneği: Temiz ependorf tüp veya temiz ve kuru cam tüplere 1,5 ml miktarında alınan kan örnekleri oda sıcaklığında en kısa sürede gönderilmeli/getirilmelidir.

Kan Serumu Örneği: Ependorf tüp veya cam tüplere 1,5 ml miktarında alınan kan serumundan temiz bir şekilde ayrıldıktan sonra yine ependorf tüp veya cam tüplere yeterli miktarda olacak şekilde konularak soğuk ortamda termos, buzluk veya strafor içerisinde buz aküsü konulmuş olarak gönderilir/getirilir.

Yem Örneği: Yem örnekleri temiz bir naylon poşet veya kutu içerisine dökülmeyecek biçimde konularak, ağzı bağlanır veya kapatılır, özellikle yaz aylarında soğuk ortamda termos, buzluk veya içerisinde buz aküsü bulunan strafora konularak gönderilir/getirilir.

Gübre: Temiz naylon poşet içerisine konularak dökülmeyecek şekilde gönderilir/getirilir.​

TOKSİKOLOJİ LABORATUVARI

Pestisit analizleri için;

1.Gelen numunede kokuşma olmamalıdır.

2.Numune miktarı her doku için en az 50 gr. olmalıdır. (Bağırsak içeriği için en az 50 gr. Numune olmalıdır.)

3. Soğuk zincir veya %70'lik etil alkol içinde gelmelidir.

4. Adli vaka numunelerinin ambalajının mühürlü olması.

5. Etiket ve anamnez bilgilerinin tam olması.

KALINTI ANALİZ LABORATUVARI

Kalıntı analizleri için; (Kalıntı İzleme Programı)

1.Resmi numunelerde ambalajlarının mühürlü olması,

2.Numuneler kokuşmamış olmalı

3.Soğuk zincir içinde intikal etmeli

4.Etiket bilgileri tam olmalı,

5.Miktarı yeterli olmalı (Kalıntı İzleme Programındaki prosedüre uygun miktarda olmalı)

 

Kalıntı analizleri için; (Özel istekler için)

Kalıntı izleme programında belirtilen miktarlar esas alınarak numuneler kabul edilir.

Numuneler kokuşmamış olmalı

Soğuk zincir içinde intikal etmelidir.

''