Dergimiz

ÖN KAPAK.jpg

Adana Yöresinde, Broyler İşletmelerinde Campylobacter coli ve Campylobacter jejuni'nin İnsidansı, Antibiyotik Dirençlerinin Belirlenmesi

Incidence and Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from poultry in the Adana Region

Emin ÇIBIK, Süleyman ASLAN, Murat ÖZMEN, Harun AKILLI, Nevin TURUT, Atila YOLDAŞ, Tülin Güven GÖKMEN, Melda MERAL

 

Makaleyi İndir

 

Makrolit Grubu Bazı Antibiyotiklerin Sütte Varlığının Belirlenmesi

The Detection of the Existence of Some Antibiotics of the Macrolide Group in Milk

Mansur Seymen SEĞMENOĞLU

 

Makaleyi İndir

 

 

Nerium Oleander Distilatı'nın Blue Tongue Virus üzerine in vitro etkisi

In vitro Effect of Nerium Oleander Distillate on Blue Tongue Virus

Oğuzhan AVCI, Sibel YAVRU, Oya BULUT, Irmak DİK

 

Makaleyi İndir

 

 

Adana Bölgesinde Küçük Ruminantlarda Görülen Pnömonilerin Patolojik Olarak Araştırılması

Pathological Investigation of Pneumonia in Small Ruminants in Adana Region

Hüseyin TOPÇUOĞLU, Atila YOLDAŞ, Muhammet Ali TEKİN

 

Makaleyi İndir

 

 

Balık Kas Dokuda Tetrasiklin Grubu Bazı Antibiyotiklerin Araştırılması

The Observation of Some Antibiotics of Tetracycline Group within the Fish Muscle Tissue

Mansur Seymen SEĞMENOĞLU

 

Makaleyi İndir

 

 

Vaka Takdimi/ Case Report

Akkaraman Irkı Bir Koyunda Hidroamnion Olgusu

A Case of Hydroamnion in a Akkaraman Ewe

Ayşe Merve KÖSE, Serkan İrfan KÖSE

 

Makaleyi İndir

 

Derlemler/ Review

YARASALAR (Zoonotik ve Ekolojik Olarak Önemi)

BATS (Zoonotic and Ecological Importance)

Banur BOYNUKARA, Timur GÜLHAN

 

Makaleyi İndir 

 

Genel Biyomekanik ve Biyostatik

General Biomechanics and Biostatistics

İsmail Hakkı NUR

 

Makaleyi İndir

 

Barınak Köpeklerinde Sık Karşılaşılan Bakteriyel Alt Solunum Yolu Hastalıkları, Teşhis ve Tedavi Prensipleri

Common Encountered Bacterial Lower Respiratory Diseases in Sheltered Dogs, Diagnosis and Treatment Principles

Serkan İrfan KÖSE, Mehmet MADEN

 

Makaleyi İndir

 

Köpek ve Kedilerde Prenatal Dönemdeki Yavru Kayıpları

Loss of Juveniles During Prenatal Period in Dogs and Cats

Ayşe Merve KÖSE, Tevfik TEKELİ

 

Makaleyi İndir

Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi/The Journal of Adana Veterinary Control and Research Institute

 

AVKAE Dergisi/Journal of AVKAE

 

Cilt/Volume 4 Sayı/Number 1 2014

 

Yılda bir kez yayımlanır/Published one time per year

 

ISSN 2146-3743

 

Sahibi

 

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

Adına

Süleyman ASLAN

Enstitü Müdürü

 

Editörler Kurulu/Editorial Board

Edir /Editor

 

Dr. Atila YOLDAŞ

Editör Yardımcıları/Co-Editors

 

Uzm. Vet. Hek Harun AKILLI Uzm. Biy.Murat ÖZMEN Dizgi: Dr. Atila YOLDAŞ

Adres/Address

 

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

 

01122 Çukurova – ADANA / TÜRKİYE

 

