Numune Kâbul Kriterlerimiz

Laboratuvarlarımıza Göre Numune Kâbul Kriterlerimiz.

Bakteriyoloji LaboratuvarıKan: Kan, V.jugularis'ten, içinde %10 steril sodium sitrat gibi herhangi bir antikoagulan madde bulunan şişe veya tüplere bu maddenin 5 misli kadar alınmalıdır.

Kan Serumu: Steril şartlarda V.jugularis'ten kuru ve steril tüpe veya ağzı geniş şişeye yeteri kadar kan alınır ve oda ısısında meyilli olarak bırakılır. Serum vermeye başladıktan sonra steril bir telle tüpün kenarı çizilir ve serin bir yere konulur. 24 saat sonra ayrılan serum alev karşısında steril bir şişeye aktarılır, ağzı kapatılır ve etiketlenip gönderilir. Seruma hiçbir koruyucu katılmaz. Serumun kansız ve hemoliz olmamasına dikkat edilmelidir.

Kan Frotisi: Temizlenmiş lam üzerine bir kenara daha yakın olacak şekilde bir damla kan damlatılır, başka bir lam veya lamel ile temas ettirilip uzak kenara doğru çekilerek froti hazırlanır, kurutulur, birbirine temas etmemesi için iki ucu kibrit çöpü ile beslenen frotiler temiz bir kağıda sarılıp marazi madde tutanağı ile laboratuvara gönderilmelidir.

Süt: Önce meme ve meme basları sabunlu su ile yıkanır, temiz bir bezle kurulanır ve alkolle dezenfekte edilir. Eller de aynı şekilde temizlendikten sonra her bir memeden eşit miktarda süt ayrı steril şişelere sağılır. Laboratuvar yakın ise hiçbir koruyucu katılmadan, eğer gecikecekse 50 ml süte %10'luk askorbik asitten 5 ml veya 1/20 oranındaki formalinden 1 ml ilave edilerek gönderilir.

İdrar: Aseptik bir kateterle alman 50-100 ml idrar steril bir şişede gönderilir.

Vajina, Göz, Burun Akıntısı: Vajinanın dışı aseptik bir solüsyona batırılmış, pamukla silinir, kurulanır, vajina açılır ve bir bagete sarılmış. steril bir pamuk vajinanın derinliklerine daldırılıp çıkarılır. Bu pamuk steril bir tüp veya küçük bir kavanoz içinde gönderilir. Göz ve burun akıntıları da ayrı şekilde gönderilir.

Balgam: Steril gazlı bezden yapılan bir tampon bir telin ucuna tespit edilir, trake sondasından geçirilerek trakeye sokulur. Hayvan öksürtülür, tampona bulaşan balgam steril şişe veya kap içinde laboratuara gönderilir. Veya hayvanın önüne temiz ve genişçe 1kağıt konur, hayvan öksürtülür ve balgam alınarak gönderilir.

Vücut Sıvıları: Karın ve göğüs boşluklarından, eklemlerde ve deri altında toplanan sıvılar steril bir enjektörle çekilir ve steril bir tüpe konularak gönderilir.

İrin: Açılmamış, apselerden steril bir enjektörle çekilen irin steril bir tüpe konup gönderilir.

Organ Parçaları: Bakteriyolojik muayeneler için gönderilecek organ parçaları asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak, el ayası büyüklüğünde ve lejyonlu kısımlardan seçilmeli ve steril kaplar içinde gönderilmelidir. Laboratuvar yakınsa organlar olduğu gibi, eğer gecikecekse %50 gliserinli tuzlu su içinde gönderilmelidir.

