Araştırma Projelerimiz

         Atık Sığır Fetuslarında Brucella, Leptospira, Listeria, Campylobacter ve Clamidia Etkenlerinin Immunohistokimyasal, Mikrobiyolojik ve Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi. 

         Adana ve Çevresinde kanatlı Reovirüs Seroprevelansının Belirlenmesi ve Virüsün  QC Geninin Genetik Analizi (Tübitak Projesi)   .    

         Çukurova Yöresinde Subklinik Mastitise Neden olan Mikroorganizmaların Belirlenmesi ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Tesbiti .

       Broyler Tavuklarda Salmonella Kontrol Programı .

        Ülkesel Babesiosis Projesi .

         Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığının Takibi, Kontrolü ve Eradikasyonu Projesi .

       Çukurova Yöresinde Sığırlarda Görülen Granülomatöz Pneumonilerin Etiyolojisinin Histopatolojik, Mikrobiyolojik ve Moloküler Yöntemlerle Belirlenmesi.

       Adana Bölgesinde Görülen Neonatal Buzağı Enfeksiyonlarının Morbidite ve Mortaliteleri ile Bunları Etkileyen Risk Faktörlerinin  Belirlenmesi.

       Çukurova bölgesinde,broyler işletmelerinde Campylobakter coli ve Campylobakter Jejuni'nin İzolasyonu, antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi,izole edilen suşların moleküler yöntemlerle genotiplendirilmesi. 

        Gerçek zamanlı (Real-time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile tavuk trakelerinde Mycoplasma gollisepticum'un tespiti ve sayısal olarak belirlenmesi.

         Adana İli Seyhan Baraj Gölünde Avcılığı Yapılan Ve Yetiştirilen Balık Türlerinin Parazit Faunasının Tespiti .

         Broylerde İndikatör  Bakteriler Dikkate Alınarak Antimikrobiyal Direncin Prevalansının ve Direnç Mekanizmalarının Belirlenmesi .

         Tavuklar için Canlı Salmonellosis Aşısı   Geliştirilmesi  Üzerine Çalışmalar.

''