Tel: 90 (322) 2390490

 

Faks: 90 (322) 2390495

 

E-posta: adanaveterinerdergi@mynet.com

 

URL: http://vetkontrol.tarim.gov.tr/adana/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=100

 

 

Danışma Kurulu / Advisory Board *

 

Prof. Dr. Ali ERTEKİN On Dokuz Mayıs Üniversitesi,

Veteriner Fakültesi, Samsun

 

Prof. Dr. Aşkın YAŞAR Selçuk Üniversitesi Veteriner

Fakültesi, Konya

 

Doç. Dr. Esra ŞEKER Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Afyon


Prof. Dr. Fatih KSAL Çukurova Üniversitesi Tıp

Fakültesi, Adana

 

Prof. Dr. Feyzullah GÜÇLÜ Selçuk Üniversitesi

Veteriner Fakültesi, Konya

 

Doç. Dr. Gökhan DOĞRUER Mustafa Kemal

Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hatay

 

Doç. Dr. Hasan SOLMAZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Van

 

Prof. Dr. Hasan Altan AKKAN Yüzüncü Yıl

Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Van

 

Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Mustafa Kemal

Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hatay

 

Prof. Dr. İdris TÜREL Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Van

 

Prof. Dr. İsmail Hakkı NUR Erciyes Üniversitesi

Veteriner Fakültesi, Kayseri

 

Doç. Dr. İsmail Hakkı Ekin Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Veteriner Fakültesi, Van

 

Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN Selçuk

Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya

 

Prof. Dr. rsel KÜÇÜK Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Veteriner Fakültesi, Van

 

Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya

 

Prof. Dr. Seval Bilge DAĞALP Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ankara

 

Doç. Dr. Seval KUL Gaziantep Üniversitesi, Tıp

Fakültesi, Gaziantep

 

Prof. Dr. Suat ERDOĞAN Zirve Üniversitesi, Tıp

Fakültesi, Gaziantep

 

Prof. Dr. Taylan AKSU Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hatay

 

Doç. Dr. Timur GÜLHAN On Dokuz Mayıs

Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Samsun

 

Doç. Dr. Veysel Soydal ATASEVEN Mustafa Kemal

Üniversitesi, Veteriner, Hatay

Not: İsimler harf sırasına re sıralanmıştır.

Derginin Kapsamı

Dergide, tıp biyoloji, veteriner hekimlik ve hayvancılıkla ilgili

(klinik ve paraklinik bilimler, hayvancılıkla ilgili biyolojik ve temel bilimler, zoonozlar ve halk sağlığı, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği ve genetik, hayvansal orijinli gıda hijyeni ve teknolojisi, egzotik hayvan bilimi) orijinal araştırma, kısa bildiri, ön rapor,gözlem, editöre mektup, derleme ve çeviri türünde yazılar yayımlayan, hakemli bir dergidir.

ADANA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (AVKAE) DERGİSİ

YAYIM KOŞULLARI


1. Dergi, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nün hakemli, bilimsel yayın organı olup, yılda 1 defa yayımlanır.  Derginin  kısaltılmış  adı  "AVKAE Dergisi" dir.

 

2. AVKAE Dergisi'nde veteriner hekimlik alanında yapılan, başka bir yerde yayımlanmamış olan orijinal bilimsel araştırmalar, güncel derleme, gözlem, kısa bilimsel çalışmalar ve enstitüden haberler yayımlanır. Derleme şeklindeki yazılar; orijinal olması, en son yenilikleri içermesi, klasik bilgilerin tekrarı olmaması durumunda  kabul  edilir.  Derlemeyi  hazırlayan yazarın, o konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde orijinal yayın ve araştırmalar yapmış olması koşulu aranır.

 

3. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak metinler 12 punto Times New Roman yazı karakterinde, düz metin olarak, çift aralıklı ve kenarlarda 30 mm boşluk bırakılarak, A4 formundaki beyaz kağıda yazılmalıdır.