Atık Materyaller: Laboratuara yakın yerlerde cenin bütün olarak ve sızıntı yapmayacak şekilde paketlenip gönderilmelidir. Atık fötusun bütün olarak gönderilmesinin uygun olmadığı durumlarda, atık fötustan kültürel muayene için alınacak en uygun örnekler mide içeriği, akciğer, karaciğer ve dalaktır. Mide içeriğinden örnek, mide duvarının sıcak bir spatül ile yakılmasından sonra aynı yerden pastör pipeti veya steril enjektör ile mide içerisine girilmesi ile alınarak steril kap içine konulur. Akciğer, karaciğer ve dalak parçaları da steril olarak alınır ve laboratuvara gönderilmelidir.

Fötal Membranlar: Dikkatli bir şekilde incelenmeli, en sağlıksız görünen kotiledonlar alınıp kültür için laboratuara gönderilmelidir.( Enfekte kotiledonlar normal parlak kırmızı renklerini kaybederler ve kirli grimsi sarı renk alırlar. )

Anthrax Şüpheli Vakalarda: Ölen hayvanlardan 3-4 adet kan frotisi hazırlanmalı veya steril pamuğa emdirilmiş kan gönderilmelidir. Antraksta otopsi yapılmaz.Şayet açılmışsa ve kadavra taze ise birkaç dalak frotisi ile bir parça dalak bir pamukla beslenmiş bir kavanoz içinde gönderilir. Organlar çabuk otoliz olacağından gönderilmez. Ölümden sonra uzun süre geçmişse ve kokuşma başlamışsa ilikli bir kemik etlerinden sıyrılarak kırılmadan ambalajlanıp gönderilir.Balık Numuneleri : Mümkün olduğunca çabuk ve canlı ulaştırılmalıdır. Bunun için en uygunu oksijen sistemli balık tanklarıdır. Eğer tank sağlanamıyorsa balıklar steril naylon torbalara konulup, torbalar buz içerisine konularak balığın metabolizması yavaşlatılır. Balıkların olduğu torbaya buz konulmamalıdır. Ölü balıklar soğuk zincirle ulaştırılmalıdır. Bakteriyel muayene için antibiyotik tedavisi uygulanmamış balıklar gönderilmelidir. Numune balığa ait anemnez bilgi formu doldurulmalı, formun olmadığı durumlarda bilgi verilmelidir.

Seroloji Laboratuvarı


Örnekler soğuk zincirde gelmelidir ancak donmuş olmamalıdır.

Kan tam olarak pıhtılaşmış olmalıdır.

Serumları düzgün ayrılmış olmalıdır.

Serumun düzgün ayrılabilmesi için pıhtılaşmanın hızlı olduğu kan serumu tüplerine alınmalıdır, enjektöre alınıp gönderilmemelidir.

Hemoliz olmamalıdır,

Alındıktan sonra en geç 24-36 saat içerisinde laboratuvara ulaşmalıdır.

BSE şüpheli materyalde; pons soğuk zincirde steril bir kap içinde gönderilir.


Patoloji Laboratuvarı


Muayene İçin Kabul Edilecek Materyaller;Hasta veya yeni ölmüş hayvanlar,

Sahada nekropsisi yapılan hayvanlardan alınan organ/doku materyalleri,

Biyopsi örnekleri,Materyallerin Kabul Şartları

Bölüm tarafından muayeneye kabul edilecek hayvan veya organ/doku materyalleri, hasta veya yeni ölmüş hayvan veya hayvanlara ait olmalıdır.

Kokuşma bulguları şekillenmemiş olmalıdır.

Özellikle sıcak mevsimlerde gönderilen ölü hayvan veya bunlara ait materyaller için soğuk koşullarda nakil sağlanmış olmalıdır.

Sahada veteriner hekimler tarafından nekropsisi yapılan hayvanlardan alınan organ/doku materyalleri, şüphelenilen hastalığa uygun doku ve/veya organlardan alınmış ve %10 formalin

solüsyonu içinde ya da soğuk şartlarda fakat dondurulmadan en seri şekilde gönderilmiş olmalıdır. 

