Görevlerimiz

Adana  Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü çalışma alanımız içinde bulunan  Akdeniz  ve  Güney Doğu Anadolu  bölgesinde yer alan 9 ilde  aşağıda sayılan hizmetleri yürütmekle görevlendirilmiştir.

1.   Hayvan sağlığı ve su ürünleri sağlığı alanında ülkesel ve bölgesel düzeyde epidemiyolojik çalışmalar yapmak, veri toplamak ve değerlendirmek, elde edilen sonuçların uygulamada, hayvan hastalıklarının kontrolü ve mücadelesinde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

2.   Ülkesel ve bölgesel düzeyde temel ve stratejik araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, koordine etmek ve izlemek, sonuçların uygulamaya aktarılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

3.   Çalışma konularında laboratuvar imkânlarını geliştirmek ve bu imkânlar açısından diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

4.   Hayvan hastalıklarının çabuk ve doğru teşhisine yönelik yeni ve modern yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,  

5.   Hayvanlardan insanlara bulaşan ve hayvansal gıdalar yolu insanlara bulaşan zoonoz hastalıklarla ilgili araştırma ve kontrol çalışmaları yapmak,

6.   Hayvanlarda  ve hayvansal ürünlerde kalıntı analizleri konularında çalışmalar yapmak,

7.   Hayvanlarda metabolizma ve yetersizlik hastalıkları, beslenme bozuklukları ve hayvan refahı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,  

8.   Hayvan hastalıkları teşhis ve kontrol hizmetleri yürütmek,

9.   Hayvan sağlığı mücadele programları doğrultusunda aşı, serum, biyolojik madde ve teşhis kitleri geliştirmek ve üretimini yapmak,  

10.   Araştırmacıların eğitimi ile ilgili plan ve programlar düzenlemek, bu konuda diğer araştırma enstitüleri, üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

11.   Araştırmacıların ve sahada görevli veteriner hekimlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik çalışmalar yapmak,

12.   Bilimsel yayınlar hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

13.   Ulusal ve uluslararası eğitim programları, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılım sağlamak,

14.   Yayım hizmetleri yürütmek,

15.   Çalışma konularında, gerekli görülen durumlarda, hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamaktır.

''