 

4. Microsoft Word formatındaki metin ile en az 300 dpi çözünürlükteki JPEG formatındaki resim/lerin tamamı bir CD'ye kopyalanarak; metin ise dört nüsha (sadece bir kopyasında yazar/lar ve yazar/lara ait bilgilerin bulunduğu) olarak yayın kurulunun resmi posta adresine gönderilmelidir. Metin ve resimler ayrıca AVKAE dergisinin elektronik posta adresine gönderilmelidir.

 

5. Türkçe orijinal çaşmalar; konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, İngilizce başlık, İngilizce özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır. İngilizce orijinal çaşmalar; konu başlığı,  yazar/yazarların  adları,  adresleri,  İngilizce özet ve anahtar sözcükler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar şeklinde hazırlanmalıdır. sa bilimsel çaşmaların vederlemelerin; başlık ve özet bölümleri orijinal çalışma formatında, bundan sonraki bölümleri ise, derlemelerde; giriş, metin ve kaynaklar şeklinde, kısa bilimsel çalışmalarda ise bölümlendirme yapılmadan hazırlanmalıdır.


6. Orijinal çalışmalar ve gözlemler aşağıdaki sıraya göre düzenlenerek yazılmalıdır.Başlık, kısa, konu hakkında bilgi verici olmalı ve küçük harflerle yazılmalıdır.Yazar(lar)ın, ad(lar)ı küçük, soyad(lar)ı büyük harflerle yazılmalı ve unvan belirtilmemelidir.Özet, Türkçe ve İngilizce olarak, tek paragraf halinde ve en fazla 500 sözcük olmalıdır.Anahtar kelimeler, alfabetik sıraya göre yazılmalı ve 5 sözcüğü geçmemelidir.Giriş, konu ile ilgili kısa literatür bilgisi içermeli, son paragrafında çalışmanın amacı vurgulanmalı ve iki sayfayı geçmemelidir.Materyal ve Metot, ayrıntıya girmeden, anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Başlıklar kalın, alt başlıklar italik yazı tipiyle belirtilmelidir. Bulgular bölümünde veriler, tekrarlama yapmadan açık bir şekilde belirtilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında belirtilmelidir. Tartışma ve Sonuç bölümünde, araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, diğer araştırıcıların bulguları ile karşılaştırılmalı ve literatüre olan katkısı kısaca belirtilmelidir.Teşekkür bölümü, gerekli görülüyorsa kaynaklardan hemen önce belirtilmelidir.Kaynaklar bölümünde, kaynaklar listesi alfabetik ve kronolojik olarak sıralanmalı ve numaralanmalıdır. Metin içerisinde ve cümle sonundaki  kaynak  sıra  numarası  ile  parantez içerisinde yazılmalıdır. Cümle sonunda birden çok kaynak belirtilecek ise kaynak numaraları küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır. Dergi adlarının kısaltılmasında "Periodical Title Abbreviations: By Abbreviation" son baskısı esas alınmalıdır. Kaynaklar listesinde yazar(lar)ın aynı yıla ait birden fazla yayını varsa, yayın tarihinin yanına "a" ve "b" şeklinde belirtilmelidir.  Kaynak yazımı ve sıralaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

 

reli Yayın:Tuzcu M, Oruç E, Tuzcu N, Yoldaş A, Yığın  A,  (2010).  Atık  sığır  fetüslerinde Kamilobakteriozisin patolojik immunohistokimyasal mikrobiyolojik ve gerçek zaman PZR ile teşhisi. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg. 16 (03):509-514

 

Yazarlı Kitap:Diker K.S, (2005). İmmunoloji. 2. Baskı. AnkaraEditör Kitap:Kaya S, Şanlı Y, Pirinçci İ, Yavuz H, Boydan E, Demet Ö, Bilgili A, (1995) Veteriner Klinik Toksikoloji. Ankara


Editör Kitapta Bölüm:Bahk J, Marth EH, (1990). Listeriosis and Listeria monocytogenes. Cliver DD. eds. Foodborne Disease. Academic press Inc, San Diego. p.248-256

 

.Kongre Bildirileri:Çetindağ M, (1994). Pronoprymna ventricosa, a new digenic trematoda from the Alosa fallax in Turkey.  Eighth  International  Congress  of Parasitology (ICOPA VIII), October, 10-14, İzmir- Turkey.