Materyallere Ait Olması Gereken Bilgi ve EvraklarHafta sonu ya da mesai dışı gelen materyallerin kabulü sırasında tam adres ve telefon bilgilerinin eksiksiz alınması ve anemnez verilmek üzere takip eden ilk iş günü başvurunun sağlanması.

Pet kliniklerinden gönderilen hayvan materyalleri için hayvan sahibinin muayeneye rızasını belirten bir dilekçenin alınması/istenmesi. 

Materyallerin Red ŞartlarıKokuşmuş hayvan veya organ/doku materyalleri,

Donmuş hayvan veya organ/doku materyalleri,

Muayene istenen hastalığa uygun olmayan organ/doku materyalleri kabul edilmez.


Porazitoloji Laboratuvarı


Deri Kazıntısı (Uyuz İçin) : Gövde uyuzunda, kılları dökülen bölgenin çevresinden, baş uyuzunda derin kazıntı (kanayıncaya kadar), Demodektik uyuzda, hastalıklı bölgeden kılfollikülleri sıkılarak, kulak uyuzunda kulak içi içeriği hiçbir işleme tabi tutulmadan kapalı şişe,kavanoz veya naylon torba içerisine (ağzı iyice kapatılıp) konularak gönderilir.

Diğer Ekdoparazitler (Kene, Bit, Pire, Sinek, Sinek Larvaları v.s.): Hiçbir işleme tabi tutulmadan cam şişe içerisinde, ağzı pamukla kapatılarak yada % 70'lik alkolde ağzı kapakla kapatılarak gönderilir.

Gaita: Mümkünse rektumdan ve yerle temas etmeden alınan ceviz büyüklüğünde (koyunlarda en az 10 gr, sığırlarda en az 50 gr) gaita parçaları plastik kutu, cam şişe, cam kavanoz veya naylon torba içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Gecikme durumunda ve Cryptosporidium muayenesi için % 10'luk formol içerisinde laboratuvara gönderilir.

Bağırsak, Mide: İçeriği boşaltılmadan, iki ucu iple bağlanmak suretiyle termos veya buzluk içerisinde gönderilir. Gönderilecek organların kokuşmuş olmamasına dikkat edilmelidir.

Vaginal Yıkantı: Uterus ve vaginal sıvılar, içerisinde serum fizyolojik bulunan steril plastik tüp veya steril plastik enjektör içerisine en az 5 ml olacak şekilde konularak, güneş ışığından korunmak suretiyle mümkün olan en kısa zamanda (en geç 2 saat içerisinde) laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Kan Frotisi: Kulak ya da kuyruk ucu venasından (kanatlı hayvanlarda kanat altı venasından) alınan kan lam üzerine konulmak suretiyle, bir lam yada lamel aracılığıyla sürme froti hazırlanır. Sürme frotinin ince hazırlanmış ve homojen olması önemlidir. Froti yapılacak lamlar temiz olmalıdır (% 50 alkol-eter karışımında temizlenmesi önerilir). Hazırlanan frotiler havada kurutulduktan sonra, iki ucuna mukavva parçası yada kibrit çöpü konulduktan sonra bir kağıda sarılarak laboratuvara gönderilir (Özel froti kaplarına konulması tercih edilir).

Organ Frotileri: Karaciğer, dalak, börek, lenf yumrusu gibi organları kesit yüzeylerinden hazırlanan kazıntı ve tuşe frotiler havada kurutulduktan sonra aynı şekilde gönderilir.

Organ ve Organ Parçaları: Temiz bir naylon torba veya plastik kap içerisine konularak, termos ya da buzluk içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Gönderilecek organların kokuşmuş olmamasına dikkat edilmelidir.

Balık Materyali: Hastalıktan şüpheli balık işletmesinden en az 5 adet yavru veya büyük balık ve en az 10 adet balık larvası mümkünse canlı olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Ergin Arı: Ergin arı hastalıklarında, hasta ve ölü arılardan, şüphelenilen her hastalık için en az 50-60 adet ergin arı küçük bir karton kutu içerisinde laboratuvara gönderilmelidir.

