16.9.2014

Cilt/Volume 2 - Sayı/Number 2 - 2012 Dergi Makaleleri

Cilt/Volume 2 - Sayı/Number 2 - 2012 Dergi Makaleleri


Hatay  Bölgesinde  Klinik  ve  Subklinik  Mastitisli  İneklerden  Streptococcus  spp. Etkenlerinin

İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Isolation of Streptococcal agents in clinical and subclinical mastitis in Hatay region and detection of their susceptibilities against some antibiotics.

Gülizar ACAR, Ekrem YILMAZ, Hasan SOLMAZ, Zafer CANTEKİN

Makaleyi İndir


Adana-Mersin-Osmaniye İllerinden Gelen Oğlaklarda  Coccidiosisin Prevalannın Araştırılması.

Investigation of prevalence the coccidiosis to kids goat from Adana, Mersin, and Osmaniye.

Ramazan ÖZDEMİR, Hayrunnisa ÇAYA                                                                                               

Makaleyi İndir


Hatay resinde Kesimhanede Kesilen Sığır Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve

Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı.

Isolation of Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica from bovine lung slaughtered in abattoir in Hatay Region and detection of their susceptibilities against to antibiotics.

Hakan ÜLKER, Dilan KÜÇÜK, Zafer CANTEKİN, Hasan SOLMAZ                                                      

Makaleyi İndir


Akdmadeni Bölgesi Toprak, Bitki, Koyun Kan  ve  Yün Örneklerinde Bazı Esansiyel ve Toksik Element Düzeylerinin Saptanması.

Determination of  Selected Essential and Toxic Element Concentrations in Soil, Plant, Sheep Blood and Wool Samples In Akdagmadeni County.


   Sinan VICIL, Suat ERDOĞAN, Veli UYGUR         
                                               
  Makaleyi İndir


   Bir chinchilla (Chinchilla laniger)'dan İzole Edilen Listeria Monoctygenes.

  Listeria monocytogenes Isolation from a Chinchilla (Chinchilla laniger).

  Lale ATASEVEN,       Hakan YARDIMCI,     Tuba İÇA                                                                             

Makaleyi İndir


Derleme

Bovine Ephemeral Fever (Sığırlarda Üç Gün Hastalığı)

Bovine Ephemeral Fever (Three-day sickness of cattle)

  
  Aliye Sağkan ÖZRK                                                                                              
 
  Makaleyi İndir

''