 

Tezler:Yoldaş A, (2007). Deve kuşlanın kalp arterleri üzerinde makroanatomik bir çalışma. Doktora Tezi, SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 

Anonim:Anonim, (2009). Contagious equine metritis.Erişim adresi: http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdf,

Erişim tarihi: 17.10.2009.Peter AT (2009) Abortions in dairy cows. Erişim adresi: http://www.wcds.afns.ualberta.ca.htm, Erişim tarihi:14.11.2009.Yazışma adresi, çok yazarlı çalışmalarda yazışma adresi olarak yazarlardan sadece birinin adı/soyadı, adresi ve e-posta adresi çalışmanın sonunda belirtilmelidir.

 

7. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm ölçüler SI (Systeme Internationale)'ye göre verilmelidir.

 

8. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler tüm  yazarlar  tarafından  imzalanan  "Yayın  Hakkı Devri Sözleşmesi" ve başvuruya ilişkin bir dilekçe ile


birlikte gönderilmelidir. Yayımlanması uygun görülen çalışmalar, istendiğinde Yayım Komitesi'nin basıma ilişkin kararı, yazar(lar)ına bildirilir.

 

9. AVKAE Dergisi'nde yayımlanacak olan, hayvan deneylerine dayalı bilimsel çalışmalarda "Etik Kurul Onayı Alınmıştır" ifadesi aranır.

 

10. Gönderilen yazıların basım düzeltmeleri orijinal metne göre yapıldığından, yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

 

11. Ürünlerin ticari adları ile karşılaştırılmalarına yönelik araştırmalar derginin ilgi kapsamı dışındadır.

 

12. Araştırmaya konu olan maddelerin ve ürünlerin ticari adları kullanılmamalıdır.

 

13. Şayet varsa araştırmanın desteklendiği kurum adı ve proje numarası belirtilmelidir.

 

14. Dergiye gönderilen yazılar geliş tarihine göre yayımlanır.

 

15. Yayımlanmayan yazılar, yazarına iade edilmelidir.

Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi/Copyright Transfer Agreement

 

Adana Veteriner Kontrol ve

Araştırma EnstitüsüDergisi/

The Journal of Adana Veterinary Control and Research Institute

 

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

01122 Çukurova – ADANA / TÜRKİYE

 

Sorumlu yazarın/Corresponding  author

 

İsim /Name:

Yazının başlığı/ Title:

 

E-mail:

İmza/Signature:

Tarih/Date:

 

           Yazarlar/Co-authors                            İmza/Signature                           Tarih/Date

1-……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- ……………………………………………………………………………………………………………………….………………..…

3-……………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

4- …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

5- …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

6- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

7- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biz üste isim ve imzaları bulunan yazarlar, yayınlanmak üzere gönderdiğimiz yazımızın orijinal olduğunu; herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayımlanmadığını; gerekli görülen düzeltmelerle birlikte her türlü yayın hakkını, yazının yayınlandığı günden itibaren Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Dergisi'ne devrettiğimizi kabul ederiz.

I/We am/are author(s) the above mentioned article. I/We accept to transfer all copyright to The Journal of Veterinary Control and Research Institute. This study is original, not published, previously any languages has not been submitted simultaneously. I/We accept all ethical responsibilities of the article and al authors agree with of the study content.

                                                                                  Sözleşmeyi İndir

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz makalelerinizi aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz.


adanaveterinerdergi@mynet.com

''