Yavrulu Petek: Larvalarda hastalık ve ölüm durumlarında, ölü ya da hastalıklı larvaların bulunduğu petek, mümkünse bütün olarak, mümkün değilse yarım çerçeve kesilerek tahta veya karton kutu içerisinde laboratuvara gönderilmelidir. Peteklerin mümkün olduğu kadar az ballı veya balsız olmasına dikkat edilmelidir. 

Toksikoloji ve Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı

 


Zehirlenme Analizleri Laboratuvar tanı olanaklarından yararlanabilmek ve klinik tanıya yardımcı olabilecek analitik veriler sağlayabilmek, besin çeşitleri, yem, su ve benzeri maddelerin insan ve hayvan sağlığı yönünden güvenilir olup olmadıkları hususunu saptayabilmek ve mahkemelere yansıyan adli bir olaya ışık tutabilmek amacıyla genellikle hasta veya ölmüş hayvanlar ile bunlara verilen şüpheli yem ve su çeşitlerinden analiz örnekleri alınır.

Analiz örneklerinin alınması aşamasında, örnek kolisi ile birlikte veya bağımsız olarak aynı laboratuvara gönderilmek üzere, hasta veya ölmüş hayvanın anamnezi, klinik gözlemler ve nekroskopik bulguları içeren ayrıntılı bir durum raporu düzenlenmelidir. 

Toksikolojik Analizler İçin Numune Alınması ve Gönderilmesi

- Toksikolojik analizler için örnek seçimi çok önemlidir. Örnek seçimi de zehirlenmeye yol açan zehrin çeşidine, alınma yoluna, alınma miktarına, zehirlenme olgusunun tipine, sürecine ve zehrin metabolizma şekline göre değişebilir.

- Genel olarak zehirlenen canlı hayvanlardan sağlanan kan, idrar, mide ve kusmuk içeriği, salya, dışkı, kıl ve tırnaklar ile hayvana yedirilen bitki, yem ve su örnekleri ve ölmüş hayvanlardan da otopsi sonucunda ayrılan içerikleriyle birlikte mide, bağırsaklar, karaciğer, dalak, böbrek, akciğer, beyin ve sinirsel dokular, kas grupları, kan ve idrar örnekleri toksikolojik analizlerde kullanılır.

- Analiz sonuçlarının doğru alınabilmesi için örnekleri uzmanlar tarafından alınması ve gönderilmesi gerekmektedir.

- Adli olaylarda örnekler savcılık makamının kontrolü altında alınmalı, olayın özgeçmişini içeren bir numune tutanağı ile birlikte ağzı mühürlü kutular içerisinde gönderilmelidir.

- Analizin yapılıp doğru sonuca ulaşılabilmesi örneklerin doğru alınıp uygun şartlar altında laboratuvara gönderilmesine bağlıdır.

- Zehirlenmiş canlı ve ölen hayvanlardan toksikolojik analiz örneklerinin ayrılması aşamasında gerek ortamda ve gerekse kullanılan malzemelerde kimyasal madde bulunmamasına dikkat edilmelidir.

- Analiz örneklerinin konulacağı kapların ve diğer ambalaj malzemelerinin kimyasal maddelerden arındırılmış olması gerekir.

- Analiz örnekleri ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde yıkanmamalıdır.

- Eğer olanak varsa organ ve doku örnekleri dondurulur, donmuş halde paketlenerek gönderilmesi en uygun seçeneği oluşturur. Ayrılan örnekler laboratuvara ulaşana kadar düşük ısıda korunması gerekir. Kan ve serum örneklerinin düşük ısıda tutulması ancak dondurulmaması öngörülür.

- Kadavranın ya da toksikolojik analiz örneklerinin kokuşması, bozulması veya çürümesi zehirlerin tanısında önemli bir sorun yaratmaz. Ancak laboratuvar örneğine önceden katılan koruyucu maddelerin çoğunluğu tanıyı etkiler. Bu nedenle zorunlu durumlarda etil alkol, metil alkol veya %4'lük formalin çözeltisi katılabilir.

- Adli vaka numunelerinin ambalajının mühürlü olması.

- Etiket ve anamnez bilgilerinin tam olması.

Analiz İçin Gönderilecek Örnekler ve Miktarları

Yem ve Diğer Besin Maddeleri: Zehirlenme şüphesi bulunan olaylarda 500 gram tekniğine uygun olarak alınmış yem ve diğer besin maddelerinin laboratuvara gönderilmesi muayene için yeterlidir. Su: Zehirlenmelerin başlıca sebepleri arasındadır. Muayene için 500–1000 ml su laboratuvara gönderilmesi yeterlidir.

Mide İçeriği: Tek mideli küçük hayvanlarda midenin giriş ve çıkışına bağ konulduktan sonra tamamı, büyük hayvanlarda ise 500–1000 gram mide içeriği alınarak laboratuvara gönderilir.

Bağırsak İçeriği: 500–1000 gram bağırsak içeriği laboratuvara gönderilir. Kan: Kuralına uygun olarak alınmış 200 ml kan analiz için yeterlidir.

İdrar: Alınabilen veya 200 ml idrar analiz için yeterlidir. Vücut Yağı: Zehirlenme olaylarında 200 gram laboratuvara gönderilir.

Kemik: Kemik dokuda yüksek düzeylerde depo edilen kurşun, flor gibi maddelerle meydana gelen zehirlenmelerde 200–500 gram miktarında gönderilir.

İlaç, Uygulama Materyalleri ve Diğerleri: Kapsül, tablet, enjeksiyonluk çözelti, enjektör içeriği vb Süt: Laboratuvara 200–300 ml sütün alınarak gönderilmesi analizler için yeterlidir.

Karaciğer: Zehirlenmelerde 500 gr alınarak laboratuvara gönderilmelidir. Küçük Hayvanlar, Balıklar Kanatlılar: Otopsisi veya laboratuvar incelemeleri söz konusu olduğunda, birden fazla hayvanın gönderilmesi daha uygun olur.

Arı: Zehirlenme analizleri için en az 100 g arı gönderilmelidir. Balık: Zehirlenme şüphesi ile gönderilen balıklar her farklı grubu temsil edecek şekilde en az 10 adet olmalıdır. Balık numuneleri ile beraber yaşadığı su ve yetiştirme yoluyla elde edilen balıklarda yem örnekleri de gönderilmelidir.

Ulusal Kalıntı İzleme Programı Numuneleri (UKİP)

 • Resmi numunelerde ambalajlarının mühürlü olması,
 • Numuneler kokuşmamış olmalı
 • Soğuk zincir içinde intikal etmeli
 • Etiket bilgileri tam olmalı,
 • Aşağıda belirtilen miktarlarda olmalı

Matriks ........................................................................Gönderilmesi gereken en az miktar.

Kas Doku (Kanatlı,balık,sığır,koyun) ......................... 500 g

Süt ...................................................................................... 200 ml

Bal ....................................................................................... 200 g

Karaciğer .......................................................................... 200 g

Yumurta ............................................................................. 12 Adet

Kan (Plasma eldesi için) ................................................ 200 ml

Böbrek ................................................................................ 200 g

Deri/Yağ ............................................................................. 200 g

Yem ...................................................................................... 200 g

Hayvanların İçme Suyu ................................................... 200 ml

Canlı Hayvan .....................................................................  1 Kanatlı Hayvan

Özel İstek Kalıntı ve Bulaşan Numuneleri

 • Numuneler kokuşmuş olmamalı,
 • Soğuk zincir içinde intikal etmeli,
 • Aşağıda belirtilen miktarlarda gönderilmelidir.

Matriks ............................................................................. Gönderilmesi gereken en az miktar.

Kas Doku (Kanatlı,balık,sığır,koyun) ........................ 500 g

Süt ..................................................................................... 500 ml

Bal ..................................................................................... 500 g

Karaciğer ........................................................................ 500 g

Yumurta ........................................................................... 12 Adet

Kan (Plasma eldesi için) .............................................. 200 ml

Böbrek .............................................................................. 500 g

Deri/Yağ ........................................................................... 500 g

Yem ................................................................................... 500 g

Hayvanların İçme Suyu ................................................ 500 ml

Canlı Hayvan ................................................................... 1 Kanatlı Hayvan

Küçük Hayvan (civciv vb.) ............................................ 10 Adet

Kan numunesi EDTA'lı tüpe alınır (Mümkün ise EDTA 3K).

Tam Kan sayımı:

Alım esnasında tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmasına dikkat edilir.

5-6 defa yavaşça alt-üst edilir.

Örnek kesinlikle hemolize edilmemelidir.

İvedi olarak laboratuvara gönderilmelidir.

Serum Biyokimya Analizi: 10 ml kan numunesi serum tüplerine alınır. Alınan numune direk güneş ışığı almayacak şekilde pıhtılaşma süreci yaklaşık 20-25 dakika oda ısısında bekletilir. Mümkünse çıkan serum ependorf tüplerine alınır ya da tüp laboratuvara hemoliz edilmeden gönderilir.

İdrar Analizi: Alınan numune steril idrar kaplarına veya steril şişelere alınır.

Mümkün ise alınan numune en kısa sürede laboratuvar gönderilir. Aksi durumlarda numune +2 ile +8 °C buzdolabında bekletilir. En geç 24 saat içerisinde laboratuvara gönderilmelidir.
Kuduz Teşhis Laboratuvarı


Kuduz şüphesi ile gelen materyal uygun yazışma ve eşgal bilgileri belirtilmek şartıyla kokuşmuş, lize olmuş, kurtlanmış, olsa dahi hastalığın önemine binaen kabul edilir.

Kafatasında Sellers, FAT ve MIT için yeterli ve uygun materyal yoksa, eser miktarda dahi olsa bu materyal PCR ile incelenmek üzere kabul edilir. Eser miktarda dahi materyal yoksa bu nedenden dolayı teşhis yapılamadığı raporda belirtilmek şartıyla numune kabul edilir.

Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı


 • Canlı Kanatlı Hayvan Örneği: Tavuk, piliç, civciv, hindi v.b. kanatlı hayvanların tamamı strafor ya da karton kutu veya kalın plastik torba içerisine konularak en kısa sürede laboratuvara gönderilir/getirilir.
 • Ölü Kanatlı Hayvan Örneği: Tavuk, piliç, civciv, hindi v.b. kanatlı hayvanların tamamı strafor, kutu veya kalın plastik naylon torba içerisine konulup hava ve akıntıyı sızdırmayacak biçimde soğuk ortamda gönderilir/getirilir.
 • Gaita: Mümkün olduğunca kloakadan içeri (rektum) bölgeden alınan gaita örnekleri, temiz plastik gaita kutusu, cam şişe, cam kavanoz veya naylon torba içerisinde laboratuvara gönderilir/getirilir.
 • Bağırsak, Mide: İçerik boşaltılmadan, iki ucu iple bağlanmak suretiyle soğuk oramda (termos veya buzluk içerisinde) gönderilir/getirilir.
 • Organ ve Organ Parçaları: Tercihen bütün hayvan gönderilmelidir. Ancak zorunluluk var ise steril bir naylon poşet veya kavanoz içerisine konularak soğuk oramda (termos veya buzluk içerisinde) gönderirlir/getirilir.
 • Taze Kan Örneği: Temiz ependorf tüp veya temiz ve kuru cam tüplere 1,5 ml miktarında alınan kan örnekleri oda sıcaklığında en kısa sürede gönderilmeli/getirilmelidir.
 • Kan Serumu Örneği: Ependorf tüp veya cam tüplere 1,5 ml miktarında alınan kan serumundan temiz bir şekilde ayrıldıktan sonra yine ependorf tüp veya cam tüplere yeterli miktarda olacak şekilde konularak soğuk ortamda termos, buzluk veya strafor içerisinde buz aküsü konulmuş olarak gönderilir/getirilir.
 • Yem Örneği: Yem örnekleri temiz bir naylon poşet veya kutu içerisine dökülmeyecek biçimde konularak, ağzı bağlanır veya kapatılır, özellikle yaz aylarında soğuk ortamda termos, buzluk veya içerisinde buz aküsü bulunan strafora konularak gönderilir/getirilir.
 • Kümes Suyu Örneği: Bakteriyolojik muayene yapılacak olan su örnekleri steril şişeler içerisine konulduktan sonra ağızları tıpa ile kapatılmış olarak en kısa sürede soğuk ortamda soğuk ortamda termos, buzluk veya strafor içerisinde buz aküsü olacak biçimde gönderilir/getirilir.
 • Gübre: Temiz naylon poşet içerisine konularak dökülmeyecek şekilde gönderilir/getirilir.
 • Yumurta: Yumurta viyolü içerisinde iyi bir şekilde ambalajlanarak gönderilir/getirilir.

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı


Kan: Defibrine kan gönderilir.Organ Parçaları: Bakteriyolojik muayeneler için gönderilecek organ parçaları asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak, el ayası büyüklüğünde ve lejyonlu kısımlardan seçilmeli ve steril kaplar içinde gönderilmelidir. Laboratuvar yakınsa organlar olduğu gibi, eğer gecikecekse %50 gliserinli tuzlu su içinde gönderilmelidir.Beyin: Organın tamamı ya da bir bölümü steril kap içinde gönderilir.

Mesai Dışı Numune Kabul Ön Kuralları


       Mesai  dışı  numune  gelmesi  durumunda  Enstitü  girişinde  bulunan  kapı  Görevlisine başvurulur, Kapı görevlisi durumu Nöbetçi Veteriner Hekime telefonla bildirir. Nöbetçi veteriner hekim numunenin kabulünü üstlenir ve numune,  Numune Kabul Ön Odasında kurallarına göre muhafaza edilir.

       Numune  kargo  ile  geliyorsa;  Numune  Ön  Kabul  Odasına, numunenin gerektirdiği koşullara uygun olarak depolanır.

       Mesai dışı özel istek numunesi kabul edilmez.

       Özel istekle   gelen   numunede;   kapı   görevlisi   müşteriye,   takip   eden   iş   gününde analiz/muayene/kontrol ücretini yatırması ve hayvan materyali getirilmiş ise materyal ile ilgili anamnez vermesi için gelmesi gerektiğini, aksi takdirde numune/materyalin işleme alınmayacağını bildirir. Daha sonra gelen/getirilen numune/materyal alınarak Numune Ön Kabul Odasında, numunenin gerektirdiği koşullara uygun olarak depolanır.

        Emanete alınan  numuneler;  takip  eden  iş  gününde  Nöbetçi Güvenlik  Görevlisi  tarafından Numune Kabul ve Raporlama Birimine,  mesai dışında gelen tüm numune / materyallerin kayıtlarını içeren Mesai Dışı Gelen Numunelerin Ön Kayıt Formu ile birlikte teslim edilir.

         Mesai harici alınan numunelerde; numunenin teslim alınması, numunenin Enstitü tarafından kabul edildiğini göstermez. Bu numunelerin kabul veya reddi Numune Kabul ve Raporlama Birimi tarafından yapılır.


''